Medewerker Educatie en Vorming

Draagt kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over door middel van onderwijs, vrijetijdsbesteding en vaardigheidstraining ten behoeve van de resocialisatie van justitiabelen. (Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel.)

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9
FUWASYS

32222 23222 22 22 (30)

32232 33222 23 32 (34)

 

32332 33222 23 32 (35)

33332 33223 33 33 (39)

33333 33333 33 33 (42)

 

Algemene omschrijving

·   begeleiding van individuele justitiabelen bij praktische doelgerichte activiteiten

 

begeleiding van individuele justitiabelen bij ontspanning en zinvolle dagbesteding

begeleiding van (groepen) justitiabelen bij ontspanning en zinvolle dagbesteding door organiseren van (grootschalige) activiteiten of geven van vaardigheids-trainingen

begeleiding van (groepen) justitiabelen bij ontspanning en zinvolle dagbesteding door organiseren van (grootschalige) activiteiten of geven van vaardigheidstrainingen

coördinatie van activiteitenbegeleiding

begeleiding van (groepen) justitiabelen bij onderwijs op een of meer vakgebieden

coördinatie van in- en extern onderwijs

Resultaten
Activiteitenplan

·   uitvoering van activiteiten afgestemd op begeleidingsplan

·   middelen en materialen beheerd

·   bij groepsactiviteiten geassisteerd

 

·   individuele activiteiten afgestemd op begeleidingsplan, behoeften en (on)mogelijkheden van individuele justitiabelen

·   middelen en materialen beheerd

·   bij groepsactiviteiten geassisteerd

 

·   aanbod aan activiteiten ihkv ontspanning- en zinvolle dagbesteding is afgestemd op behoeften en (on)mogelijkheden van individu en groep

·   individuele trajecten (bijv. vakopleiding) zijn afgestemd op individuele plannen, behoeften en (on)mogelijkheden

·   jaarplanning activiteiten opgesteld

·   planning en coördinatie van (grootschalige) activiteiten

·   budget, middelen en materialen beheerd

·   afspraken gemaakt met betrokken (in- en externe) disciplines over de uitvoering van activiteiten

·   vorm en inhoud gegeven aan vaardigheidstrainingen

·   aanbod aan activiteiten is afgestemd op behoeften en (on)mogelijkheden van individu en groep

·   individuele trajecten zijn afgestemd op individuele plannen, behoeften en (on)mogelijkheden

·   jaarplanning activiteiten opgesteld

·   planning en coördinatie van (grootschalige) activiteiten

·   budget, middelen en materialen beheerd

·   activiteiten inhoudelijk afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines

·   vorm en inhoud gegeven aan onderwijs-
programma’s (op meerdere vakgebieden)

·   (individuele) lesprogramma’s zijn afgestemd op behoeften en (on)mogelijkheden van individu en groep

·   planning en coördinatie van opleidingen

·   budget, middelen en materialen beheerd

·   onderwijsactiviteiten afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines

·   onderwijsaanbod afgestemd op reguliere eindtermen

·   coördinatie van in- en extern onderwijs aan justitiabelen

Begeleiding activiteiten

·   justitiabelen gestimuleerd en gemotiveerd

·   activiteiten geïnstrueerd en gecorrigeerd

·   orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   controle op naleving van regels, instructies en werkafspraken

·   input voor rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

 

·   justitiabelen gestimuleerd en gemotiveerd

·   activiteiten begeleid

·   orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

 

 

·   groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd

·   individueel traject vakinhoudelijk begeleid

·   orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

·   groepsproces begeleid en deelname aan activiteiten gestimuleerd

·   individueel traject vakinhoudelijk begeleid

·   bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)

·   orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

·   groepsproces begeleid en deelname aan lessen gestimuleerd

·   didactische benadering is afgestemd op behoeften en niveau van individu en groep

·   individueel traject vakinhoudelijk begeleid

·   bijdragen aan gedragsverandering (door motiverende bejegening)

·   orde, rust en veiligheid zijn optimaal gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   rapportages en overdracht tijdig en volledig gerealiseerd

Coördinatie

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd

·   werkprocessen zijn geoptimaliseerd

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd

·    werkprocessen zijn geoptimaliseerd

Speelruimte / Kaders

·   werkafspraken, regels en voorschriften

·   beoordeling op wijze van uitvoering activiteiten

·   benadering wordt afgestemd op behalen van concrete doelen

·   werkafspraken, regels en voorschriften

·   beoordeling van afstemming van activiteiten op begeleidingsplannen

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

 

·   werkafspraken, regels en voorschriften

·   beoordeling op geschiktheid van groepsactiviteiten

·   beoordeling van afstemming van individuele trajecten op individuele plannen

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

 

·   onderwijsprogramma werkafspraken, regels en voorschriften

·   beoordeling op effectiviteit van de vaardigheids-
trainingen, groepsactiviteiten en individuele trajecten

·   beoordeling van de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van gedragingen en context

·   intern beleid en met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures

·   beoordeling op effectiviteit van lesprogramma’s en didactische vormgeving

·    benadering wordt afgestemd op interpretatie van individuele mogelijkheden en context

Kennis & Vaardigheid

·   kennis van de diverse activiteiten

·   materialenkennis en toepassing

·   kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   vakvaardigheden

·   communicatieve vaardigheden

·   kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding

·   materialenkennis en toepassing

·   kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   organiserende vaardigheden

·   didactische vaardigheden

·   kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding of op een specifiek vakgebied

·   materialenkennis en toepassing

·   kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   organiserende vaardigheden

·   didactische vaardigheden

·   theoretische en/of toepassingsgerichte kennis op het gebied van activiteiten-begeleiding of op een specifiek vakgebied

·   materialenkennis en toepassing

·   kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   coördinerende, organiserende vaardigheden

·   didactische vaardigheden

·   theoretische en/of toepassingsgerichte kennis op een of meer vakgebieden

·   materialenkennis en toepassing

·   kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   coördinerende, organiserende vaardigheden

·   didactische vaardigheden

Contacten

·   bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen, waarbij de contacten beperkt blijven tot het uitwisselen en overdragen van informatie

·   informatie-uitwisseling, verkrijgen, overdragen of toelichten van gegevens

·   bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen

·   informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen

·   bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen

·   bij de contacten is sprake van afstemmen over uitvoering van activiteiten met in- en externe disciplines

·   bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen

·   bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud en haalbaarheid van activiteiten met in- en externe disciplines

·   bij de contacten is sprake van omgaan met moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen

·   bij de contacten is sprake van afstemmen over inhoud, haalbaarheid en organisatie van activiteiten met in- en externe disciplines