Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Levert ondersteunende producten en diensten op onderdelen van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, on-derhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Object-, natuur- en milieubeheer op technisch, juridisch, zakelijk en veiligheidsgebied zijn op orde (correctief en preventief onderhoud zijn uitge-voerd en storingen opgelost)
 • Gegevens in de beheersystemen zijn actueel, op orde en ontsloten (Bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen en vastgoedinformatiesystemen)
 • Informatie over de planning en realisatie is beschikbaar
 • Informatie over verwerving, ontwikkeling, realisatie, beheer, inspectie (o.a. veiligheidsaspecten), instandhouding en afstoten is beschikbaar, actueel en betrouwbaar
 • Bijdragen aan rapportages over de realisatie, beheer en instandhouding (overzichten, tekeningen, etc.) zijn geleverd
 • Deelproducten voor specificaties van de vraag en uitvoering zijn geleverd (Informatie ten behoeve van de specificatie van de vraag op de aspecten kwaliteit, planning, techniek, constructie, ontwerp, informatie, financiën/kosten, Ruim-telijke Ordening en Milieu (ROM), beveiliging, juridisch, ‘minder hinder’ enz. Voorbeelden zijn bestekken, tekeningen, ramingen en begrotingen en ruimtelijke indelingsplannen, inventarisaties t.b.v. producten.)
 • Overeenkomsten en schriftelijke opdrachten zijn administratief afgehandeld
 • Bewaakt en controleert de naleving van afspraken, termijnen en routing
 • Controleert de voortgang van activiteiten en de kwaliteit van de producten en bewaakt de naleving van afspraken
 • Informeert alle betrokkenen tijdig over de status en voortgang van werken en informatie
 • Signaleert afwijkingen van de afspraken over tijd en kwaliteit
 • Voortgangscontrole
 • Handelt proactief en spreekt anderen op tactvolle wijze aan op naleving van afspraken
 • Levert de afgesproken resultaten tijdig en binnen gemaakte afspraken
 • Is zich bewust van het belang betrouwbare en veilige resultaten te leveren als onderdeel van het werkproces
 • Richt zich actief op het behalen van de gewenste resultaten
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Realisatie, beheer en instandhouding zijn door derden volgens afspraak uitgevoerd/aangepast
 • Planning en uitvoering zijn afgestemd met interne en externe partijen
 • In- en externe partijen hebben de informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomsten en opdrachten
 • Ontwikkelingen in de omgeving zijn gesignaleerd
 • Noodzaak inzet externe en interne partijen is beoordeeld
 • Is zich bewust van de belangen van in- en externe partijen
 • Verzamelt proactief en tijdig gegevens bij partijen
 • Geeft duidelijk uitleg en durft mensen aan te spreken
 • Instrueert opdrachtnemer over werkzaamheden en opdrachtuitvoering.
 • Samenwerken
 • Weet de relevante verhoudingen over werkzaamheden en op-drachtuitvoering aan de opdrachtnemer over te brengen
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de werkinstructies, geldende wet- en regelgeving, procedures en (financiële en andere) afspraken
 • De administratie is op orde
 • Dossiers en gegevens in systemen voldoen aan de eisen die vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld
 • Kwaliteitssystemen zijn toegepast
 • Is zich bewust van procedures, wet- en regelgeving, certificering en autorisaties, en het belang van veilig werken en leeft deze na dan wel zorgt dat deze worden nageleefd.
 • Gaat geordend en planmatig te werk; komt interne afspraken na
 • Werkt oplossingsgericht in het licht van de continuïteit en voortgang van de processen
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Knelpunten zijn gesignaleerd en voorstellen voor het verbeteren van resultaten, werkprocessen en beheersystemen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen en/of procedures op basis van periodieke evaluaties (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn juist en tijdig opgepakt
 • Volgt ontwikkelingen, opleidingen en trainingen binnen het vakgebied en werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Leert van eigen ervaringen en fouten en deelt deze met anderen en levert verbeterpunten aan.
 • Zelfontwikkeling