Terug naar functiegroepen overzicht

Functietyperingen vergelijken

Functiefamilie: Uitvoering

Functiegroep: Expert Vastgoed en Infrastructuur

Kies twee salarisschalen om de verschillen te zien tussen de bijbehorende functietyperingen.

Schaal 11 Schaal 11
FUWASYS

44443 43334 43 33 (49)

 

44443 43334 43 33 (49)

 

Algemene omschrijving

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied

·   (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

 

 

 

 

 

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied

·   (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

 

 

 

 

 

Resultaten
(Her)ontwikkeling

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   leveren inhoudelijke expertise op delen van het volledige aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   analyseren van, vormgeven aan en inrichten van operationeel project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement

·   volgen van ontwikkelingen op het eigen deelgebied en het adviseren over mogelijke consequenties voor de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit een deel van het eigen aandachtsgebied

·   bijdragen aan product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. -verbetering op het eigen (deel) expertisegebied

·   voorbereiden van de inhoudelijke inbreng in inter-departementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen op het eigen deelgebied

·   realiseren van (grootschalige ) multidisciplinaire projecten of (grootschalige) opdrachten in een commerciële setting

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   inhoudelijke bijdragen aan ontwikkelen programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders

·   leveren inhoudelijke expertise op delen van het volledige aandachtsgebied bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   analyseren van, vormgeven aan en inrichten van operationeel project- en/of domeingebonden omgevingsmanagement

·   volgen van ontwikkelingen op het eigen deelgebied en het adviseren over mogelijke consequenties voor de vraagspecificering bij bouw en ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur

·   bijdragen aan totstandkoming van structuur- en ontwikkelingsplannen vanuit een deel van het eigen aandachtsgebied

·   bijdragen aan product- en/of procesontwikkeling en/of methodiekontwikkeling cq. -verbetering op het eigen (deel) expertisegebied

·   voorbereiden van de inhoudelijke inbreng in inter-departementale/landelijke werkgroepen over opstelling technische normen en kwaliteitseisen op het eigen deelgebied

Realisatie projectfase

·   bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   toetsen of monitoren of de overeengekomen prestaties worden geleverd op het eigen expertisegebied

·   bijdragen aan inhoudelijke expertise op het eigen (deel) aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur

·   bijdragen aan ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurprojecten

·   (bijdragen aan) opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied

·   inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd en knelpunten gesignaleerd

 

 

·   bijdragen aan de voorbereiding van de planmatige uitvoering van projecten en programma’s op basis van het geformuleerde portfoliomanagement op het eigen (deel)gebied

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

·   toetsen of monitoren of de overeengekomen prestaties worden geleverd op het eigen expertisegebied

·   bijdragen aan inhoudelijke expertise op het eigen (deel) aandachtsgebied bij de realisatie van vastgoed en infrastructuur

·   bijdragen aan ontwerpspecificaties en ontwerpen van vastgoed- en infrastructuurprojecten

·   (bijdragen aan) opstellen, analyseren, doorrekenen en maken van afwegingen over plannen, planalternatieven, berekeningen, taxatierapporten, risicoanalyses, contracten en dergelijke op het eigen expertisegebied

·   inventarisatie, analyse, vaststelling en monitoring van beheersmaatregelen uitgevoerd en knelpunten gesignaleerd

 

 

Beheer

·   bijdragen aan duurzaam instandhouding van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein t.b.v. delen van een objectportefeuille

·   (bijdragen aan) adviezen over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheidsgebied

·   bijdragen aan ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur

·   uitvoeren van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen

·   bijdragen aan aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving

·   bijdragen aan standaarden voor instandhouding geleverd, geïmplementeerd en beheerd

 

·   bijdragen aan duurzaam instandhouding van de (maatschappelijke) functionaliteit van vastgoed en infrastructuur binnen een beheersgebied cq. domein t.b.v. delen van een objectportefeuille

·   (bijdragen aan) adviezen over bijstelling visie, ontwikkeling en samenstelling van het netwerk / voorraad / portefeuillemanagement vanuit eigen verantwoordelijkheidsgebied

·   bijdragen aan ontwikkeling kaders voor beheer van vastgoed en infrastructuur

·   uitvoeren van alle risico-, financiële en overige beheersmaatregelen

·   bijdragen aan aandacht voor de duurzaamheid en leefomgeving en adviseren ten aanzien van de leefomgeving

·   bijdragen aan standaarden voor instandhouding geleverd, geïmplementeerd en beheerd

 

Inkoop en contractmanagement

·   opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor (onderdelen) van inkoopvragen met een beperkte complexiteit

·   adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden

·   begeleiden van de totstandkoming van (onderdelen van) contracten

·   contractmanagement tijdens de realisatie- en beheerfase voor afgebakende contracten (binnen een inkoopcategorie)

·   opstellen van functionele specificaties, in samenwerking met andere disciplines, voor (onderdelen) van inkoopvragen met een beperkte complexiteit

·   adviseren over de keuze voor de vorm van aanbesteden

·   begeleiden van de totstandkoming van (onderdelen van) contracten

·   contractmanagement tijdens de realisatie- en beheerfase voor afgebakende contracten (binnen een inkoopcategorie)

Afstoten

·   (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

 

·   (bijdragen aan) adviezen ten aanzien van ingebruikgevingen, herbestemmingen en het multifunctioneel doen aanwenden van af te stoten vastgoed

 

Speelruimte / Kaders

·   beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   het effect van de beslissingen is in de aanpak en uitvoering van het werk binnen interne en externe werkverbanden zichtbaar. Er is sprake van onzekerheid over de gevolgen van de beslissingen.

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

 

·   beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   het effect van de beslissingen is in de aanpak en uitvoering van het werk binnen interne en externe werkverbanden zichtbaar. Er is sprake van onzekerheid over de gevolgen van de beslissingen.

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op bruikbaarheid van (advies-)producten en diensten en op afstemming met andere aandachtsgebieden

 

Kennis & Vaardigheid

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van een vakgebied en inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   organiserende, advies-, improviserende en communicatieve vaardigheden

Contacten

·   samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die belangen hebben

·   verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten.

·   samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die belangen hebben

·   verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten.