Sociaal-Maatschappelijk Werker

Organiseert en ondersteunt de terugkeer van justitiabelen in de samenleving en levert daarmee een bijdrage aan de terugdringing van recidive

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Risicotaxatie, en mogelijkheden en knelpunten op de verschillende leefgebieden (zoals sociaal netwerk, inkomen en schulden, wonen, werk en scholing, zorg, ID-bewijs) zijn volledig in kaart gebracht
 • Doelgericht en uitvoerbaar individueel plan, gericht op de verschillende leefgebieden, is opgesteld
 • Zelfredzaamheid, draagkracht en motivatie van justitiabele zijn bevorderd
 • Materiële en psychosociale hulpverlening en informatievoorziening zijn doeltreffend uitgevoerd, belangen van justitiabele zijn adequaat behartigd
 • Continuïteit en maximale deelname aan het traject zijn zo goed mogelijk gerealiseerd
 • Vanuit de praktijk onderbouwde bijdragen aan overkoepelende/overige individuele plannen van justitiabelen zijn tijdig geleverd
 • Invulling van de maatregel is adequaat verantwoord richting de rechtbank (geldt voor stelselmatige daders)
 • Onderzoekt samen met de justitiabele diens behoeften, mogelijkheden en doelen
 • Sluit aan bij de intrinsieke motivatie en belevingswereld van de justitiabele
 • Bevordert zelfredzaamheid, spreekt vertrouwen uit in de justitiabele
 • Stimuleert de justitiabele tot deelname aan activiteiten en bereiken van persoonlijke doelstellingen
 • Motiveren
 • Werkt aan een goede werkrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect en komt afspraken na
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie
 • Benoemt regels en gedragsnormen en spreekt de ander aan op grensoverschrijdend gedrag
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Integriteit
 • Maakt bij het opstellen van een individueel plan een reële inschatting van de mogelijkheden, beperkingen en doelen van de justitiabele
 • Maakt bij de keuze voor een interventie of plan een afweging van kansen, risico’s en haalbaarheid
 • Oordeelsvorming
 • Zoekt naar creatieve oplossingen om doelen te bereiken, benut verschillende wegen en bronnen
 • Onderhandelt over mogelijke oplossingen
 • Verdiept zich in de positie van de ander en kiest op basis hiervan een benadering om zaken voor elkaar te krijgen
 • Schakelt bij weerstand of tegenslag over op een andere aanpak of benadering om het doel te bereiken
 • Flexibiliteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Rapportage, overdracht, doorverwijzing en afstemming (coördinatie) met betrokken partijen zijn tijdig en volledig gerealiseerd
 • Opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk (inclusief gezin) van de justitiabele zijn bevorderd
 • Netwerk in de keten (sociale kaart), samenwerkingsverbanden en voorzieningen zijn opgebouwd en onderhouden
 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s, andere disciplines, ketenpartners en sociaal netwerk
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, is bereikbaar en komt afspraken na
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Stemt af met collega’s, andere disciplines, ketenpartners en sociaal netwerk om in de aanpak op één lijn te komen of blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen, samenwerking aan te gaan en hiermee regelmogelijkheden te vergroten
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Intern beheer en administratie zijn op orde
 • Maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen
 • Coördineert activiteiten en bewaakt tussentijds de voortgang
 • Maakt afspraken met derden over te verlenen diensten en spreekt tijdig aan op afwijking
 • Anticipeert op mogelijke knelpunten en grijpt tijdig in
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan continue ontwikkeling/verbetering van in- en externe processen zijn geleverd
 • (Specifieke) deskundigheid is bevorderd bij andere disciplines
 • Volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied en de keten
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en staat open voor andere zienswijzen
 • Reflecteert op eigen handelen, maakt dit bespreekbaar en staat open voor feedback
 • Signaleert knelpunten en doet concrete voorstellen voor verbetering
 • Zelfontwikkeling