Senior Medewerker Iv

Ontwikkelt, implementeert, exploiteert en ondersteunt producten en processen in de informatievoorziening en/of realiseert het informatie- en gebruiksbeheer

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11
FUWASYS

33332 33233 33 33 (40)

33333 33333 33 33 (42)

43343 43333 33 33 (45)

43343 44334 43 43 (49)

Algemene omschrijving

ondersteunende werkzaamheden op het aandachtsgebied informatievoorziening:

·   testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening-
producten en -processen

·   leveren specialistische ondersteuning

·   leveren overzichten en specificaties, toelichtingen, etc.

·   deelprojecten/-producten op IV- aandachtsgebied

ondersteunende werkzaamheden op het aandachtsgebied informatievoorziening:

·   testen, exploiteren en beheren van informatievoorziening-
producten en -processen waarbij vraagstukken worden geïnterpreteerd en consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd

·   deelname (inter-) departementale projecten op vakgebied

·   ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening-
producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op een deel van een platform

·   minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen IV-vraagstukken en -problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, technisch-inhoudelijke rapporten e.d. moeten worden aangedragen

·   ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op (een deel van) een platform

·   testen en beheren van informatievoorzieningproducten en -processen waarbij samengestelde vraagstukken worden geanalyseerd die vragen om geïntegreerde applicatieve en infrastructurele oplossingen en gecoördineerde afhandeling o.a. op basis van technisch- inhoudelijke rapportages

·   implementeren van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten

Resultaten
ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, exploiteren, beheren

·   testen en exploiteren van informatievoorziening-
producten en -processen

·   leveren specialistische ondersteuning bij oplossen verstoring van (standaard) productieprocessen

·   adequaat functioneren (beheer) van systeem-
programmatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

·   leveren overzichten en specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van verzamelde gegevens en informatie

·   testen en exploiteren van informatievoorziening-
producten en -processen waarbij vraagstukken worden geïnterpreteerd en consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en voorlopige oplossingen (workaround) worden geleverd

·   inspelen op onverwachte omstandigheden en op ontwikkelingen in de Iv-technologie

·   adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

·   testen en exploiteren van informatievoorziening-
producten en -processen waarbij samengestelde vraagstukken worden geanalyseerd en definitieve oplossingen worden geleverd ten aanzien van of applicatie of infrastructuur

·   ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening-
producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op een deel van een platform

·   minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen IV-vraagstukken en  -problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, technisch-inhoudelijke rapporten e.d. moeten worden aangedragen

 

·   beoordelen van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten

·   adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

·   testen en beheren van informatievoorzieningproducten en -processen waarbij samengestelde vraagstukken worden geanalyseerd die vragen om geïntegreerde applicatieve en infrastructurele oplossingen en gecoördineerde afhandeling

·   ontwerpen, ontwikkelen inhoudelijke samengestelde informatievoorziening producten binnen klantdomeinen en/of programma’s of (op een deel van) een platform

·   implementeren van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten

·   minder gangbare dan wel nog niet eerder voorgekomen IV-vraagstukken en -problemen die moeten worden geanalyseerd en waarvoor, veelal in multidisciplinair werkverband, oplossingen, ontwerpen, technisch-inhoudelijke rapporten, e.d. moeten worden aangedragen

·   beoordelen van changes ten gevolge van life-cycle, gewijzigde of nieuwe functionaliteiten

·   adequaat functioneren (beheer) van systeemprogrammatuur, conform de gestelde prestatiekenmerken van de technische infrastructuur

projecten

·   deelname aan deelprojecten op IV- aandachtsgebied (testen, exploiteren, beheren)

 

·   (deelname aan) deelprojecten op IV- aandachtsgebied (ontwerpen, bouwen, testen, begeleiding, exploiteren, beheren)

·   deelname (inter-) departementale projecten op vakgebied

·   (deel)projecten op IV- aandachtsgebied (ontwerpen, bouwen, testen, begeleiding, exploiteren, beheren)

·   deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

·   (deel)projecten op IV- aandachtsgebied (ontwerpen, bouwen, testen, implementeren, begeleiding, exploiteren, beheren)

·   deelname (inter)departementale projecten op vakgebied

Speelruimte / Kaders

·   (samenhangende) richtlijnen, procedures, applicatie- en IT-architectuur en contracten (SLA)

·   beoordeling van geleverde eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   uitvoering van de informatievoorziening-

diensten en -processen worden in bepaalde mate aan het eigen inzicht overgelaten

 

·   samenhangende richtlijnen, procedures, en applicatie- en IT-architectuur en contracten (SLA)

·   beoordeling van geleverde eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   uitvoering van de informatievoorziening- diensten en -processen worden aan het eigen inzicht overgelaten

 

·   specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures

·   beoordeling op de kwaliteit en bruikbaarheid van IV-producten en -diensten ten aanzien van ontwerpen, bouwen, testen, begeleiding,  exploiteren, beheren

·   er is vrijheid om na analyse van de problematiek/ vraagstelling nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden

·   specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures

·   beoordeling op effectiviteit van de procesmatige en procedurele coördinatie, op de kwaliteit en bruikbaarheid van IV-producten en -diensten ten aanzien van ontwerpen, bouwen, testen, begeleiden, exploiteren en beheren, op technisch-inhoudelijke rapporten en op de afstemming op aanpalende klantdomeinen en platformdelen

·   beslissingen in de functie worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren

Kennis & Vaardigheid

·   toepassingsgerichte kennis van informatievoorziening-
producten,   -processen- en dienstverlening

·   inzicht in (organisatorische en)  technische samenhangen tussen het eigen IV-aandachtsgebied en de daarop van invloed zijnde bedrijfsprocessen

·   improviserende, communicatieve en organiserende vaardigheden

·   vaardigheid in het verzamelen, interpreteren, samenstellen van Iv-overzichten

·   vaardigheid in het opstellen van informatievoorziening(deel)producten

 

 

·   toepassingsgerichte kennis van informatievoorziening-
producten,  -processen- en dienstverlening

·   inzicht in organisatorische en technische samenhangen tussen het eigen IV-aandachtsgebied en de daarop van invloed zijnde bedrijfsprocessen

·   improviserende, communicatieve en organiserende vaardigheden

·   vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden en het opstellen van geaggregeerde Iv-overzichten

·   vaardigheid in het ontwerpen, ontwikkelen, van informatievoorziening (deel)producten

 

 

 

·   algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied informatievoorziening en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen

·   inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied informatievoorziening

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen en vastleggen in technisch inhoudelijke rapporten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op een deel van een platform

·   vaardigheid in het opstellen van technisch inhoudelijke rapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten

·   vaardigheid in het voortouw nemen bij het inschakelen van kennishouders in eigen expertisegebied

 

·   gespecialiseerde theoretische kennis van het aandachtsgebied informatievoorziening en inzicht in technische, juridische en financieel- economische aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in bredere context dan het aandachtsgebied informatievoorziening

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen en vastleggen in technisch inhoudelijke rapporten binnen klantdomeinen en/of programma’s of op en deel van en platform

·   vaardigheid in het vertalen van analyses in technisch inhoudelijke rapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

·   vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren

 

 

 

Contacten

·   onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)

·   intern om af te stemmen over werkwijzen

 

·   onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)

·   intern om af te stemmen over werkwijzen

·   onderhoudt contacten (intern en/of extern) door het uitwisselen van Iv-gegevens en Iv-informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk)

·   intern en extern over het aandachtsgebied en over de voorbereiding en voorwaarden voor implementatie

·   intern en extern over de aandachtsgebieden en over de voorbereiding en voorwaarden voor implementatie en uitvoering om inhoudelijk af te stemmen

·   intern en extern over (besluitvorming) processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen