Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit (bij de Belastingdienst gaat het niet om werkzaamheden in de sfeer van Ontwikkelen van producten en diensten)

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11
FUWASYS

33332  33233  33  32 (39)

 

33333  33333  33  33 (42)

 

433443333  33  33 (45)

 

43443  43334  443 (49)

 

Algemene omschrijving

·   vanuit eigen vakdeskundig-heid leveren van bijdragen aan de totstandkoming en/of ontwikkeling van producten en diensten van het primaire proces binnen een begrensd aandachtsgebied

·   beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek

·   inspelen op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden

·   vanuit eigen vakdeskundigheid leveren (van bijdragen aan de totstandkoming en/of ontwikkeling) van producten en diensten binnen een eigen aandachtsgebied dat raakvlakken heeft met andere aandachtsgebieden

·   beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   vanuit eigen aandachtsgebied/domein leveren van producten en diensten binnen een nieuw, omvangrijk en/of complex aandachtsgebied waarbij sprake is van minder gangbare of nieuwe problemen

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

 

 

·   vanuit eigen aandachtsgebied/domein leveren van producten en diensten binnen een nieuw, omvangrijk en/of complex aandachtsgebied waarbij sprake is van minder gangbare of nieuwe problemen

·   opgetreden als materie-inhoudelijk specialist

·   inhoudelijke dan wel procesmatige coördinatie

 

Resultaten
Opdracht

·   verzamelde informatie over producten en/of diensten[1] gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en beschikbaar en helder onderbouwd

·   producten, diensten en casuïstiek inhoudelijk juist geïnterpreteerd op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking

·   overzicht op het verwerkingsproces van producten en/of diensten in voldoende mate aanwezig; geleverde (tussen)producten en/of diensten sluiten aan bij wat gewenst is voor een volgende stap

 

 

·   verzamelde informatie over producten en/of diensten gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en beschikbaar, helder onderbouwd en afgestemd

·   producten, diensten en casuïstiek inhoudelijk juist geïnterpreteerd en getoetst op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking

·   overzicht op het verwerkingsproces van producten en/of diensten in voldoende mate aanwezig; geleverde (tussen)producten en/of diensten sluiten aan bij wat gewenst is voor een volgende stap

·   adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende producten en diensten

·   collega’s ondersteund en begeleid op delen van het vakgebied

·   verzamelde informatie over heterogene of meer complexe producten en/of diensten is gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en is beschikbaar, helder onderbouwd en afgestemd

·   producten, diensten en casuïstiek op de juiste wijze geanalyseerd en getoetst op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking

·   adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende producten en diensten

·   collega’s ondersteund en begeleid op het gehele vakgebied

·   verzamelde informatie over specialistische of meer complexe (met elkaar verweven) producten en/of diensten en gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en is beschikbaar, helder onderbouwd en afgestemd

·   complexe producten, diensten en casuïstiek met een gespecialiseerd karakter en een diepgaande vakproblematiek behandeld dan wel procesmatig gecoördineerd

·   adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende producten en diensten

·   collega’s ondersteund en begeleid op het gehele vakgebied

·   opgetreden als materie-inhoudelijk specialist

 

Speelruimte / Kaders

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen

·   beoordeling van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten

·   aanpak en keuze van methoden passen binnen bekende of minder bekende oplossingen, waaruit een keuze wordt gemaakt

·   beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

 

 

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen

·   beoordeling van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten

·   aanpak en keuze van methoden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen

·   beoordeling van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten

·   beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen

·   beoordeling op bruikbaarheid van producten en diensten en afstemming met andere aandachtsgebieden

·   beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied

·   inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

 

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   vaardigheid in het ontwerpen en realiseren van uitvoeringsgerichte regelingen en procedures

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied

·   inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen

·  (algemeen) theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied

·   inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen

·   vaardigheid in het adviseren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het opstellen van adviezen, notities, rapporten, voorschriften, richtlijnen e.d.

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

·   vaardigheid in het analyseren van de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en in het signaleren en oplossen van zich voordoende problemen bij de uitvoering van de betreffende regelgeving

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het aandachtsgebied of vakgebied

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het adviseren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het opstellen van adviezen, notities, rapporten, voorschriften, richtlijnen e.d.

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

·   vaardigheid in het uitvoeren van analyses, het oplossen van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen

·   vaardigheid in het bijdragen aan het ontwikkelen van kaders voor de uitvoering

 

Contacten

·   verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

·   (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid

·   tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

·   (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid

·   tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

·   voeren van in- en extern overleg om afstemming te bereiken en adviezen te geven over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid. Er is daarbij sprake van belangentegenstellingen