Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Producten zijn geleverd conform vooraf geformuleerde opdracht of onderzoeksvraag
 • Producten voldoen aan wetenschappelijke standaarden / methoden en technieken

Omgeving

 • In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt.
 • Een relevant netwerk is opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • Processen zijn conform geldende kaders (AO)
 • Producten zijn geleverd conform plan van aanpak
 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd (plan-do-check-act)

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn conform geldende wet- en regelgeving, procedures (AO) en kwaliteitsnormen uitgevoerd
 • Producten zijn geleverd conform plan van aanpak

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd (plan-do-check-act)

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Selecteert kritisch en systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen en toetst dit bij collega’s
 • Komt met analyses van onderzoeksvragen vanuit verschillende invalshoeken
 • Ordent complexe informatie zodat deze bruikbaar is voor het onderzoek en legt de juiste verbanden
 • Neemt de verantwoordlijkheid voor een correcte uitvoering van (deel-)onderzoeken
 • Heeft aandacht en oog voor details
 • Werkt nauwkeurig, nauwgezet en systematisch
 • Is in staat om, als de situatie daarom vraagt, verantwoord buiten de voorschriften/procedures om te opereren

Omgeving

 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Weet de juiste mensen te vinden om goed geïnformeerd te blijven
 • Wisselt actief ideeën uit met collega’s en/of externen over methoden, technieken en inzichten

Bedrijfsvoering

 • Denkt vooruit en weet de benodigde acties daarvoor in te zetten
 • Heeft kennis van voorschriften en procedures, is alert op verandering van regels, alert op nieuwe kennis, speelt snel in, en kan onder druk werken en weegt belangen af
 • Bewaakt de juiste toepassing van geldende wet- en regelgeving, procedures en kwaliteitsnormen
 • Signaleert tijdig, prioriteert, koppelt terug als er knelpunten zijn en speelt daar op in, werkt daarbij actief samen met collega’s
 • Komt met een uitvoerbaar/realistisch plan van aanpa
 • Neemt de verantwoordlijkheid voor de voortgang van het uitgevoerde, (deel-)onderzoek
 • Komt met een uitvoerbaar/realistisch plan van aanpak, monitort de voortgang en stuurt tijdig bij

Vernieuwen en verbeteren

 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Benut feedback en suggesties van anderen
 • Geeft anderen actief feedback
 • Draagt eigen kennis over, integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze in de eigen onderzoekspraktijk toe

Competenties

 • accuraat werken
 • analyseren
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • enige relevante ervaring voor het (deel)deskundigheidsgebied
 • werken in projecten en in teamverband; samenwerken met andere (deel)deskundigheids/vakgebieden

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
Overige kennis en vaardigheden
 • Fasering onderzoekstraject
 • Onderzoeksrapportages (schriftelijk en mondeling)
 • Projectmatig werken
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, onderzoeksmethoden en -technieken, onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur, relevant voor eigen (deel-)deskundigheidsgebied en/of organisatie-(eenheid)
 • Relevante ICT-hulpmiddelen
 • Relevante onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Competenties departementspecifiek

P.M.

Ervaring

 • enige relevante ervaring voor het (deel)deskundigheidsgebied
 • werken in projecten en in teamverband; samenwerken met andere (deel)deskundigheids/ vakgebieden

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
Overige kennis en vaardigheden
 • Fasering onderzoekstraject
 • onderzoeksrapportages (schriftelijk en mondeling)
 • Projectmatig werken
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, onderzoeksmethoden en -technieken, onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur, relevant voor eigen (deel)-deskundigheidsgebied en/of organisatie-(eenheid);
 • Relevante ICT-hulpmid-delen
 • Relevante onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties

 • P.M.

Ervaring

 • enige relevante ervaring en succesvol
 • werken in projecten en in teamverband; samenwerken met andere (deel)deskundigheids/ vakgebieden
 • meerdere onderzoekstrajecten; meerdere onderzoeksfases

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
Overige kennis en vaardigheden
 • Fasering onderzoekstraject
 • onderzoeksrapportages (schriftelijk en mondeling)
 • Projectmatig werken
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, onderzoeksmethoden en -technieken, onderzoeksdinstrumenten en/of apparatuur, relevant voor eigen (deel)-deskundigheidsgebied en/of organisatie-(eenheid); 
 • Relevante ICT-hulpmid-delen
 • Relevante onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties

 • P.M.

Ervaring

 • enige relvante ervaring en succesvol
 • werken in projecten en in teamverband; samenwerken met andere (deel)deskundigheids/ vakgebieden
 • meerdere onderzoekstrajecten; meerdere onderzoeksfases

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk)
Overige kennis en vaardigheden
 • Fasering onderzoekstraject
 • onderzoeksrapportages (schriftelijk en mondeling)
 • Projectmatig werken
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving onderzoeksmethoden en -technieken, onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur, relevant voor eigen (deel)-deskundigheidsgebied en/of organisatie-(eenheid);
 • Relevante ICT-hulpmid-delen
 • Relevante onderzoeksinstrumenten en/of apparatuur

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Accuraat werken
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33232 33233 33 33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning geleverd d.m.v.

 • bijdragen leveren aan het toepassen van methoden en technieken op (deel)aspecten van een specifiek onderzoeksterrein
 • kwaliteitsbewaking van de eigen bijdrage/ onderzoeksondersteuning

en/of

 • uitvoeren van complexe en gespecialiseerde verrichtingen/ bepalingen/ analyses
 • analyseren van specifieke data en toepassen van software

en/of

 • uitvoeren van praktische ondersteuning bij (wetenschappelijk) onderzoek

Resultaten

onderzoeksondersteuning
 • plan van aanpak opgesteld in overleg met de onderzoeker(s)/  projectleider/afdelingshoofd
 • onderzoek uitgevoerd en in overleg keuzes gemaakt uit gangbare technieken, methoden en werkwijze
 • voortgang en vorderingen van het deelonderzoek besproken
 • bijdragen geleverd aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken en testen van nieuwe apparatuur op basis van concrete opdrachten
 • rapportage/verslaglegging verzorgd conform randvoorwaarden en geldende kaders
 • bijdragen geleverd aan het uitdragen van informatie door middel van het geven van toelichtingen
 • analisten, bezoekers, promovendi en/of stagaires begeleid in het onderzoeksveld

en/of

 • compexe en gespecialiseerde samengestelde analyses verricht en voorstel gedaan voor de aanpak op basis van monsterindicatie, protocollen, literatuur e.d.
 • op basis van analyseresultaten eventuele vervolgstappen toegepast
 • gerapporteerd over de resultaten van de werkzaamheden o.a. in grafieken / overzichten

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende procedures, protocollen, kaders en onderzoeksmethoden
 • beoordeling van geleverde onderzoeksondersteuning op de vooraf overeengekomen criteria
 • aanpak en keuze van methoden, technieken en werkwijzen worden in overleg aan het eigen inzicht overgelaten 

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte (en theoretische) kennis t.b.v. onderzoeksondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • kennis van onderzoeks-ondersteunende technieken/ methoden, databestanden en enige kennis van het werkveld
 • vaardigheid in het interpreteren van gegevensverzamelingen en resultaten/uitslagen
 • vaardigheid in het interpreteren van gegevensverzamelingen en resultaten/uitslagen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het bespreken van de onderzoeksopzet en de toepassing van methoden en technieken
 • de werkzaamheden worden veelal samen met anderen uitgevoerd

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning en/of uitvoeren van (deel-)onderzoeken d.m.v.

 • bijdragen leveren aan het ontwikkelen van methoden en technieken binnen een bepaald onderzoeksgebied
 • kwaliteitsbewaking van de eigen bijdrage/ onderzoeksondersteuning

Resultaten

onderzoeksondersteuning
 • plan van aanpak opgesteld op basis van afstemming met de onderzoeker(s), projectleider/afdelingshoofd over inhoud en uitvoering van het onderzoek
 • specialistisch onderzoek uitgevoerd en daarbij keuze gemaakt uit gangbare technieken, methoden en werkwijzen
 • voortgang en vorderingen van het onderzoek besproken en suggesties gedaan voor het vervolg van het onderzoek
 • bijdragen geleverd aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken en testen van nieuwe apparatuur op basis van (aangereikte) literatuur
 • rapportage/verslaglegging verzorgd conform randvoorwaarden en geldende kaders
 • resultaten van de werkzaamheden uitgedragen door middel van het geven van toelichtingen tijdens presentaties
 • bijdrage aan publicaties over wetenschappelijk onderzoek
 • analisten, bezoekers, promovendi en/of stagiaires begeleid in het onderzoeksveld

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende procedures, protocollen kaders en onderzoeksmethoden
 • beoordeling van geleverde onderzoeksondersteuning en de suggesties voor vervolgonderzoek
 • aanpak en keuze van methoden, technieken en werkwijzen worden aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

 • toepassingsgerichte (en theoretische) kennis t.b.v. onderzoeksondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • kennis van onderzoeks-ondersteunende technieken/ methoden, databestanden en kennis van het werkveld
 • vaardigheid in het interpreteren van gegevensverzamelingen en resultaten/uitslagen
 • resultaten uitdragen door middel van het toelichten van uitgevoerde onderzoeken tijdens lezingen en voordrachten en bijdrage aan publicaties over deze onderzoeken

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het afstemmen van de onderzoeksopzet en de toepassing van methoden en technieken
 • de werkzaamheden worden veelal in interne samenwerkings-verbanden uitgevoerd

Functietypering

43343 43333 43 33 (46)

Schaal 10

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning en/of uitvoeren van (deel-)onderzoeken d.m.v.

 • bijdragen leveren aan het ontwikkelen van methoden en technieken op een breed of gespecialiseerd onderzoeksgebied
 • specialisaties (deel-)onderzoek
 • inhoudelijke coördinatie, planning en kwaliteitsbewaking van eigen projecten
 • relevante operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere onderzoeksmedewerkers op eigen onderzoeksterrein

Resultaten

onderzoeksondersteuning

 • plan van aanpak opgesteld en/of tot standkoming gecoördineerd op basis van afstemming met de onderzoeker(s) over inhoud en uitvoering van het onderzoek
 • specialistisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van globale opdracht en daarbij op basis van analyse een keuze gemaakt
 • voortgang en vorderingen van het onderzoek besproken en initiatieven genomen voor het vervolg van het onderzoek
 • nieuwe methoden en technieken ontwikkeld en nieuwe apparatuur getest
 • rapportage/verslaglegging verzorgd/gecoördineerd conform randvoorwaarden, geldende kaders en afgestemd met relevante partijen
 • resultaten van de werkzaamheden uitgedragen tijdens presentaties
 • eigen publicaties in vakliteratuur
 • analisten en stagiaires aangestuurd en bezoekers en/of promovendi begeleid in het onderzoeksveld

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende procedures, protocollen kaders en onderzoeksmethoden
 • beoordeling van geleverde onderzoeksondersteuning en de genomen initiatieven voor vervolgonderzoek
 • beoordeling van de operationele aansturing, begeleiding en coaching van anderen
 • op basis van globale opdrachten en eigen analyse wordt een keuze gemaakt uit mogelijke technieken, methoden en werkwijzen, deze worden afgestemd op zich wijzigende omstandigheden

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassings-gerichte kennis van onderzoeks-ondersteuning of: brede en/of specialistische theoretische en toepassingsgerichte kennis van het eigen deelgebied
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein (en andere onderzoeksterreinen) en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • uitgebreide kennis van onderzoeksondersteunende technieken/methoden, databestanden en het gebruik ervan binnen het onderzoek
 • vaardigheid in het analyseren van gegevensverzamelingen, resultaten/uitslagenen daarover afstemmen met relevante partijen 
 • resultaten uitdragen door middel van het houden van presentaties en veelal publicaties in vakliteratuur
 • vaardigheid in het inhoudelijk aansturen, begeleiden en coachen van de werkzaamheden van anderen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het afstemmen van onderzoeks-opzet en de toepassing van methoden en technieken
 • de werkzaamheden worden veelal in in- en/of externe samenwerkingsverbanden uitgevoerd

Functietypering

43443 43334 43 43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

onderzoeksondersteuning en/of uitvoeren van (deel-)onderzoeken d.m.v.

 • het initiëren, adviseren over en ontwikkelen van methoden en technieken ten behoeve van een breed, complex of gevoelig onderzoeksgebied
 • verdergaand gespecialiseerd onderzoek of eigen (deel-) onderzoeken
 • inhoudelijke coördinatie, planning en kwaliteitsbewaking van eigen projecten
 • relevante operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere(senior) onderzoeksmedewerkers op verschillende onderzoeksterreinen

Resultaten

onderzoeksondersteuning
 • plan(nen) van aanpak tot stand gebracht/gecoördineerd op basis van de probleemstelling en in overleg met de onderzoeker(s)
 • specialistisch (multidisciplinair) onderzoek uitgevoerd aan de hand van globale opdracht en daarbij op basis van analyse een keuze gemaakt
 • voortgang en vorderingen van het onderzoek bespoken en initiatieven genomen voor verdergaand gespecialiseerd onderzoek of eigen (deel-) onderzoeken
 • nieuwe methoden en technieken ontwikkeld op een breder terrein en in relatie tot andere terreinen en nieuwe apparatuur getest
 • rapportage/verslaglegging verzorgd/ gecoördineerd conform randvoorwaarden, geldende kaders en afgestemd met relevante partijen
 • resultaten van de werkzaamheden uitgedragen door middel van het houden van lezingen, voordrachten en presentaties ook op congressen en/of symposia
 • eigen publicaties in vakliteratuur
 • analisten en stagiaires aangestuurd en bezoekers en/of promovendi begeleid in het (multidisciplinaire) onderzoeksveld

Speelruimte/Kaders

 • samenhangende procedures, protocollen kaders en onderzoeksmethoden
 • beoordeling van resultaten op bruikbaarheid of afstemming met andere onderzoeksterreinen
 • beoordeling van de operationele aansturing, begeleiding en coaching van anderen
 • aanpak op basis van probleemstelling /globale opdrachten, nieuwe technieken af te stemmen op andere onderzoeksterreinen
 • beslissingen komen tot stand na analyse van een verwevenheid van niet duidelijke begensde keuzefactoren en aan de beslissingen gaat een besluitvormingsproces vooran

Kennis & Vaardigheid

 • brede en/of specialistische theoretische en toepassings-gerichte kennis van onderzoeks-ondersteuning
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein en andere onderzoeksterreinen de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • gespecialiseerde kennis van onderzoeksondersteunende technieken/methoden, databestanden en het gebruik ervan binnen het onderzoek
 • vaardigheid in het analyseren van gegevensverzamelingen en resultaten/uitslagenen daarover afstemmen met relevante partijen
 • resultaten uitdragen door middel van het houden van lezingen, voordrachten en presentaties, ook op congressen en/of symposia en door eigen publicaties in vakliteratuur
 • vaardigheid in het inhoudelijk aansturen, begeleiden en coachen van de werkzaamheden van anderen

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het voeren van in- en extern overleg waarbij sprake kan zijn van tegengestelde (wetenschappelijke) inzichten
 • de werkzaamheden worden veelal uitgevoerd inintensieve samenwerking met (inter-) nationale onderzoekers op eigen en/of aanpalende terreinen