Operationeel Specialist WIV/WVO

Geeft uitvoering aan de WIV/WVO door het vormgeven van operationeel onderzoek, (heimelijk) vergaren, analyseren en bewerken van (geheime) informatie tot inlichtingen en/of het ontwikkelen en faciliteren van producten en diensten ten behoeve van de taken van de organisatie

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Informatie ten behoeve van of uit operaties/(veiligheids)onderzoeken is vergaard, veredeld, geanalyseerd, beoordeeld en/of gecontroleerd
 • Producten en diensten ten behoeve van afnemers zijn ontwikkeld en/of gerealiseerd binnen gestelde termijnen en helder geformuleerd, onderbouwd en/of geëvalueerd
 • Voortgang en doorlooptijd van operaties/operationele werkzaamheden/(veiligheids) onderzoeken zijn bewaakt en sluiten aan bij wat nodig is voor een volgende stap van het inlichtingenproces/onderzoek
 • Operaties/(veiligheids)onderzoeken zijn voorbereid, begeleid, uitgevoerd en/of geëvalueerd
 • Operaties/(veiligheids)onderzoeken zijn gecoördineerd en geëvalueerd
 • Formuleert helder en duidelijk zodat anderen de essentie, nut en noodzaak begrijpen
 • Stuurt anderen in gesprekken om de juiste informatie boven tafel te
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die past bij de doelgroep
 • Hanteert een zodanige opbouw en structuur in geschreven teksten dat de boodschap op een voor de lezer begrijpelijke wijze overkomt
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Formuleert helder en duidelijk zodat anderen de essentie, nut en noodzaak begrijpen
 • Stuurt anderen in gesprekken om de juiste informatie boven tafel te
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die past bij de doelgroep
 • Hanteert een zodanige opbouw en structuur in geschreven teksten dat de boodschap op een voor de lezer begrijpelijke wijze overkomt
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Durft en neemt (ongebruikelijke) beslissingen op basis van (ontbrekende) informatie, feiten en ingeschatte risico’s en hakt knopen door
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen en beslissen en stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Brengt samenhang en structuur aan bij complexe vraagstukken; onderscheidt hoofd- en bijzaken, oorzaak en gevolg en schat toepasbaarheid en waarde van de gegevens, informatie en inlichtingen realistisch in
 • Overziet de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes, benoemt voor- en nadelen van deze keuzes, maakt hierbij adequate inschattingen van afbreukrisico’s en hoe deze beperkt kunnen worden
 • Schat mensen en wat er van hen kan worden verwacht in, betrekt het krachtenveld van actoren in het oordeel en besluit en beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, belangen en bijdragen
 • Besluiten nemen
 • Komt met analyses van vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines/invalshoeken
 • Selecteert en ordent systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie en inlichtingen
 • Analyseren
 • Stemt de eigen gedragsstijl en handelen af op de situatie
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe, schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan de situatie aan
 • Flexibiliteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe (menselijke) contacten zijn effectief, efficiënt en veilig aangewend en benut
 • Heeft een relevant netwerk (relaties) opgebouwd, dat onderhouden is en gebruikt wordt en waarbij de veiligheid van de contacten is gewaarborgd
 • Interactie tussen samenwerkingspartners en afnemers is effectief en efficiënt
 • Juiste kennis van en inzicht in de relevante omgeving zijn vergaard en benut binnen operationele werkzaamheden
 • Is zich bewust van de omgeving, beweegt mee in situaties en stemt de aanpak daarop af
 • Ziet vooruit, onderkent signalen, wint relevante informatie in en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie
 • Houdt in zijn/haar aanpak rekening met het krachtenveld in de omgeving
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van de, voor de organisatie, belangrijke partijen
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein
 • Omgevingsbewustzijn
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden als werk- en tijdsdruk, tegenslag, conflictvolle en risicovolle situaties, niet van de wijs brengen
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst, doelmatig en veilig handelen
 • Blijft gemotiveerd bij teleurstelling, tegenspel of frustratie
 • Stressbestendigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De relevante kaders en wet- en regelgeving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • De administratie is op orde
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels en afspraken
 • Operationele werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de gestelde kaders (tijd, kwaliteit en middelen)
 • Met collega’s is effectief en constructief samengewerkt tot een gezamenlijk resultaat
 • Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team(lid) zijn bevorderd (senior)
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijke belang is en speelt informatie tijdig door
 • Draagt actief bij aan een open en effectieve teamsfeer
 • Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelen
 • Samenwerken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn juist en tijdig opgepakt
 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën en wisselt regelmatig informatie en kennis uit met collega’s
 • Realiseert vernieuwende ideeën door origineel te denken en te handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders (‘out of the box’ denken) waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden, nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en gewenste resultaten worden bereikt
 • Zelfontwikkeling