Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit (bij de Belastingdienst gaat het niet om werkzaamheden in de sfeer van Ontwikkelen van producten en diensten)

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Informatie ten behoeve van producten, diensten en casuïstiek is verzameld, geanalyseerd, beoordeeld en/of gecontroleerd
 • Voortgang en doorlooptijd zijn bewaakt en geleverde producten en diensten sluiten aan bij wat nodig is voor een volgende fase
 • Producten en diensten zijn ontwikkeld en afgehandeld binnen gestelde termijnen en helder geformuleerd en onderbouwd
 • Selecteert de juiste informatie uit de relevante bronnen
 • Vormt zich een mening op basis van de juiste informatie en in het licht van relevante criteria en omstandigheden
 • Vraagt zonodig een second opinion
 • Brengt alle aspecten van het vraagstuk in kaart en belicht het vraagstuk van verschillende kanten
 • Herkent gevoeligheden en situaties en handelt daar naar
 • Oordeelsvorming
 • Maakt de eigen positie duidelijk in conflictsituaties en bespreekt dit zonodig met de leidinggevende
 • Gaat zorgvuldig om met gevoelige en persoonlijke informatie
 • Handelt conform regels en voorschriften
 • Hanteert de regelgeving als toetsingskader, laat zich niet leiden door persoonlijke overtuigingen
 • Integriteit
 • Denkt, rekening houdend met de behoeften van de klant, mee over oplossingen die passen binnen de kaders
 • Streeft binnen de mogelijkheden naar begrip bij de klanten en tevredenheid bij de opdrachtgever
 • Handelt klantvragen efficiënt af (en zorgt zonodig voor nazorg)
 • Klantgerichtheid
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op eigen taakgebied
 • Komt afspraken na, haalt de afgesproken deadlines
 • Onderneemt gericht acties om het gestelde doel te bereiken
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Inhoudelijke en procesmatige afstemming met de (keten)-partners heeft op juiste wijze plaatsgevonden
 • Heeft een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie dat is onderhouden en wordt gebruikt
 • Stemt de planning af met alle belanghebbenden
 • Houdt een goede relatie met alle belanghebbenden
 • Handelt zelf vanuit het gemeenschappelijk belang
 • Draagt bij aan het oplossen van tegenstellingen
 • Deelt eigen inzichten en verplaatst zich in de beweegredenen van anderen
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De kaders en wet- en regel-geving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • De administratie is op orde
 • Er is een gemotiveerd team (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Mensen en middelen zijn effectief ingezet, werkprocessen zijn adequaat gecoördineerd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Maakt een planning en maakt met anderen afspraken over kwaliteit en levertijd
 • Houdt de voortgang in de gaten van eigen acties en van anderen
 • Spreekt anderen tijdig aan op afwijkingen van de planning
 • Houdt een toegankelijk en actueel werkdossier bij
 • Plannen en organiseren
 • Heeft een actieve rol bij het enthousiasmeren van medewerkers voor het bereiken van resultaten (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Geeft medewerkers erkenning voor hun bijdragen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Houdt voeling met de werkvloer (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Motiveren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen
 • Kennisdeling is geborgd
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën
 • Wisselt regelmatig informatie en kennis uit met collega’s
 • Zelfontwikkeling