Resultaten

Opdracht(gever)

 • Intake, voorlichting en informatievoorziening aan justitiabelen zijn uitgevoerd volgens afspraken
 • Continuïteit en maximale deelname aan het (dag)programma en groepsproces zijn zo goed mogelijk gerealiseerd
 • Bijdragen zijn geleverd aan gedragsverandering bij justitiabelen, door motiverende bejegening en toepassing van erkende methoden
 • Materiële en Immateriële hulp is verleend
 • Veilig, stabiel en hygiënisch werk- en leefklimaat zijn optimaal gerealiseerd
 • Controles en inspecties zijn volgens dienst-instructies uitgevoerd
 • (Dreigende) ordeverstoringen en crisis-situaties zijn doeltreffend voorkomen cq. gede-escaleerd
 • Overeengekomen productie is behaald binnen reële mogelijkheden (taakaccent arbeid)
 • Een veilige werkomgeving is gewaarborgd (taakaccent arbeid)
 • Observatie en rapportage omtrent gedrag heeft plaatsgevonden conform observatieplan en protocollen (taakaccent forensische observatie)

Omgeving

 • Rapportage, advisering, overdracht, doorverwijzing en afstemming met andere disciplines zijn tijdig gerealiseerd
 • Re-integratieactiviteiten zijn afgestemd met ketenpartners en instanties (taakaccent re-integratie-begeleiding)

Bedrijfsvoering

 • Regelgeving (PBW, ARBO), protocollen, dienstinstructies, procedures en (veiligheids)voorschriften zijn nageleefd
 • Gereedschap, apparatuur en machines zijn in goede staat van onderhoud (taakaccent arbeid)
 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Continuïteit van werkprocessen op de afdeling is gewaarborgd (senior)
 • Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd (senior)

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)

 • Werkt aan een goede werkrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect
 • Gaat zorgvuldig en zuiver om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie en stelt afwijkingen van de norm aan de orde.
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de justitiabele en toont begrip
 • Maakt een voortdurende inschatting van de gemoedstoestand van de justitiabele
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Stemt de bejegening af op de toestand van de justitiabele
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan aan persoon en situatie
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe, schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Schakelt in de toepassing van methodieken (motiverende bejegening) al naar gelang de situatie dat vraagt
 • Neemt indien nodig het voortouw
 • Signaleert knelpunten in het leef/werkklimaat en draagt ideeën en oplossingen aan
 • Grijpt zo snel mogelijk in om escalatie te voorkomen
 • Is alert op onvoorziene situaties, maakt risico-inschattingen en neemt zonodig zelfstandig actie
 • Houdt het hoofd koel, blijft kalm en toont zich zelfverzekerd
 • Houdt overzicht, handelt vlot en vastberaden
 • Blijft overeind in spanningsvolle situaties, blijft beheerst en doelmatig handelen
 • Ontlaadt de spanning na herstel van de orde en rust
 • Maakt realistische planningen en stelt prioriteiten
 • Bewaart de balans tussen begeleidings- en productiedoelen
 • Stemt voortdurend af over voortgang en verwachtingen
 • Zoekt inventief naar mogelijkheden om achterstanden in te halen
 • Motiveert justitiabelen om af en toe een stapje harder te lopen 

Omgeving

 • Wisselt kennis, informatie en ideeën met andere disciplines en instanties
 • Deelt kennis en informatie met collega’s binnen de organisatie en externe partners
 • Ondersteunt andere disciplines gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van gemeenschappelijke doelen
 • Werkt actief aan een goede samenwerkingsrelatie
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven

Vernieuwen en verbeteren

 • Benut kansen om de eigen professionele kennis en vaardigheden te vergroten
 • Signaleert knelpunten en adviseert over mogelijke verbeteringen
 • Stelt zich open op voor feedback van collega’s en trekt daar lering uit.
 • Heeft oog voor de balans tussen belasting en belastbaarheid bij zichzelf en collega's en maakt dit bespreekbaar

Competenties

 • flexibiliteit
 • initiatief
 • inlevingsvermogen
 • integriteit
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Woonbegeleiding

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau:
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • geen specifieke opleidingseis.
 • Interne opleiding: MBO SPW 4 (4 certificaten) + DJI basisopleiding + BHV-opleiding
Overige kennis en vaardigheden:
 • beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Arbeidsbegeleiding

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau:
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • geen specifieke opleidingseis.
 • Interne opleiding: MBO SPW 4 (4 certificaten) + DJI basisopleiding + BHV-opleiding
Overige kennis en vaardigheden:
 • beveiligingsprocedures, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering, organisatorische vaardigheden, vaktechnische kennis en vaardigheden (bijv. metaal, hout), ARBO
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
 • Plannen en organiseren

Woonbegeleiding

Ervaring

 • 3 jaar ervaring als inrichtingswerker S6

Opleiding

Werk- en denkniveau:
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis MBO SPW 4 (alle certificaten richting woonbegeleiding)
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Competenties uit het kernprofiel
 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Arbeidsbegeleiding

Ervaring

 • 3 jaar ervaring als inrichtingswerker S6

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis MBO SPW 4 (alle certificaten richting activiteitenbegeleiding)
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering, organisatorische vaardigheden, vaktechnische kennis en vaardigheden (bijv. metaal, hout), ARBO
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
 • Plannen en organiseren

Re-integratiebegeleiding

Ervaring

 • geen specifieke eisen
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • instroomeis MBO SPW 4
 • interne opleiding: DJI basisopleiding + BHV-opleiding
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, re-integratiebegeleiding, sociale en penitentiaire kaart, sociale en penitentiaire regelgeving, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Forensische observatie

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • instroomeis MBO SPW 4
 • Interne opleiding: DJI basisopleiding + BHV-opleiding
Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, observatiemethoden, rapporteren, psychopathologie, culturele diversiteit, groepsdynamica, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Re-integratiebegeleiding

Ervaring

 • 3 jaar ervaring als inrichtingswerker S7

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis HBO SPH

Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, re-integratiebegeleiding, sociale en penitentiaire kaart, sociale en penitentiaire regelgeving, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel  

 • Integriteit
 • Inleveingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Forensische observatie

Ervaring

 • 3 jaar ervaring als inrichtingswerker S7

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis HBO SPH

Overige kennis en vaardigheden
 • beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, observatiemethoden, rapporteren, psychopathologie, culturele diversiteit, groepsdynamica, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau

Competenties uit het kernprofiel  

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32232 33222 23 32 (34)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie
 • begeleiding van justitiabelen gericht op resocialisatie en terugdringing van recidive
 • sprake is van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Begeleiding en zorg
 • bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
 • mentorschap richting indiciduele justitiabelen vervuld en deelrapportages geleverd
Arbeid
 • overeengekomen productie behaald binnen de mogelijkheden
 • kennis, vaardigheden en werkhouding bij justitiabelen bevorderd
 • veilige werkomgeving gewaarborgd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleveing van regels en afspaken
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • toepassingsgerichte kennis van methodieken op het gebied van pedagogische begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • Inzicht in intermenselijk gedrag
 • vaardigheid in motiverende bejegening

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, en hiermee tactvol omgaan
 • informatieuitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen

Functietypering

Variant 1: 32332 33222 23 32 (35)

Variant 2: 32232 33223 23 33 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:

 • Variant 1. Seniorschap inrichtingswerk/ arbeid
 • Variant 2. Individuele begeleiding dan wel forensisch psychiatrische observatie

 

 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie
 • begeleiding van justitiabelen gericht op resocialisatie en terugdringing van recidive
 • forensisch psychiatrische observatie (variant 2)
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Begeleiding en zorg
 • Variant 2. Individuele begeleiding dan wel forensisch psychiatrische observatie:
 • vakinhoudelijke bijdragen aan begeleiding- en observatieplannen en relevante (gedrags)rapportages
 • interventies/begeleiding en (forensisch psychiatrische) observaties afgestemd op genoemde plannen
 • activiteiten afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
 • bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Arbeid
 • overeengekomen productie behaald binnen de mogelijkheden
 • kennis, vaardigheden en werkhouding bij justitiabelen bevorderd
 • veilige werkomgeving gewaarborgd
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1. Seniorschap inrichtingswerk/arbeid: zie alle resultaten schaal 6 aangevuld met:

 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling van observaties en interventies op afstemming met de begeleidings-/observatieplannen (variant 2)
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • toepassingsgerichte kennis van methodieken op het gebied van pedagogische begeleiding en (forensisch psychiatrische) observatie
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • coördinerende vaardigheden (variant 1)
 • vaardigheid in motiverende bejegening

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, en hiermee tactvol omgaan
 • informatieuitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten (werkwijzen) met in- en externe disciplines (variant 2)

Functietypering

32332  33223  33  33 (38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • seniorschap bij individuele begeleiding dan wel forensisch psychiatrische observatie
 • beveiliging en bewaking ten behoeve van humane detentie
 • begeleiding van justitiabelen gericht op resocialisatie en terugdringing van recidive
 • forensisch psychiatrische observatie
 • sprake van observatie en interpretatie van relevante aspecten (psychische en fysieke toestand van justitiabelen, gedrag) en eigen benadering daarop afstemmen 

Resultaten

Bewaking en beveiliging
 • orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren
 • er is adequaat opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform dienstinstructies en calamiteitenplan
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Begeleiding en zorg
 • vakinhoudelijke bijdragen aan begeleiding- en observatieplannen en relevante (gedrags)rapportages
 • interventies/begeleiding en (forensisch psychiatrische) observaties afgestemd op genoemde plannen
 • activiteiten afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
 • bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)
 • groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd
 • ingespeeld op materiële en immateriële hulpvragen en deze doeltreffend doorgeleid
 • rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd

Speelruimte/ Kaders

 • werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend
 • beoordeling van observaties en interventies op afstemming met de begeleidings-/observatieplannen
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen
 • beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van methodieken op het gebied van pedagogische begeleiding en (forensisch psychiatrische) observatie
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • vaardigheid in motiverende bejegening
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, en hiermee tactvol omgaan
 • informatieuitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten (werkwijzen)met in- en externe disciplines