Medewerker Educatie en Vorming

Draagt kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over door middel van onderwijs, vrijetijdsbesteding en vaardigheidstraining ten behoeve van de resocialisatie van justitiabelen. (Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel.)

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Onderwijs-/activiteitenaanbod is afgestemd op theorie en praktijk, individuele (leer)mogelijkheden, ontspanningsbehoeften en doelstellingen
 • Kennis en vaardigheden bij deelnemers zijn toegenomen
 • (Leer)resultaten zijn adequaat getoetst en geëvalueerd
 • Bijdragen zijn geleverd aan activering, gedrags- en houdingsverandering en persoonlijke ontwikkeling
 • Optimale (gemotiveerde) deelname aan het (onderwijs/activiteiten)programma is gerealiseerd
 • Er is een stimulerend, veilig en ordelijk (leer)klimaat
 • Deskundigheidsbevordering aan personeel is gerealiseerd (Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel.)
 • Werkt aan een goede werkrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect
 • Benoemt regels en gedragsnormen en spreekt de ander aan op grensoverschrijdend gedrag
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Integriteit
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de justitiabele en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag, schat risico’s in
 • Stemt de benadering af op persoon en situatie
 • Onderkent groepsprocessen en speelt hier adequaat op in
 • Reflecteert op de invloed van eigen houding en gedrag op de interactie
 • Inlevingsvermogen
 • Onderzoekt samen met de justitiabele diens belangstelling, mogelijkheden en doelen
 • Sluit aan bij de intrinsieke motivatie en belevingswereld van de justitiabele
 • Bevordert zelfredzaamheid, spreekt vertrouwen uit in de justitiabele
 • Enthousiasmeert en stimuleert de justitiabele tot deelname aan activiteiten en bereiken van persoonlijke doelstellingen
 • Creëert een positieve en activerende sfeer
 • Motiveren
 • Maakt bij de keuze voor een didactische aanpak een juiste inschatting welke benadering bij de betreffende justitiabele de meeste kans van slagen heeft
 • Maakt bij het opstellen van een leer- of activiteitenplan een reële inschatting van de mogelijkheden, beperkingen en doelen van de justitiabele
 • Maakt bij de ontwikkeling van een activiteit een reële inschatting van geschiktheid voor de doelgroep en van mogelijke risico’s
 • Oordeelsvorming

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Activiteiten zijn afgestemd met interne disciplines en opleidings- en kwalificatie-instituten
 • Wisselt kennis, informatie en ideeën uit met collega’s, andere disciplines en instanties
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties
 • Handelt vanuit het gezamenlijk belang
 • Stemt af met collega’s, andere disciplines en ketenpartners om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen en in- en externe samenwerking aan te gaan
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Rapportage, overdracht en afstemming over individuele justitiabelen zijn tijdig en volledig gerealiseerd
 • (Financiële) administratie en intern beheer zijn op orde
 • Maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen en zorgt dat randvoorwaarden gerealiseerd zijn
 • Bewaakt de voortgang, anticipeert op mogelijke knelpunten en stuurt tijdig bij
 • Organiseert maatwerk binnen een groep
 • Blijft effectief handelen in snel wijzigende situaties
 • Maakt afspraken met betrokken partijen en ziet toe op naleving hiervan, komt zelf afspraken na
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Actuele ontwikkelingen in het vakgebied zijn geïntegreerd in het aanbod en in het handelen
 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd
 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en houdt de eigen deskundig-heid op peil
 • Brengt vernieuwing en actualiteit aan in het aanbod
 • Maakt zich snel nieuwe kennis en vaardigheden eigen
 • Ontplooit initiatieven die inspelen op behoeften
 • Draagt uit eigen beweging concrete ideeën of oplossingen aan
 • Zelfontwikkeling