Expert Vastgoed en Infrastructuur

Ontwikkelt, levert en implementeert producten en diensten op tactisch/strategisch niveau ten behoeve van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Vastgoed en infrastructuur zijn ontwikkeld en/of verworven dan wel afgestoten
 • Producten voor specificaties van de vraag en de uitvoering zijn opgeleverd
 • Vastgoed- en infrastructuurprojecten zijn gerealiseerd
 • Eisen en wensen zijn geïnventariseerd en vastgelegd en medewerking, draagvlak en acceptatie voor de verwerving, ontwikkeling, realisatie, beheer en instandhouding, afstoting, vervreemding, via omgevingsmanagement (Marktpartijen, regionale en lokale besturen, kennisinstituten, e.d.) zijn gerealiseerd en gemonitord
 • Expertise over te nemen maatregelen/uit te voeren plannen is geleverd
 • Programma’s, plannen, producten en adviezen zijn gerealiseerd en voldoen aan de gestelde specificaties (tijd, geld en kwaliteit)
 • Regie is gevoerd en diensten, werken en leveringen door derden zijn conform afspraak opgeleverd
 • Beheer en onderhoud van (verzamelingen van) objecten zijn gerealiseerd
 • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
 • Kan zich verplaatsen in de belangen van andere organisatieonderdelen en/of expertisevelden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Benadert opdrachten analytisch en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie
 • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
 • Analyseren
 • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten
 • Draagt vanuit andere invalshoeken alternatieve voorstellen aan
 • Overtuigingskracht
 • Benadert klanten proactief teneinde klantvragen en klantbehoeften uit te vragen en vast te stellen.
 • Is kostenbewust
 • Weet de vraag van de opdrachtgever te specificeren door actief door te vragen
 • Klantgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Adviezen over het effect van ontwikkelingen in de directe omgeving, van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen van wet- en regelgeving zijn uitgebracht
 • De juiste randvoorwaarden zijn gecreëerd om gebruiks- en afstootmogelijkheden te maximaliseren
 • Lange termijnontwikkelingen zijn in het proces gewogen en in de besluitvorming geïntegreerd
 • Markt is gestimuleerd op het gebied van vernieuwen en verbeteren
 • Wisselt van beelden om tot een gedragen oplossingen te komen
 • Wekt vertrouwen en overtuigt door het inbrengen van expertise
 • Maakt binnen politiek-bestuurlijke kaders afwegingen tussen onzekere factoren die moeten leiden tot beslissingen of oplossingen waarvan de effecten pas op lange termijn duidelijk worden
 • Omgevingsbewustzijn
 • Treedt diplomatiek op
 • Neemt initiatief en enthousiasmeert
 • Schat verwachtingen in van alle partijen waarmee wordt samengewerkt
 • Stemt de bijdragen van de verschillende disciplines af, maakt duidelijke afspraken en stuurt hierop
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn conform opdracht en in lijn met wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • De interne werkprocessen (onder andere plan-do-check-act) zijn gevolgd
 • Het team is inhoudelijk aangestuurd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zo nodig de grenzen op van wat mogelijk is
 • Vertaalt werkprocessen naar werkzaamheden
 • Communiceert op heldere wijze opdrachten, voortgang en kaders van de opdracht
 • Begeleidt teamleden
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Analyses van werkprocessen en producten en diensten zijn uitgevoerd en adviezen voor het verbeteren van resultaten en werkprocessen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van evaluaties (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Nieuwe kennis is ontwikkeld, gedeeld, geïntegreerd en toegepast
 • Evalueert resultaten en bestaande processen
 • Initieert vernieuwde werkwijzen en toetst deze op uitvoerbaarheid/werkbaarheid
 • Stimuleert ontwikkeling van kennis door inbreng van expertise
 • Anticipeert op lange termijnontwikkelingen
 • Zelfontwikkeling