Senior Operationeel Specialist WIV /WVO

Geeft uitvoering aan de WIV door het voorbereiden, ontwikkelen, coördineren, implementeren, uitvoeren en evalueren van operationele werkzaamheden en het ontwikkelen en realiseren van plannen, middelen en adviezen ten behoeve van de taken van de organisatie ( WIV: Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten WVO: Wet Veiligheidsonderzoeken)

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13
FUWASYS

44443  43334  43  33 (49)

44443  44344  43  43 (52)

 

44444  44444  44  44 (56)

 

Algemene omschrijving

·   operationele activiteiten in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere kennis op een afgebakend aandachtsgebied

·   sprake van operationele activiteiten met een eigen afbakening en structurering

 

·   meervoudige operationele activiteiten vanuit meerdere aandachtsgebieden met een brede nationale en internationale doorwerking

·   sprake van een sterke verwevenheid met aanpalende onderzoeken en operaties

·   zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling operatie en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst

·   producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor het primaire proces

 

·   multidisciplinaire, complexe operationele activiteiten op een belangrijk (inter-) nationaal of onderzoeksrelevant gebied

·   sprake van een complex karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde (inter-) nationale context van (strategische) beleidslijnen of modellen

·   zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling operatie en beleid en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst

·   producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor een of meerdere primaire processen

·   inspelen op veranderingen in (strategische) beleidsdoelstellingen

Resultaten
Operaties en onderzoeken

·   operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd

·   inlichtingen en ontwikkelplannen opgesteld

·   relaties met andere diensten opgebouwd en beheerd

·   nieuwe producten, diensten ontwikkeld en middelen en/of bestaande producten, diensten en middelen bijgesteld

·   over nieuwe ontwikkelingen geadviseerd

·   analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen

 

 

·   meervoudige operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd

·   inlichtingen en ontwikkelplannen opgesteld die sterk verweven zijn met aanpalende plannen

·   relaties met andere diensten opgebouwd en beheerd

·   nieuwe producten, diensten en middelen ontwikkeld en/of bestaande producten, diensten en middelen bijgesteld

·   over nieuwe ontwikkelingen inhoudelijk geadviseerd

·   is autoriteit binnen het vakgebied

 

·   multidisciplinaire complexe operaties voorbereid, begeleid, gecoördineerd en geëvalueerd

·   (coördinatie van) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid, wet- en regelgeving) en afstemming op andere producten, diensten en middelen

·   ingespeeld op verschuivingen in (internationale) wet- en regelgeving en/of beleidsdoelstellingen als gevolg van maatschappelijke opvattingen, politieke wijzigingen, uitkomsten van onderhandelingsprocessen

·   draagvlak voor ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten gecreëerd

Speelruimte / Kaders

·   afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders

·   samenhangende wet- en regelgeving, WIV, vastgesteld beleid en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces

·   werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten ten behoeven van operationele werkzaamheden worden aan het eigen inzicht over gelaten

·   abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   strategische beleidslijnen of modellen en WIV vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces

·   werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   strategische beleidslijnen of modellen en WIV vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces

·   werkwijzen en inhoud van te leveren (innovatieve) producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

 

 

.    gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

 

 

·   gespecialiseerde kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van ontwikkelde producten en diensten, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het tot stand brengen van (innovatieve) producten en diensten

 

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden

·   intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen

 

·   de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden

·   intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en (op)levering van (innovatieve) producten en diensten ten behoeven van de operationele werkzaamheden

·   intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen