Sociaal-Maatschappelijk Werker

Organiseert en ondersteunt de terugkeer van justitiabelen in de samenleving en levert daarmee een bijdrage aan de terugdringing van recidive

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10
FUWASYS

33232 33233 33 33 (39)

33333 33333 33 33 (42)

 

43343 43333 43 33 (46)

 

Algemene omschrijving

·   voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening (nazorg) aan justitiabelen na detentie

·   het verkrijgen van medewerking van de verschillende betrokken partijen

·   zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

·   voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening (nazorg) aan justitiabelen na detentie

·   (traject)begeleiding in het kader van resocialisatie/re-integratie en het verkrijgen van medewerking van de verschillende partijen

·   verlenen van psychosociale begeleiding

·   coördineren van psychosociale zorgverlening aan justitiabelen buiten detentie

·   zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

·   voorbereiden, verlenen en organiseren van materiële dienstverlening en immateriële zorgverlening aan justitiabelen met een complexe/meervoudige problematiek na opname of detentie (nazorg), waaronder door-/ of uitplaatsing

·   leveren van substantiële inhoudelijke bijdragen aan de diagnostiek en behandeling vanuit een systeemtheoretisch kader

·   deel uitmaken van multidisciplinair behandelteam

·   verlenen van systeembegeleiding binnen behandelcontext aan justitiabelen en hun netwerk

 

Resultaten
Materiële dienstverlening

·   risicotaxatie, inventarisatie hulpvraag en vertaling van resocialisatie/re-integratietraject naar concrete activiteiten en daarbij betrekken van (gemeentelijke) instanties

·   inventarisatie van individuele materiële situaties

·   fungeren als intermediair richting (gemeentelijke) instanties voor de justitiabele

·   opbouw, herstel en betrokkenheid van het dienstverleningsnetwerk van de justitiabele zijn bevorderd

·   dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan detentieplan

·   risicotaxatie, inventarisatie hulpvraag en trajectplan, begeleidingsplan en/of re-integratieplan opgesteld en afgestemd op behandel-/ detentieplan en andere disciplines

·   inventarisatie van individuele sociale en materiële situaties

·   dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan behandel-/ detentieplan

·   sociodiagnostisch onderzoek uitgevoerd en deelbehandelplan ontwikkeld en afgestemd met andere behandeldisciplines

·   inventarisatie van individuele sociale en materiële situaties

·   dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan multidisciplinair behandelplan

Immateriële hulpverlening

·   zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

 

·   regierol uitvoering trajectplan

·   toegeleiding en overdracht naar externe zorgverleners gecoördineerd

·   optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen justitiabele en sociale omgeving

·   fungeren als intermediair met de sociaal-maatschappelijke context (systeem) in brede zin van de justitiabele

·   opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd

·   omstandigheden en medewerking worden gecreëerd ten behoeve van resocialisatie/ re-integratie van de justitiabele met de omgeving

·   zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd

·   intermediair richting de sociaal-maatschappelijke context in brede zin

·   regierol bij door- en overplaatsing

·   toegeleiding en overdracht naar externe zorgverleners gecoördineerd

·   omstandigheden en medewerking gecreëerd ten behoeve van resocialisatie/ re-integratie van de justitiabele

 

 

·   opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd

·   bemiddelaar bij conflicten tussen justitiabele en sociale netwerk

·   methodiekontwikkeling voor justitiabelen en hun netwerk alsook voor medewerkers, vanuit systeemtheoretisch perspectief

 

Speelruimte / Kaders

·   trajectplan en/of re-integratieplan en protocollen

·   beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde (traject)begeleiding, risicotaxatie en geïnventariseerde hulpvraag van de justitiabele

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van (materiële) hulpvraag van individuele justitiabele en vertaling naar concrete activiteiten ten behoeve van voortgang van het resocialisatie/re-integratietraject

·   behandelplan-/detentieplan en protocollen

·   beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde trajectbegeleiding, risicotaxatie en geïnventariseerde hulpvraag van de justitiabele

·   benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van psychosociale situatie en resocialisatie/re-integratie mogelijkheden

 

·   multidisciplinair behandelplan en protocollen

·   beoordeling van gecoördineerde en uitgevoerde deelbehandeling, diagnostiek en uitplaatsing

 

·   benadering wordt afgestemd op analyse van psychosociale situatie, systeemachtergronden en resocialisatie/re-integratie mogelijkheden

Kennis & Vaardigheid

·   communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen

·   vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken

·   inzicht in intermenselijk gedrag

 ·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context (systeem)

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening en toegepaste kennis van psychopathologie

·   kennis van methodieken op het gebied van psychosociale begeleiding

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context (systeem)

·   communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen (omgaan met psychosociale problematiek)

·   vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   coördinerende vaardigheden

·   theoretische en diepgaande kennis van systeemtheorie en psychopathologie

·   kennis van de sociale kaart

·   kennis van methodieken op het gebied van systeembegeleiding

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-maatschappelijke context

 ·   communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek

·   vaardigheid in het opbouwen, gebruiken en in stand houden van netwerken

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   coördinerende vaardigheden

·   conflicthantering in relaties/systemen

Contacten

·   bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met individuele justitiabelen in relatie tot de verleende materiële dienstverlening (nazorg) waarbij de zelfredzaamheid en motivatie van de justitiabele worden bevorderd

·   bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking

 

 

·   bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met emoties van individuele justitiabelen bij de (traject)begeleiding ten behoeve van het resocialisatie/re-integratietraject waarbij de zelfredzaamheid en motivatie van de justitiabele worden bevorderd

·   bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met betrokken uit de sociaal-maatschappelijke context (systeem) ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking

·   bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met emoties van individuele justitiabelen in relatie met het netwerk en in relatie tot resocialisatie/re-integratie

·   bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met betrokkenen uit de sociaal-maatschappelijke context ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking