Expert Vastgoed en Infrastructuur

Ontwikkelt, levert en implementeert producten en diensten op tactisch/strategisch niveau ten behoeve van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13 Schaal 14
FUWASYS

44443 43334 43 33 (49)

 

44443 44434 43 43 (52)

 

44444 44444 44 44 (56)

 

45444 45544 44 44 (59)

 

Algemene omschrijving

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied

·   (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

 

 

 

 

 

·   ontwikkelen van programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing

·   beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces

·   omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben

·   coördineren van multidisciplinaire inbreng bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   integreren van verschillende aandachtsgebieden en sturen van het proces van totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen

·   inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen

·   strategische beleidslijnen of modellen zijn de basis voor de uitvoering van het werk

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties door het voeren van overleg

·   belangen verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context

·   richting geven van de totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen en rijksbrede kaders. Omgaan met en adviseren over strategische en politiek-bestuurlijke en maatschappelijke belangen, waarbij met gezag en autoriteit moet worden opgetreden. Trendsettend

·   richtinggevend beïnvloeden van de realisatie van (organisatiebrede) strategische doelen

·   zeer grootschalige, langjarige strategische contracten met een zware technisch inhoudelijke en/of politiek-bestuurlijke component

·   beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces én betreffen het ontwikkelen, helpen vaststellen en/of realiseren van strategische doelen

Resultaten
(Her)ontwikkeling

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   leveren inhoudelijke expertise op delen van het volledige aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   analyseren van, vormgeven aan en inrichten van operationeel project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement

·   volgen van ontwikkelingen op het eigen deelgebied en het adviseren over mogelijke consequenties voor de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit een deel van het eigen aandachtsgebied

·   bijdragen aan product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. -verbetering op het eigen (deel) expertisegebied

·   voorbereiden van de inhoudelijke inbreng in inter-departementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen op het eigen deelgebied

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   ontwikkelen van programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   inbrengen inhoudelijke expertise op het volledige eigen aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   analyseren van, vorm geven aan en inrichten van tactisch project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement

·   afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit het volledige eigen aandachtgebied

·   initiëren van product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq -verbetering op het eigen expertisegebied

·   inhoudelijke inbreng in interdepartementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen vanuit het volledige eigen aandachtgebied

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen

·   inbrengen inhoudelijke expertise op een samengesteld eigen aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur. Coördineren van multidisciplinaire inbreng bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   analyseren van, vormgeven aan en inrichten van tactisch–strategisch project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement

·   afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur. Belangen verdedigen en draagvlak verkrijgen binnen bestuurlijke context

·   integreren van verschillende aandachtsgebieden en sturen van het proces van totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen

·   integratie bij innovatieve product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq -verbetering op het eigen expertisegebied

·   richtinggevend inhoudelijke inbreng geleverd in internationale normcommissies

 

·   richting geven aan ontwikkeling van plannen, programma’s gericht op de (her)ontwikkeling van strategische doelen

·   inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen

·   inrichten en onderhouden van brede strategische netwerken in het kader van strategisch project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement

·   afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan op de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur. Belangen verdedigen en draagvlak verkrijgen binnen bestuurlijke context ten aanzien van ontwikkelingen met een grote politiek-bestuurlijke en maatschappelijke reikwijdte

·   richting geven van de totstandkoming van structuur- en ontwikkelings-plannen. Omgaan met en adviseren over strategische en politiek-bestuurlijke en maatschappelijke belangen, waarbij met gezag en autoriteit moet worden opgetreden. Trendsettend

·   integratie bij innovatieve product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq -verbetering op het eigen expertisegebied ten behoeve van de sector

·   richtinggevend inhoudelijke inbreng geleverd in internationale normcommissies ten aanzien van strategische onderwerpen en beleids-/ uitvoeringsvraagstukken

Realisatie projectfase

·   bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   toetsen of monitoren of de overeengekomen prestaties worden geleverd op het eigen expertisegebied

·   bijdragen aan inhoudelijke expertise op het eigen (deel) aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur

·   bijdragen aan ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurprojecten

·   (bijdragen aan) opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied

·   inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd en knelpunten gesignaleerd

 

 

·   voorbereiden van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het volledige eigen aandachtsgebied

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing

·   binnen project en in de keten (in- en extern) verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met andere betrokken expertises met als doel betrokken stakeholders te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen

·   inbrengen inhoudelijke expertise op het volledige eigen aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur

·   opstellen ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurobjecten

·   opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied

·   inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd op het totale project-beheersingsproces

·   meerjarige projectbeheersing effecten van het project gesignaleerd, inzichtelijk gemaakt en hierover geadviseerd

·   coördineren van de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement

·   inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen

·   regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing

·   binnen project en in de keten (in- en extern) verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met andere betrokken expertises en aandachtsgebieden met als doel betrokken stakeholders te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen en belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context

·   inbrengen inhoudelijke expertise op samengestelde aandachtsgebieden bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur

·   opstellen ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurobjecten

·   (doen) opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied

·   coördinatie van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen op het totale (project) beheersingsproces

·   meerjarige projectbeheersing effecten van het project gesignaleerd, inzichtelijk gemaakt en hierover geadviseerd

·   richtinggevend beïnvloeden van de realisatie van (organisatiebrede) strategische doelen

·   inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen

·   coördineren van de voorbereiding van de planmatige uitvoering van grootschalige, strategische projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement

·   binnen project en in de keten (in- en extern) verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met andere betrokken expertises en aandachtsgebieden en met de strategie van de organisatie met als doel betrokken stakeholders te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen, belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen innen bestuurlijke context ten aanzien van projecten met een grote politiek-bestuurlijke en maatschappelijke reikwijdte

·   als autoriteit optreden op het eigen expertisegebied

 

Beheer

·   bijdragen aan duurzaam instandhouding van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein t.b.v. delen van een objectportefeuille

·   (bijdragen aan) adviezen over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheidsgebied

·   bijdragen aan ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur

·   uitvoeren van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen

·   bijdragen aan aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving

·   bijdragen aan standaarden voor instandhouding geleverd, geïmplementeerd en beheerd

 

·   duurzaam in stand houden van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein tbv een samenhangend geheel van objecten

·   adviseren over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheids-gebied

·   ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur op het eigen aandachtsgebied

·   inrichten van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen

·   met de bij de instandhouding betrokken stakeholders verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met als doel tot gewenste resultaten te komen en maatschappelijk draagvlak te behouden

·   bevorderen vanuit de beheervisie van aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving

·   standaarden voor instandhouding ontwikkeld, geïmplementeerd en beheerd

·   regie op het uitbestede beheer

(inhoudelijke) coördinatie van en regie op duurzaam functioneel (maatschappelijk) instandhouding van vastgoed en infrastructuur binnen een (regionaal en/of functioneel) beheersgebied

·   integrale advisering over bijstelling visie, ontwikkeling, en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement ten behoeve van een (regionaal en/of functioneel) beheersgebied

·   integreren van verschillende aandachtgebieden en sturen van het proces van ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur

·   met de bij de instandhouding betrokken stakeholders verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met als doel tot gewenste resultaten te komen en maatschappelijk draagvlak te behouden, belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context

·   regie op het uitbestede beheer

·   coördinatie van ontwikkeling, implementatie en beheer van standaarden voor instandhouding

·   richting geven aan de ontwikkeling van de formulering van (rijksbrede) kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur

·   met de bij de instandhouding betrokken stakeholders verbindingen maken vanuit het eigen aandachtsgebied met als doel tot gewenste resultaten te komen en maatschappelijk draagvlak te behouden, belangen te verdedigen en draagvlak te verkrijgen binnen bestuurlijke context ten aanzien van beheervraagstukken met een grote politiek-bestuurlijke en maatschappelijke reikwijdte

 

Inkoop en contractmanagement

·   opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor (onderdelen) van inkoopvragen met een beperkte complexiteit

·   adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden

·   begeleiden van de totstandkoming van (onderdelen van) contracten

·   contractmanagement tijdens de realisatie- en beheerfase voor afgebakende contracten (binnen een inkoopcategorie)

·   ontwikkelen van en adviseren over de inkoopstrategie voor afgebakende onderdelen van een bepaald domein/ bepaalde categorie

·   opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor complexe inkoopvragen

·   adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden

·   coördineren van totstandkoming van contracten inclusief het onderhandelen met marktpartijen

·   contractmanagement tijdens de realisatiefase van complexe contracten binnen een inkoopcategorie

·   coördineren van de ontwikkeling van en advisering over de inkoopstrategie voor een bepaald domein/bepaalde categorie

·   coördineren van het opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor zeer complexe inkoopvragen

·   coördineren van totstandkoming van grootschalige contracten inclusief het onderhandelen met marktpartijen

·   contract- en leveranciersmanagement tijdens de realisatiefase van complexe (innovatieve) contracten voor een inkoopcategorie (categoriemanagement)

·   voeren van contractmanagement van grote infrastructurele beheer- en onderhouds-contracten met langjarige grote maatschappelijke afbreukrisico’s en met bijzondere beheersaspecten

·   coördineren van de ontwikkeling van en advisering over de inkoopstrategie voor een bepaald domein/ bepaalde categorie met een zware technisch inhoudelijke en/of politiek-bestuurlijke component

·   coördineren van het opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor zeer complexe inkoopvragen

·   management van zeer grootschalige, langjarige strategische contracten en leveranciersmanagement met een zware technisch inhoudelijke en/of politiek-bestuurlijke component

·   voeren van contractmanagement van grote infrastructurele beheer- en onderhouds-contracten met langjarige grote maatschappelijke afbreukrisico’s en met bijzondere beheersaspecten en met een strategische impact

Afstoten

·   (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

 

·   adviseren ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

·   voeren van ambtelijk en bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de rijksoverheid en andere overheden om de benodigde wettelijke en andere voorwaarden vorm te geven

·   voeren van onderhandelingen met gegadigden en contractpartijen over verkoopvoorwaarden

·   initiëren van alternatieve wijzen om vastgoed af te stoten

Speelruimte / Kaders

·   beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   het effect van de beslissingen is in de aanpak en uitvoering van het werk binnen interne en externe werkverbanden zichtbaar. Er is sprake van onzekerheid over de gevolgen van de beslissingen.

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

 

·   beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormings-proces

· het effect van de beslissingen is in de aanpak en uitvoering van het werk binnen interne en externe werkverbanden zichtbaar. Er is sprake van onzekerheid over de gevolgen van de beslissingen.

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

 

 

 

·   beslissingen worden genomen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormingsproces

·  het effect van de beslissingen is in de aanpak en uitvoering van het werk binnen interne en externe werkverbanden zichtbaar. Er is sprake van onzekerheid over de gevolgen van de beslissingen.

·   strategische beleidslijnen of modellen zijn de basis voor de uitvoering van het werk

·   beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

 

·   keuzefactoren zijn niet bepaald. De beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormingsproces én betreffen het ontwikkelen, helpen vaststellen en/of realiseren van strategische doelen

·   het effect van de beslissingen is in de aanpak en uitvoering van het werk binnen interne en externe werkverbanden zichtbaar. Er is sprake van onzekerheid over de gevolgen van de beslissingen.

·   strategische beleidslijnen of modellen zijn de basis voor de uitvoering van het werk

·   beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

 

Kennis & Vaardigheid

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties door het voeren van overleg

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties en/of de sector door het voeren van overleg

Contacten

·   samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die belangen hebben

·   verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten.

·   omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben

·   verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

·   omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben

·   verkrijgen van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid of voor nieuwe werkmethoden, technieken, ontwerpen, theorieën, visies en dergelijke

·   omgaan met partijen die tegengestelde belangen hebben

·   verkrijgen van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van beleid of voor nieuwe werkmethoden, technieken, ontwerpen, theorieën, visies en dergelijke