Forensisch Therapeutisch Werker

Geeft uitvoering aan de behandeling, begeleiding en beveiliging van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek in een beveiligde leefomgeving

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen zijn geleverd aan gedragsverande-ring bij justitiabelen, middels toepassing van erkende methodieken
 • Continuïteit en maximale deelname aan het (dag)programma en groepsproces zijn zo goed mogelijk gerealiseerd
 • Veilig en hygiënisch leefklimaat is optimaal gerealiseerd en in evenwicht met het thera-peutisch zorg- en behandelklimaat
 • Intake, voorlichting en informatievoorziening aan justitiabelen zijn uitgevoerd volgens afsrpaak
 • Materiële en immateriële hulpverlening zijn volgens protocol en doeltreffend uitgevoerd
 • Bijdragen aan het plaatsingsadvies, diagnose, behandel- en begeleidingsplan van justitiabelen zijn volgens (kwaliteits)-normen geleverd
 • Individuele begeleiding, zorg en interventies zijn afgestemd op het individuele behandel-/begeleidingsplan en algemene zorgbeleid
 • Verpleegkundige zorg is verleend conform protocollen (Van toepassing voor verpleegkundige variant)
 • Controles en inspecties zijn uitgevoerd
 • Crisissituaties en (dreigende) ordeverstoringen zijn doeltreffend gede-escaleerd
 • Werkt aan vertrouwensrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect en toont zich optimistisch en stimulerend naar de justitiabele.
 • Toont respect voor de normen, waarden en eigenheid van de ander
 • Gaat zorgvuldig en zuiver om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie en stelt de afwijkingen van de norm aan de orde
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Integriteit
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de justitiabele en toont begrip
 • Maakt een voortdurende inschatting van de gemoedstoestand van de justitiabele
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Onderkent overdrachtsprocessen in de relatie met justitiabelen en teamleden en maakt dit bespreekbaar, stuurt het eigen gedrag bij
 • Inlevingsvermogen
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan aan persoon en situatie
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe (o.a.motiverende bejegening), schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Schakelt in de toepassing van methodieken al naar gelang de culturele achtergrond van de justitiabele.
 • Flexibiliteit
 • Neemt indien nodig het voortouw
 • Signaleert knelpunten in het leef/werkklimaat en draagt ideeën en oplossingen aan
 • Grijpt zo snel mogelijk in om escalatie te voorkomen
 • Is alert op onvoorziene situaties, maakt risico-inschattingen en neemt zonodig zelfstandig actie
 • Initiatief
 • Houdt het hoofd koel, blijft kalm en toont zich zelfverzekerd
 • Houdt overzicht, handelt vlot en vastberaden
 • Blijft overeind in spanningsvolle situaties, blijft beheerst en doelmatig handelen
 • Ontlaadt de spanning na herstel van de orde en rust
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een afweging tussen veiligheid / sturing enerzijds en behandeldoelen / ruimte anderzijds
 • Stressbestendigheid
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een juiste inschatting welke benadering bij de betreffende justitiabele de meeste kans van slagen heeft
 • Maakt bij de toewijzing van een activiteit aan een justitiabele een reële inschatting van diens belastbaarheid en de risico’s
 • Bewaakt bij ethische dilemma’s een balans tussen de eigen ethiek en de doelen van behandeling en veiligheid
 • Is in staat afstand te nemen van een persoon of situatie om objectief te kunnen analyseren en zich een oordeel te kunnen vormen
 • Oordeelsvorming

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Resocialisatie is bevorderd door initiatie en herstel van contacten met de omgeving van de justitiabele
 • Rapportage, overdracht, doorverwijzing en afstemming met andere disciplines en ketenpartners zijn tijdig en volledig gerealiseerd conform richtlijnen
 • Wisselt kennis, informatie en ideeën met andere disciplines en instanties
 • Deelt kennis en informatie met collega’s binnen de organisatie en externe partners
 • Ondersteunt andere disciplines gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van gemeenschappelijke doelen
 • Werkt actief aan een goede samenwerkingsrelatie
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Regelgeving (Beginselenwet, WGBO), protocollen, dienstinstructies, procedures en (veiligheids)voorschriften zijn nageleefd
 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Continuïteit van werkprocessen op de afdeling is gewaarborgd (senior)
 • Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd (senior)

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd
 • Benut kansen om de eigen professionele kennis en vaardigheden te vergroten
 • Signaleert knelpunten en adviseert over mogelijke verbeteringen
 • Reflecteert op gedrag, emoties en draagkrachtondermijnende processen bij zichzelf, collega’s en justitiabelen; maakt dit bespreek-baar en staat open voor feedback
 • Zelfontwikkeling