(Inrichtings)beveiliger

Verzorgt de beveiliging van personen, gebouwen en vervoer.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd c.q. hersteld
 • Beveiligingswerkzaamheden (toegangscontrole, inschrijven, controles, inspecties, bejegening, fouilleren, surveillance, zoekacties in het kader van drugsbeleid, wapenbezit, contrabande, begeleiden van externe partners en werkzaamheden etc.) zijn uitgevoerd
 • Er is adequaat en tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties Ordeverstoringen zijn voorkomen door de-escalerend communiceren
 • Aansturing van operaties, acties en beveiligingsopdrachten is verzorgd (groepscommandant, sectiecommandant)
 • Uitvoering van inkomstenprocedures zijn uitgevoerd
 • Bejegening is afgestemd op de doelgroep
 • Inzet van vrijheidsbeperkende middelen is uitgevoerd
 • Materiële en immateriële hulp is doeltreffend uitgevoerd
 • Overdracht (schriftelijk en/of mondeling) van werkzaamheden is uitgevoerd
 • Registratie/rapportage van incidenten en bijzonderheden en (administratieve) afhandeling heeft plaatsgevonden
 • Over de inzet van vrijheidsbeperkende middelen en toepassing van geweld is verantwoording afgelegd
 • Instructie van hondengeleiders heeft plaatsgehad
 • Inzet van honden is afgestemd op de situatie
 • Transport, beveiliging en begeleiding zijn georganiseerd en volgens plan verlopen
 • Transport en begeleiding zijn afgestemd met ketenpartners
 • Gevraagde ondersteuning bij operaties, acties en beveiligingsopdrachten in de keten is geleverd
 • Stelt de juiste prioriteiten
 • Schat risico’s en gevaar in en neemt tijdig maatregelen
 • Stemt het gebruik van geweld af op de situatie
 • Besluiten nemen
 • Maakt een voortdurende inschatting van de gemoedtoestand van de justitiabele/ingeslotene
 • Neemt, ook zonder volledige informatie en klankbord zelfstandig besluiten om situatie veilig te stellen
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Verplaatst zich in de positie van de justitiabele/ingeslotene of bezoeker en ketenpartners en anticipeert hierop
 • Stemt de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze af op persoon en situatie
 • Inlevingsvermogen
 • Blijft in lastige omstandigheden beheerst en doelmatig werken
 • Toont zich kalm en zelfverzekerd
 • Houdt overzicht, handelt vlot en vastberaden
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Stressbestendigheid
 • Benadert justitiabelen/ingeslotene en bezoekers respectvol en blijft te allen tijde correct en rustig
 • Gaat zorgvuldig en zuiver om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie en stelt afwijkingen van de norm aan de orde
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Integriteit
 • Werkt nauwkeurig, met aandacht en concentratie
 • Merkt onregelmatigheden op
 • Is steeds alert op signalen van afwijkend gedrag en mogelijk onveilige situaties
 • Leeft nauwgezet voorgeschreven procedures en veiligheidsvoorschriften na
 • Stemt bij twijfel af met een collega of leidinggevende
 • Biedt overzicht in plan van aanpak, stemt af t.a.v. taakverdeling, eventuele risico’s en complicaties en werkt alternatieven en risico’s uit
 • Draagt zorg voor een goede afstemming met ketenpartners
 • Accuraat werken
 • Is zich bewust van de (politieke) (afbreuk-)risico’s en vluchtgevaar die tijdens een opdracht kunnen optreden en anticipeert daarop
 • Past de werkwijze aan bij de verschillende doelgroepen
 • Stemt de aanpak van de werkzaamheden af op de situatie en de risico’s die daarin kunnen optreden
 • Flexibiliteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De juiste hulpverleningsorganisaties zijn effectief ingeschakeld bij calamiteiten
 • (Vervoers-)capaciteit is geleverd aan overheidsdiensten
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Draagt actief bij aan een open en prettige teamsfeer
 • Geeft op tactvolle en transparante wijze feedback
 • Toont oprechte betrokkenheid bij collega’s en biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning
 • Bewaakt de balans tussen belasting en belastbaarheid bij zichzelf en collega’s
 • Gaat effectief om met verschillen tussen personen en heeft oog voor interculturele verschillen
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Wet- en regelgeving, protocollen, circulaires, dienstinstructies, procedures en veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd
 • Terugkoppeling van geconstateerde onregelmatigheden is verzorgd
 • Bijdrage aan reconstructies is geleverd
 • Proces-verbaal of rapportage is opgemaakt
 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Continuïteit van werkprocessen is gewaarborgd , Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd1
 • Signaleert en corrigeert afwijkingen en onvolledigheden, ook in geval van routinematig werk
 • Houdt zich aan de voorschriften of afgesproken kwaliteitsnormen
 • Toetst regelmatig de kwaliteit van het eigen werk
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd
 • Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van collega’s is verzorgd
 • Deelt kennis en ervaring met collega’s organisatiebreed
 • Maakt zich nieuwe procedures snel eigen
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Houdt zicht op de deskundigheid van collega’s en draagt bij waar nodig
 • Stelt zich open voor feedback van collega’s en trekt hier lering uit
 • Zelfontwikkeling