Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Diagnose, indicatiestelling en risico-inschatting zijn volgens de normen van de beroepsgroep
 • Zorg-/behandelplan is opgesteld volgens de normen van de beroepsgroep en uitvoerbaar binnen de betreffende setting
 • Aanvullend onderzoek is efficiënt en effectief ingezet
 • Behandeling/begeleiding is uitgevoerd volgens de normen van de beroepsgroep en het vigerende zorgbeleid
 • Crisissituaties zijn zo spoedig mogelijk gestabiliseerd
 • Zelfbesef/ziekte-inzicht, gedragsalternatieven en gezond gedrag zijn gestimuleerd
 • Individuele zorg is adequaat verleend
 • Werkt aan een vertrouwensrelatie
 • Toont respect voor de normen, waarden en eigenheid van de ander
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie
 • Maakt de eigen (professionele) grenzen duidelijk, houdt (professio-nele) distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en regels
 • Integriteit
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de ander en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Gaat tactvol om met andermans gevoelens en behoeften
 • Onderkent groepsprocessen en speelt hier adequaat op in
 • Houdt rekening met verschillende culturele achtergronden
 • Inlevingsvermogen
 • Past interventies toe, schakelt over op een andere aanpak als dat effectiever is
 • Verdiept zich in de ander en kiest op basis hiervan een benadering om de ander te beïnvloeden
 • Stemt de eigen gedragsstijl af op persoon, situatie en doel
 • Flexibiliteit
 • Analyseert op systematische wijze een probleem of vraag
 • Achterhaalt en verifieert alle relevante informatie
 • Dringt snel door tot de kern van het probleem
 • Herkent belangrijke informatie en signalen, vraagt gericht door
 • Analyseren
 • Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af en maakt een realistische inschatting van benodigde zorg
 • Maakt bij de keuze voor een interventie een afweging tussen benodigde zorg en het beroepsgeheim enerzijds en veiligheid anderzijds
 • Is in staat afstand te nemen van een persoon of situatie om zich autonoom een oordeel te kunnen vormen
 • Schat (soms op basis van summiere informatie) snel ernst en risico’s van een situatie in en neemt maatregelen
 • Hakt ook in onzekere situaties knopen door en is aanspreekbaar op zijn/haar besluit
 • Oordeelsvorming

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Benodigde zorg is effectief gecoördineerd (regie) en afgestemd met andere disciplines en zorgverleners, daar waar noodzakelijk vanuit een gemeenschappelijk behandelplan
 • Doorverwijzing, toegeleiding en overdracht naar zorg elders zijn tijdig in gang gezet
 • Netwerk in de (regionale) keten, samenwerkingsverbanden en voorzieningen zijn opgebouwd en onderhouden
 • (PJ-)Rapportages zijn zorgvuldig opgesteld en adequaat verantwoord richting de rechtbank
 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s, andere disciplines en ketenpartners
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, neemt initiatief en stelt zich toegankelijk op
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen en in- en externe samenwerking aan te gaan
 • Samenwerken
 • Draagt autoriteit op het eigen vakgebied uit, komt uit voor zijn/haar standpunt richting andere disciplines
 • Onderbouwt het eigen standpunt met heldere argumenten die de ander aanspreken
 • Doseert argumenten of standpunten op beslissende momenten, richt zich tot de juiste personen
 • Maakt successen en knelpunten zichtbaar
 • Overtuigingskracht

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Rapportage en dossiervoering zijn volgens de voor de beroepsgroep en instelling geldende richtlijnen
 • Wet- en regelgeving, behandelbeleid, protocollen en bepalingen vanuit de beroepsgroep zijn nageleefd
 • Vakinhoudelijke begeleiding en supervisie van gemandateerde behandelaars heeft plaatsgevonden

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan continue verbetering van behandel- en detentieklimaat, zorgbeleid en zorgprocessen zijn geleverd
 • Deskundigheid is bevorderd bij aanverwante disciplines
 • Signaleert knelpunten in de zorg in brede zin en doet uitvoerbare voorstellen voor verbetering
 • Volgt ontwikkelingen op het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en is bereid eigen en andermans inzichten ter discussie te stellen
 • Reflecteert op eigen emoties en gedrag en staat open voor feedback
 • Zelfontwikkeling