Senior Operationeel Specialist WIV /WVO

Geeft uitvoering aan de WIV door het voorbereiden, ontwikkelen, coördineren, implementeren, uitvoeren en evalueren van operationele werkzaamheden en het ontwikkelen en realiseren van plannen, middelen en adviezen ten behoeve van de taken van de organisatie ( WIV: Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten WVO: Wet Veiligheidsonderzoeken)

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Operationele werkzaamheden zijn voorbereid en gecoördineerd en/of gerealiseerd conform WIV vanuit het eigen aandachtsgebied
 • Operaties zijn voorbereid, gecoördineerd en geëvalueerd
 • Producten, diensten en middelen ten behoeve van operationele werkzaamheden zijn inhoudelijk juist beoordeeld en helder onderbouwd en/of gereed voor een volgende stap van het inlichtingenproces
 • Advies conform WIV is uitgebracht ten behoeve van het inlichtingenproces
 • Plannen en adviezen vanuit het eigen aandachtsgebied zijn geïntegreerd in de taken van de organisatie
 • Eigen aandachtsgebied is geborgd in de politiek-bestuurlijke agendavorming /-setting
 • Komt met analyses van vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines/invalshoeken
 • Selecteert en ordent systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie en inlichtingen
 • Analyseren
 • Stemt de eigen gedragsstijl en handelen af op de situatie
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe en schakelt indien nodig over op een andere aanpak
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan de situatie aan
 • Flexibiliteit
 • Durft en neemt (ongebruikelijke) beslissingen op basis van (ontbrekende) informatie, feiten en ingeschatte risico’s en hakt knopen door
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen en beslissen en stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Brengt samenhang en structuur aan bij complexe vraagstukken; onderscheidt hoofd- en bijzaken, oorzaak en gevolg en schat toepasbaarheid en waarde van de gegevens, informatie en inlichtingen realistisch in
 • Overziet de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes, benoemt voor- en nadelen van deze keuzes, maakt hierbij adequate inschattingen van afbreukrisico’s en hoe deze beperkt kunnen worden
 • Schat mensen en wat er van hen kan worden verwacht in, betrekt het krachtenveld van actoren in het oordeel en neemt een besluit en beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, belangen en bijdragen
 • Besluiten nemen

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Menselijke bronnen zijn effectief benaderd en de veiligheid is geborgd
 • Inlichting en middelen zijn effectief benut en de veiligheid is geborgd
 • Partijen binnen en buiten het departement / de overheid zijn effectief ingeschakeld
 • Een relevant netwerk is nationaal/internationaal opgebouwd en benut en waarbij de veiligheid van de contacten is gewaarborgd
 • Interactie tussen samenwerkingspartners en afnemers is effectief en efficiënt
 • Adviezen, producten en middelen vanuit verschillende expertises zijn met elkaar verbonden en gericht op het gewenste effect / resultaat
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied
 • Is zich bewust van de omgeving, beweegt mee in situaties en stemt de aanpak daarop af
 • Ziet vooruit, onderkent signalen, wint relevante informatie in en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie
 • Houdt in zijn/haar aanpak rekening met het krachtenveld in de omgeving
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van de, voor de organisatie, belangrijke partijen
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebeid naar het eigen werkterrein
 • Omgevingsbewustzijn
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden als werk- en tijdsdruk, tegenslag, conflictvolle en risicovolle situaties, niet van de wijs brengen
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht en blijft beheerst, doelmatig en veilig onder tijdsdruk handelen
 • Blijft gemotiveerd bij teleurstelling, tegenspel of frustratie
 • Stressbestendigheid
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag en weet zich te verplaatsen in de positie van de ander
 • Respecteert de normen, waarden en gedragscodes van anderen door hier tactvol en correct mee om te gaan
 • Draagt bij aan wederzijds begrip en/of openheid
 • Inlevingsvermogen

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De relevante kaders en wet- en regelgeving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • Werkprocessen zijn conform geldende (internationale) kaders/spelregels en afspraken
 • Met collega’s is effectief en constructief samengewerkt tot een gezamenlijk resultaat waarin individuele veiligheid is geborgd
 • Inhoudelijke aansturing, begeleiding en mentoring van andere medewerkers is conform afspraken uitgevoerd
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijke belang is en speelt tijdig informatie door
 • Draagt actief bij aan een open en effectieve teamsfeer
 • Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van het gemeenschappelijke doel
 • Maakt met medewerkers duidelijke afspraken over hun inhoudelijke bijdragen en maakt medewerkers enthousiast voor het bereiken van resultaten
 • Samenwerken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is effectief geborgd
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn gemonitord en zo nodig tijdig opgepakt
 • Initiatieven tot innovatie zijn genomen
 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen
 • Realiseert vernieuwende ideeën door origineel te denken en te handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders (‘out of the box’ denken) waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden, nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en gewenste resultaten worden bereikt
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Creativiteit