Evaluatie FGR afgerond

Onder voorzitterschap van Joop Kruuk heeft een evaluatieonderzoek plaats gevonden naar het FGR.

De evaluatie

In de evaluatie zijn een aantal zaken nadrukkelijk onderscheiden:

- Wat was de oorspronkelijke bedoeling? Is dat gelukt en zo niet wat verhinderde dat?

- Welke doelen willen we in de toekomst met het FGR realiseren?

- Is het FGR te gebruiken voor een wendbare organisatie, samenwerken over grenzen heen, met flexibele inzet?

Samenvatting van de conclusies

- Het FGR levert een gemeenschappelijke taal op waardoor je binnen de Rijksoverheid kan communiceren binnen en tussen de verschillende organisaties;

- Het potentieel van het FGR wordt niet volledig benut, het kan dienen als fundament/taal voor andere personeelsinstrumenten;

- De samenhang met andere instrumenten zoals loopbaanpaden, p-gesprekken en werving en selectie is onvoldoende gerealiseerd;

- Het FGR wordt gezien als een expertinstrument, een beter en breder gebruik stelt eisen aan de helderheid ten aanzien van de doelen, taal, communicatie en ondersteuning bij het gebruik.

Actualiseren beleidsvisie FGR

Waar stap 3 van de evaluatie oorspronkelijk voorzag in het doen van aanbevelingen, met de nadruk op prioritering van de doelen en aanpassing van de governance, is gekozen de evaluatie af te sluiten en aansluitend de beleidsvisie FGR te actualiseren.

Daarbij zal de focus van de geactualiseerde beleidsvisie komen te liggen op vier van de zes initiële doelen van het FGR:

1. Beter inzicht tussen de departementen met betrekking tot vergelijkbare functies;

2. Beter inzicht in de aantallen fte’s binnen de diverse functiefamilies/-groepen;

3. Hulpmiddel bij het inrichten van organisaties;

4. Bevorderen loopbaanontwikkeling en mobiliteit (tussen departementen).