Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Levert ondersteunende producten en diensten op onderdelen van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, on-derhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22222 | 22222 | 22 | 22 (28)

 

32232 | 33222 | 22 | 22 (32)

 

32332 | 33223 | 23 | 32 (36)

32332 | 33233 | 33 | 33 (39)

Algemene omschrijving

·   leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden beoordeeld

·   er moet worden ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op een bekende en eerder beproefde aanpak

·   er is de vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit verschillende bekende mogelijkheden

·   ogen en oren op locatie voor de vastgoedbeheerorganisatie wat betreft de staat van de apparatuur/installaties

·   verrichten van correctief en preventief onderhoud

·   leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is binnen een paar maanden merkbaar

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd

·   er moet worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak; er is inventiviteit nodig om deze kennis en ervaring toe te passen

·   er is de vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

·   ogen en oren op locatie voor de vastgoedbeheerorganisatie wat betreft de staat van de apparatuur/installaties

·   verrichten van correctief en preventief onderhoud

·   leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar.

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd

·   er is de vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

·   operationele ondersteuning in aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten dan wel uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden

·   ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten

·   uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden

·   samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken

·   inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur

Resultaten
Opdracht

·   onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van minder complexe installaties op componentenniveau, waarbij algemeen inzicht in de werking is vereist,

·   de in de installatie verwerkte hydraulische, pneumatische, mechanische en elektrotechnische componenten vormen één geheel

·   begeleiden uitvoering (technisch) onderhoud (correctief en storingen) op basis van opdrachten die binnen de afgesloten contracten aan derden zijn opgedragen

·   onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan een verscheidenheid van complexe installaties, inclusief het voorstellen van modificaties ten behoeve van een ongestoorde werking

·   het met behulp van testprogramma's testen van installaties, interfaces en schakel-/datanetwerken; het interpreteren van de resultaten en het lokaliseren en opheffen van storingen in de betreffende installaties;

·   begeleiden uitvoering (technisch) onderhoud (correctief en storingen) op basis van opdrachten die binnen de afgesloten contracten aan derden zijn opgedragen

·   het vanuit de praktijk signaleren en het doen van verbetervoorstellen

·   onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan een verscheidenheid van complexe installaties, inclusief het voorstellen van modificaties ten behoeve van een ongestoorde werking

·   het met behulp van testprogramma's testen van installaties, interfaces en schakel-/datanetwerken; het interpreteren van de resultaten en het lokaliseren en opheffen van storingen in de betreffende installaties;

·   begeleiden uitvoering (technisch) onderhoud (correctief en storingen) op basis van opdrachten die binnen de afgesloten contracten aan derden zijn opgedragen

·   het vanuit de praktijk signaleren en het doen van verbetervoorstellen

·   ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten

·   operationele ondersteuning in complexe aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden

·   uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden

·   opstellen standaard verhuurovereenkomsten op basis van de aangeleverde informatie

·   voeren van object-, project- en/of contract- en/of verhuuradministratie en verstrekken van informatieoverzichten

·   bijdragen aan risicoanalyses, projecten en beheertaken

·   (laten) uitvoeren van eenduidige contracten en overeenkomsten

·   opstellen van planningsdocumenten en samenstellen periodieke rapportages op basis van aangeleverde informatie

·   toetsen verkeersmaatregelen, actueel houden verkeermaatregelen planning

·   uitvoeren van schouwen, feitelijke inspecties en controles

 

 

Speelruimte / Kaders

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens

·   inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken

·   beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens

·   inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken

·   beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens

·   inspelen op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken

·   beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en juistheid, en op de naleving van regels en afspraken

·   samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken

·   keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt. Inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving

·   beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis & Vaardigheid

·   vaktechnische kennis voor het oplossen van storingen in minder complexe installaties

·   inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen en de relatie daarvan met het primaire proces

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

·   nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

·   kennis van de organisatie

·   kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

·   verdergaande vaktechnische kennis wat betreft het oplossen van storingen in complexe installaties

·   inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen en de relatie daarvan met het primaire proces

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

·   nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

·   kennis van de organisatie

·   kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

·   verdergaande vaktechnische kennis wat betreft het oplossen van storingen in complexe installaties

·   inzicht in uiteenlopende bedrijfsprocessen en de relatie daarvan met het primaire proces

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie

·   nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijke vaardigheden

·   kennis van de organisatie

·   kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur

·   kennis van de organisatie

·   kennis van begrotings- en planningssystematiek.

·   kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen

·   kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied

·   inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur

·   coördinerende, improviserende, communicatieve en/of organiserende vaardigheden

Contacten

·   informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

·   informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

·   informatie uitwisselen, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden

·   er is sprake van uiteenlopende belangen

·   verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten