(Inrichtings)beveiliger

Verzorgt de beveiliging van personen, gebouwen en vervoer.

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22222 12212  22  22 (26)

 

Variant 1
22222  22222  22  22 (28)

Variant 2 
32222  23222  22  22 (30)

32232 33222 22 22 (32)

 

 

 

32332 33223 23 32 (36)

 

 

32332 33233 33 32 (38)

Algemene omschrijving

·   bewaking en beveiliging van personen, gebouwen en terreinen

·   er kan worden teruggevallen op bekendheid met situaties waarbij de wijze van handelen wordt bepaald door strakke gedetailleerde kaders

·   sprake van waarneming en afweging van feiten en gedragingen en dit signaleren

 

 

In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:

Variant 1. Seniorschap woonbeveiliging

Variant 2. Inkomsten, transport en/of detentietoezicht

·   bewaking en beveiliging, van personen gebouwen en terreinen

·   de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken, regels en voorschriften

·   inspelen op verschillende eerder voorgekomen situaties waarbij sprake is van interpretatie van feiten en gedragingen waarop de eigen benadering wordt afgestemd (variant 2)

In dit schaalniveau gaat het om het seniorschap bij inkomsten, transport en/of detentietoezicht

en specialistische transport- en beveiligingsopdrachten

·   bewaking en beveiliging van personen, gebouwen en terreinen en transport

·   de wijze van handelen wordt bepaald door werkafspraken regels en voorschriften

·   incidenten en calamiteiten adequaat aangepakt

·   inspelen op verschillende eerder voorgekomen situaties waarbij sprake is van interpretatie van feiten en gedragingen waarop de eigen benadering wordt afgestemd

·   bij het coördineren van activiteiten (bij calamiteiten) moet worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen situaties

In dit schaalniveau gaat het om:

·   speciale (extramurale) transport en beveiligingsopdrachten zijn uitgevoerd en voorbereid

·   (grootschalige) incidenten en calamiteiten zijn adequaat aangepakt en gecoördineerd.

·   voorbereiding en uitvoering van speciale beveiligingsopdrachten en -interventies en extramuraal transport en coördinatie ter plaatse is verzorgd

·   opgetreden als verantwoordelijk beveiligingsambtenaar

bij operaties.

·   onderhoudstrainingen voor honden verzorgd.

·   vaardigheidstrainingen voor hondengeleiders verzorgd

 

In dit schaalniveau gaat het om:

·   grootschalige, mediagevoelige nationale en internationale inzet bij incidenten en calamiteiten met een verhoogd risicoprofiel is adequaat aangepakt en gecoördineerd.

·   dagelijkse werkzaamheden zijn gecoördineerd, ook buiten de operationele inzet.

Resultaten
Bewaking en beveiliging

·   orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd

·   tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties volgens dienstinstructies en calamiteitenplan

 

Variant 2. Inkomsten, transport en/of detentietoezicht:

·   orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   adequaat en tijdig opgetreden tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform werkafspraken en calamiteitenplan

·   transport en begeleiding volgens protocol en veilig verlopen

·   inname, controle en beheer van eigendommen volgens protocol uitgevoerd

·   visitatie en DNA-afname volgens protocol uitgevoerd

·   materiële en immateriële hulp doeltreffend uitgevoerd conform procedures

·   orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   adequaat gecoördineerd tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform werkafspraken en calamiteitenplan

·   transport en begeleiding gecoördineerd en veilig verlopen

·   inname, controle en beheer van eigendommen volgens protocol uitgevoerd

·   visitatie en DNA-afname volgens protocol uitgevoerd

·   materiële en immateriële hulp doeltreffend uitgevoerd conform procedures

·   de bewaking en beveiliging van media- of politiekgevoelige personen, van verdachten en getuigen ten behoeve van de internationale tribunalen.

·   personen met een verhoogd risicoprofiel kennen (zoals agressief gedrag, psychisch afwijkend gedrag of vluchtgevaarlijk)

·   herstellen van de orde, het uitvoeren en verlenen van assistentie bij zoekacties en evacuaties van inrichtingen

·   het met een drugshond controleren/opsporen van drugs binnen inrichtingen

·   trainen en verzorgen van de hond

·   orde, rust en veiligheid optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren en optreden

·   adequaat gecoördineerd tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties conform werkafspraken en calamiteitenplan

·   transport en begeleiding gecoördineerd en veilig verlopen

·   inname, controle en beheer van eigendommen volgens protocol uitgevoerd

·   visitatie en DNA-afname volgens protocol uitgevoerd

·   materiële en immateriële hulp doeltreffend uitgevoerd conform procedures

·   extramurale transporten en speciale beveiligingsopdrachten zijn goed voorbereid en georganiseerd rekening houdend met onverwachte zaken (hoogste geweldssegment)

·   knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de speciale operaties en de voorstellen ter verbetering beïnvloeden het realiseren van het eindproduct van de werkeenheid

·   onderhoudstraningen voor honden verzorgd

 

 

·   transport en begeleiding van grootschalige, mediagevoelige (inter-) nationale operaties zijn  gecoördineerd en veilig verlopen

·   extramurale transporten en speciale beveiligingsopdrachten zijn goed voorbereid en georganiseerd rekening houdend met onverwachte zaken (hoogste geweldssegment)

·   knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de speciale operaties, acties en beveiligingsopdrachten en de voorstellen ter verbetering beïnvloeden het realiseren van het eindproduct van de werkeenheid

·   de vondst van contrabande is correct afgehandeld

Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

Variant 1. Seniorschap woonbeveiliging: zie alle resultaten schaal 4 aangevuld met:

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd

·   werkprocessen geoptimaliseerd

·   kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd

·   werkprocessen geoptimaliseerd

·   kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd

·   werkprocessen geoptimaliseerd

·   kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd

·   operationele aansturing bij bijzondere extramurale transporten, beveiligingsopdrachten en calamiteitenbestrijding

·   operationele afstemming met ketenpartners

·   vaardigheidstrainingen voor senior transportgeleiders/ hondengeleiders verzorgd

·   inzet is geëvalueerd

·   kwaliteit van de senior transportgeleider/ hondengeleider is bewaakt en zo nodig bijgesteld

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken gewaarborgd

·   werkprocessen geoptimaliseerd

·   kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team bevorderd

·   operationele leiding bij grootschalige, (inter-) nationale mediagevoelige  transporten, beveiligingsopdrachten en calamiteitenbestrijding

·   operationele afstemming met ketenpartners

·   operationele inzet voorbereid en verwerkt in een draaiboek (plan van aanpak)

·   operationele aansturing van een groep waaronder het verzorgen van briefing en debriefing

·   operationele aansturing bij bijzondere grootschalige extramurale transporten, beveiligingsopdrachten en calamiteitenbestrijding

·   activiteiten zijn gecoordineerd

·   mentoren zijn begeleid

Speelruimte / Kaders

·   gedetailleerde dienst- en werkinstructies zijn kaderstellend

·   beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

·   er worden naar eigen afweging keuzes gemaakt binnen gestelde kaders

·   werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend

·   beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

·   beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (variant 1)

·   er worden naar eigen afweging keuzes gemaakt binnen gestelde kaders (variant 1)

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen (variant 2)

·   werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend

·   beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

·   beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (seniorschap)

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

·   Er is vrijheid voor een afweging van mogelijke oplossingen

·   werkafspraken, regels en voorschriften zijn kaderstellend

·   beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

·   beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken (seniorschap)

benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

·   beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties.

·   er is vrijheid voor een afweging van mogelijke oplossingen

·   beveiligingsplan, regels en voorschriften zijn kaderstellend

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van feiten en gedragingen

·   bejegeningsbeleid en beveiligingsplan zijn kaderstellend

·   beoordeling van begeleiding en interventies op afstemming met het beveiligingsbeleid en het bejegeningsbeleid

·   beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden

Kennis & Vaardigheid

·   vaktechnische kennis op het gebied van apparatuur, bewaking en beveiliging

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

 

·   vaktechnische kennis op het gebied van apparatuur, bewaking en beveiliging

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

 

·   vaktechnische kennis op het gebied van apparatuur, bewaking en beveiliging

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

 

·   vaktechnische kennis op het gebied van bewaking, apparatuur en organiseren van  beveiliging

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag en bejegening

·   improviserende, communicatieve, organiserende, didactische of adviesvaardigheden

 

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van beveiliging en methodieken op het gebied van begeleiding en bejegening

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag en bejegening

·   improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden

 

Contacten

·   toelichting geven over (veiligheids)voorschriften

·   uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden

·   toelichting geven over (veiligheids)voorschriften  (de-escalerend communiceren)

·   uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden

·   toelichting geven over (veiligheids)voorschriften (de-escalerend communiceren)

·   uitwisseling van informatie over de voortgang van de werkzaamheden

·   het (samen)werken met ketenpartners aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat.

·   verschillen van inzicht en belangen kunnen hierbij optreden

·   het (samen)werken met ketenpartners  aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat.

·   verschillen van inzicht en belangen kunnen hierbij optreden