Geestelijk Verzorger

Begeleidt justitiabelen bij godsdienst- en levensovertuiging

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Begeleiding bij godsdienst- en levensovertuiging is zo goed mogelijk tot stand gekomen, persoonlijk en in gemeenschap met anderen
 • In de begeleiding zijn de uitgangspunten nageleefd, zoals deze zijn overeengekomen tussen levensbeschouwelijke institutie en staat
 • Werkt aan een vertrouwensrelatie, benadert de ander op een open en respectvolle wijze
 • Toont respect voor de normen, waarden en eigenheid van de ander
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie
 • Maakt de eigen (professionele) grenzen duidelijk, houdt (professio-nele) distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en regels
 • Integriteit
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de ander en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Gaat tactvol om met andermans gevoelens en behoeften
 • Onderkent interpersoonlijke processen bij zichzelf en anderen en maakt dit bespreekbaar, stuurt het eigen gedrag zonodig bij
 • Houdt rekening met verschillende (culturele) achtergronden
 • Inlevingsvermogen
 • Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af en maakt een realistische inschatting van benodigde zorg
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een afweging tussen benodigde zorg en het beroepsgeheim enerzijds en veiligheid anderzijds
 • Schat ernst en risico’s van een situatie in en neemt maatregelen
 • Oordeelsvorming

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Benodigde zorg/begeleiding is effectief afgestemd met andere disciplines en zorgverleners, doorverwijzing is tijdig in gang gezet
 • Netwerk en samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd en onderhouden
 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s en andere disciplines
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, neemt initiatief en stelt zich toegankelijk op
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Overbrugt tegenstellingen tussen partijen
 • Benut kansen om contacten te leggen en samenwerking aan te gaan
 • Samenwerken
 • Komt uit voor zijn standpunt richting andere disciplines
 • Onderbouwt het eigen standpunt met heldere argumenten die de ander aanspreken
 • Doseert argumenten of standpunten op beslissende momenten, richt zich tot de juiste personen
 • Maakt successen en knelpunten zichtbaar
 • Overtuigingskracht

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Rapportages zijn conform richtlijnen opgesteld
 • Uitgangspunten van het geestelijke ambt en ambtelijke competenties zijn nageleefd

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan continue verbetering van detentieklimaat zijn geleverd
 • Kennis en inzicht zijn bevorderd bij aanverwante disciplines
 • Signaleert knelpunten in detentieklimaat in brede zin en doet uitvoerbare voorstellen voor verbetering
 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en stelt eigen en andermans inzichten ter discussie
 • Reflecteert op eigen emoties en gedrag, vraagt om en staat open voor feedback
 • Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken
 • Zelfontwikkeling