Functietypering

Een functietypering is een generieke beschrijving van de resultaten, speelruimte, kennis en vaardigheden en contacten in een specifiek schaalniveau binnen een betreffende functiegroep. De functietyperingen sluiten aan op de systematiek van FUWASYS 2020, het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid.

Toelichting/leeswijzer op de functietypering

  • Het samenstel van opgedragen werkzaamheden moet passen binnen de kaders/definitie van de functietypering en functiefamilie- en functiegroep waarin een medewerker is ingedeeld.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom een werkpakket een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus dienen.
  • Een functietypering dient per schaalniveau, volledig en in samenhang  gelezen te worden. De vet-blauwe tekstdelen in de functietyperingen vormen de onderscheidende niveaubepalende elementen ten opzichte van het naast lagere niveau.

NB. In de brondocumenten (niet zijnde de webapplicatie) van het FGR wordt bij de functietyperingen een Algemene toelichting gegeven. In de laatste zin staat: "Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het werkpakket". Dit percentage is slechts bedoeld als illustratie voor het begrip ‘in overwegende mate’.

Toelichting kolommen:

In de kolommen staan de functietyperingen beschreven. Vanaf de tweede functietypering zijn tekstdelen blauw-vet gemaakt. Dit zijn de niveauverzwarende elementen in de functietypering ten opzichte van het naast-lagere functieniveau. De functietyperingen zijn bedoeld om een goede indeling in het FGR te realiseren.

Toelichting rijen:

  • In Algemene omschrijving zijn de belangrijkste kenmerken van de functietypering opgesteld;
  • In Resultaten zijn de resultaten per onderscheidenlijke subcategorie geformuleerd;
  • In Speelruimte / Kaders is vermeld waarover verantwoording wordt afgelegd, wat de kaders zijn waar medewerkers zich aan hebben te houden en wat de beslissingsvrijheid is binnen de functie;
  • In Kennis & Vaardigheid zijn de kennis- en vaardigheidseisen vermeld;
  • Bij Contacten staan het doel en de aard van de contacten vermeld.