Senior Medewerker Iv

Ontwikkelt, implementeert, exploiteert en ondersteunt producten en processen in de informatievoorziening en/of realiseert het informatie- en gebruiksbeheer

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Informatie (Ontwerp, Bouw, Test, Infrastructuur, Beheer, Security) voor product en/of dienst is geleverd conform opdracht of contract (SLA ) (SLA Service Level Agreement of Dienstverleningsovereenkomst )
 • Bedrijfsproces , applicaties en/of Iv-infrastructuur vertonen na implementatie het juiste en afgesproken gedrag in de exploitatiesituatie (Bedrijfsprocessen worden opgeleverd, beschreven of nieuw ontwikkeld)
 • Impactanalyse is bepaald over de probleemstelling en de uiteindelijke oplossingsrichting binnen de eigen IV-discipline
 • Wijzigingsvoorstel (security, functioneel etc.) op basis van rapportages Problem Management, Change Management, en Gebruikersondersteuning is geleverd
 • Productportfolio is opgesteld onderhouden en beheerd
 • Producten en/of diensten zijn geïmplementeerd conform de overeengekomen specificaties (bijv. aansluitvoorwaarden, normering, beheer, exploitatie, beveiliging, etc.)
 • Incident-, problem- en wijzigingsbeheer zijn ingericht en onderhouden
 • Achterhaalt de kern van de opdracht en vraagt zonodig door
 • Signaleert problemen en onderneemt vervolgacties
 • Formuleert verschillende oplossingsmogelijkheden
 • Geeft inzicht in de kwaliteit van het product
 • Ondersteunt de klant bij het effectief formuleren van zijn/haar vraag
 • Klantgerichtheid
 • Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s en/of derden
 • Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
 • Legt verbanden tussen gegevens
 • Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken
 • Analyseren
 • Werkt methodisch op een reproduceerbare wijze aan de totstandkoming van een IV-product.
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren
 • Verleent ondersteuning bij gebruik IV-product
 • Richt de beheerprocessen in
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Betrokken actoren zijn effectief ingeschakeld
 • Adviezen zijn geleverd
 • Heeft oog voor belangentegenstellingen
 • Geeft de mogelijke consequenties van veranderingen aan bij teamleden, Expert ICT en manager
 • Past acties aan veranderende omstandigheden aan
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stemt tijdig af met andere afdelingen, collega’s en/of externe partijen en betrekt hen bij de ontwikkeling van het eindresultaat
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet direct van persoonlijk belang is
 • Zoekt actief collega’s op om informatie te halen of te brengen
 • Toont interesse, is kritisch en deelt kennis
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels en afspraken
 • Producten en diensten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak afspraken over tijd, kwaliteit, middelen
 • De administratie/documentatie is op orde
 • Heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen
 • Maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit
 • Heeft de aanpak afgestemd met betrokken partijen, teamleden
 • Plannen en organiseren
 • Legt de voortgang en de resultaten van het werk vast in documenten
 • Zorgt ervoor dat voortgang en resultaten toegankelijk zijn voor collega’s en/of externe partijen en opvolgers
 • Bewaakt en controleert zijn/haar geplande uren t.o.v. de gemaakte uren om gedefinieerd resultaat te halen.
 • Legt de voortgang van het werk vast
 • Legt verantwoording af aan de manager(s)
 • Voortgangscontrole

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Is up to date in het aandachtsgebied
 • Houdt vakkennis en kennis van de werkprocessen bij via vakgroep, literatuur, seminars en dergelijke
 • Deelt de opgedane kennis en inzichten met collega's
 • Integreert nieuwe inzichten binnen de eigen invloedsfeer
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Werkt zich snel in een nieuw/onbekend onderwerp in
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Zelfontwikkeling