Kwaliteitenprofiel

In een kwaliteitenprofiel staan de rijksbrede opleidings-, ervarings- en competentievereisten beschreven per functiegroep. Ook is ruimte voor een departementsspecifieke verbijzondering hierop (deze worden niet op de website van het FGR getoond). Kwaliteiten zijn deels verplicht en deels een nadrukkelijke aanbeveling. Het kwaliteitenprofiel is – net als het kernprofiel - de basis voor werving en selectie, resultaat- en ontwikkelafspraken, loopbaanstappen, leerlijnen, personeels- en vlootschouw, organisatie- en formatierapporten.

Verplichte kwaliteiten

  • Eisen genoemd in wet- en regelgeving zijn verplicht; dit zijn harde instapeisen. Hieraan voldoen betekent het overleggen van vereiste diploma’s en certificaten.
  • Om de kwaliteit en professionaliteit van medewerkers te verhogen kunnen nog nader te bepalen kwaliteiten (tijdelijk) verplicht worden gesteld. Voldoen aan deze kwalificaties betekent het kunnen overleggen van diploma’s en certificaten.

Niet verplichte kwaliteiten

Voor kwaliteiten die níet verplicht zijn, geldt:

  • Men moet over het betreffende kwalificatieniveau beschikken; er hoeven geen diploma’s of certificaten overlegd te worden; bijvoorbeeld: academisch werk- en denkniveau volstaat, men hoeft geeft universitaire studie te hebben voltooid;
  • Toetsing van het kwalificatieniveau vindt onder andere plaats op basis van assessments, referenties en Erkenning Verworven Competenties (EVC);
  • Bij werving en selectie, functiewisseling of loopbaanstap wordt beoordeeld of iemand in staat is om binnen redelijke termijn te beschikken over de kwalificatie(s) die voor de betreffende functiegroep geld(t)(en);
  • Kwaliteiten die niet verplicht zijn, worden tenminste eenmaal per jaar besproken (richtinggevend) in het resultaat- en ontwikkelgesprek. Hierbij staat voorop dat het oordeel over het functioneren wordt gebaseerd op bereikte resultaten en bijbehorend gedrag en niet op de mate waarin een medewerker aan deze kwaliteiten voldoet.