Uitvoering

Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid.

Als medewerker in de functiefamilie Uitvoering ben je bezig met de uitvoering van het primaire beleid van jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van beslissingen of besluiten, verslaglegging en taken binnen de gevangenis- en detentiebewaring. Het soort werkzaamheden binnen deze familie is heel divers. Denk hierbij niet alleen aan werkzaamheden achter een bureau... maar ook aan fysieke werkzaamheden zoals; sportinstructeur gevangeniswezen, verkeersmanagent, weginspectie of scheepvaart. Er zijn 26 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 3 tot en met schaal 14. De functies komen voor binnen alle ministeries, vooral bij grote uitvoeringsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, Belastingdienst en DJI.

25 Functiegroepen

Medewerker Verwerken en Behandelen

Verwerkt en behandelt gegevens en levert daarmee bijdragen aan producten en/of diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Functiegroep | Salarisschaal 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit (bij de Belastingdienst gaat het niet om werkzaamheden in de sfeer van Ontwikkelen van producten en diensten)

Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13, 14 | Werk-/denkniveau wo

Commissiesecretaris

Ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting, de commissie, de nabewerking en de afdoening van zaken en/of leidt zittingen

Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau mboplus, hbo, wo

Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Levert ondersteunende producten en diensten op onderdelen van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, on-derhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo

Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Functiegroep | Salarisschaal 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau hbo

Expert Vastgoed en Infrastructuur

Ontwikkelt, levert en implementeert producten en diensten op tactisch/strategisch niveau ten behoeve van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13, 14 | Werk-/denkniveau wo

Senior Medewerker Iv

Ontwikkelt, implementeert, exploiteert en ondersteunt producten en processen in de informatievoorziening en/of realiseert het informatie- en gebruiksbeheer

Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau hbo

Expert Iv

Ontwikkelt, implementeert en ondersteunt de producten en processen in de informatievoorziening en/of zorgt voor de regie op informatie en gebruiksmanagement vanuit een specialisme en/of vanuit een brede integrale blik

Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

Operationeel Medewerker WIV WVO

Geeft uitvoering aan de WIV/WVO door het vergaren, verwerken, behandelen en duiden van (geheime) informatie tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied en/of het verrichten en/of faciliteren van operationele werkzaamheden ten behoeve van de taken van de organisatie

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Operationeel Specialist WIV/WVO

Geeft uitvoering aan de WIV/WVO door het vormgeven van operationeel onderzoek, (heimelijk) vergaren, analyseren en bewerken van (geheime) informatie tot inlichtingen en/of het ontwikkelen en faciliteren van producten en diensten ten behoeve van de taken van de organisatie

Functiegroep | Salarisschaal 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau hbo, wo

Senior Operationeel Specialist WIV /WVO

Geeft uitvoering aan de WIV door het voorbereiden, ontwikkelen, coördineren, implementeren, uitvoeren en evalueren van operationele werkzaamheden en het ontwikkelen en realiseren van plannen, middelen en adviezen ten behoeve van de taken van de organisatie ( WIV: Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten WVO: Wet Veiligheidsonderzoeken)

Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

(Inrichtings)beveiliger

Verzorgt de beveiliging van personen, gebouwen en vervoer.

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau mbo2, mbo4

Inrichtingswerker

Zorgt voor beveiliging, observatie, begeleiding en voorbereiding op resocialisatie van justitiabelen, in een beveiligde leefomgeving ( Met eventueel als extra aandachtsgebieden: re-integratiebegeleiding, arbeid en forensische observatie )

Functiegroep | Salarisschaal 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau mbo4, hbo

Medewerker Educatie en Vorming

Draagt kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over door middel van onderwijs, vrijetijdsbesteding en vaardigheidstraining ten behoeve van de resocialisatie van justitiabelen. (Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel.)

Functiegroep | Salarisschaal 5, 6, 7, 8, 9 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Zorgprofessional

Beperkt detentieschade, onderhoudt en bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid van justitiabelen

Functiegroep | Salarisschaal 6, 7, 8, 9, 10 | Werk-/denkniveau mbo, hbo, hboplus

Forensisch Therapeutisch Werker

Geeft uitvoering aan de behandeling, begeleiding en beveiliging van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek in een beveiligde leefomgeving

Functiegroep | Salarisschaal 7, 8, 9 | Werk-/denkniveau mbo4, hbo, hboplus

Sociaal-Maatschappelijk Werker

Organiseert en ondersteunt de terugkeer van justitiabelen in de samenleving en levert daarmee een bijdrage aan de terugdringing van recidive

Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Functiegroep | Salarisschaal 10, 11, 12, 13, 14 | Werk-/denkniveau wo

Geestelijk Verzorger

Begeleidt justitiabelen bij godsdienst- en levensovertuiging

Functiegroep | Salarisschaal 12 | Werk-/denkniveau wo

Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Zorgt voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van verkeer op de (vaar)weg

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo, hbo

Medewerker Nautisch

Zorgt voor algemene of technische ondersteuning bij inzet en/of beheer/onderhoud van het vaartuig ten behoeve van de realisatie van de vaaropdracht.

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7, 8 | Werk-/denkniveau vmbo, mbo, mboplus

Operationeel Medewerker Scheepsmanagement

Zorgt voor realisatie van de vaaropdracht

Functiegroep | Salarisschaal 6, 7, 8, 9, 10 | Werk-/denkniveau mbo, mboplus, hbo

Medewerker Natuur- en Terreinbeheer

Voert werkzaamheden uit die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van recreatieve en cultuurhistorische elementen.

Functiegroep | Salarisschaal 4, 5, 6, 7 | Werk-/denkniveau mbo, mbo2, mbo4

Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer

Stuurt op uitvoering en resultaten die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van recreatieve en cultuurhistorische waarden

Functiegroep | Salarisschaal 8, 9 | Werk-/denkniveau mbo4, hbo