Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 10 Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13 Schaal 14
FUWASYS

43443 43333 43 33 (47)

 

 

44443 44333 43 33 (49)

44443 44444 43 43 (53)

 

44443 44444 44 44 (55)

 

45444 45544 54 44 (60)

Algemene omschrijving

·   onder supervisie zorg dragen voor individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied

·   Verrichten van psychosociale / (ortho)pedagogische begeleiding

·   Leveren van een bijdrage aan diagnostiek

 

·   onder supervisie verrichten van psychologische / (ortho)pedagogische diagnostiek, behandeling en crisisinterventies

·   onder supervisie zorg dragen voor individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied

·   coördineren van individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied

·   bijdragen aan zorgbeleid en behandelklimaat

·   ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg / jeugdzorg / forensische psychiatrie vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

·   onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van individuele diagnostiek, behandeling en crisisinterventies

·   supervisie en deskundigheids-bevordering

 

 

Variant 1: Behandelcoördinator

·   verantwoordelijk voor multidisciplinaire behandeling

·   functionele aansturing van multidisciplinair behandelteam

·   onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van diagnostiek, behandeling en crisisinterventies

·   ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   bijdragen aan zorgbeleid en behandelklimaat

·   bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (geestelijke) gezondheidzorg

·   supervisie en deskundigheids- bevordering

 

Variant 2: Vakinhoudelijk specia-list (arts, klinisch (neuro)psycho- loog, psychotherapeut)

·   specialistische behandeling

·   coördineren individuele zorgverlening op het eigen aandachtsgebied

·   onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van individuele diagnostiek, behandeling en crisisinterventies bij specialistische casuïstiek

·   ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   vorm en inhoud aan het inrichtings- overstijgende zorgbeleid op het specialistische aandachtsgebied

·   vanuit specialisme verrichten van wetenschappelijk onderzoek

·   supervisie en deskundigheids- bevordering (vanuit specialisme)

·   geven van vorm en inhoud aan het (inrichtingsoverstijgende) medisch- psychiatrisch zorgbeleid en behandelklimaat

·   ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg vertalen in richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van individuele medisch-psychiatrische diagnostiek, behandeling en crisisinterventies

·   vorm en inhoud aan supervisie en deskundigheidsbevordering

·   vanuit specialisme verrichten van wetenschappelijk onderzoek

 

Resultaten
Diagnostiek en rapportage

onder supervisie:

·   bijdragen aan diagnostiek, indicatiestelling en risicotaxatie

·   rapportages opgesteld

onder supervisie:

·   diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie

·   rapportages opgesteld

 

·   diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie

·   (gerechtelijke) rapportages opgesteld

·   diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie

·   (gerechtelijke) rapportages opgesteld

 

·   diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie

·   (gerechtelijke) rapportages opgesteld

 

Individuele behandeling

onder supervisie:

·   bijdragen aan behandelplan opgesteld, begeleidingsplan opgesteld

·   begeleiding uitgevoerd conform intern beleid, individuele plannen en protocollen

·   behandelplan opgesteld

·   behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandel-methoden en protocollen

·   crisissituaties gestabiliseerd

 

·   multidisciplinair en/of specialistisch behandelplan opgesteld

·   behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandel- methoden en protocollen

·   crisissituaties gestabiliseerd

·   specialistisch behandelplan opgesteld

·   specialistische behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandelmethoden en protocollen

·   crisissituaties gestabili-seerd

Zorg-coördinatie

onder supervisie:

·   doorverwijzing en overdracht

Kwaliteits-verbetering

·   bijdragen aan verbetering van zorg- en behandel-beleid en zorgprocessen

·   bijdragen aan de bevordering van het behandel- en detentie-klimaat

·   deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

Individuele behande-ling

onder supervisie:

·   behandelplan opgesteld

·   behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandel-methoden en protocollen

·   crisissituaties gestabili-seerd

Zorgcoördinatie

onder supervisie:

·   doorverwijzing, zorgtoeleiding en          –overdracht

·   coördinatie van zorg aan justitiabelen uit eigen caseload

·   consultatie aan andere disciplines

 

·   coördinatie van multi- disciplinaire/ specialis- tische behandeling

·   consultatie aan andere disciplines (vanuit specialistische expertise)

·   consultatie aan andere disciplines vanuit specialistische expertise

Kwaliteitsverbetering

·   bijdragen aan verbetering van zorg- en behandel-beleid en zorgprocessen

·   bijdragen aan de bevordering van het behandel- en detentie-klimaat

·   bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

·   deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

·   ontwikkelingen in de (geestelijke) gezond-heidszorg / jeugdzorg / forensische psychiatrie vertaald in (inrichtings-overstijgende) richt-lijnen, behandel-methoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   behandel- en detentieklimaat bevorderd vanuit de eigen discipline en bijgedragen aan inrichtingsbeleid

·   (bijdragen aan) wetenschappelijk onderzoek

·   deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

·   supervisie verleend

·   ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheids- zorg vertaald in (inrichtings- overstijgende) richtlijnen, behandel- methoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   behandel- en detentieklimaat bevorderd en bijgedragen aan inrichtingsbeleid

·   wetenschappelijk onderzoek

·   deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

·   supervisie verleend

 

·   ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheids-zorg vertaald in (inrichtingsoverstijgende) richtlijnen, behandel-methoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   behandel- en detentieklimaat bevorderd

·   wetenschappelijk onderzoek

·   vanuit specialistische expertise deskundigheid bevorderd bij andere disciplines

·   supervisie verleend

 

Speelruimte / Kaders

werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie:

·   protocollen, intern beleid, individuele plannen

·   beoordeling van bijdragen aan diagnostiek, behandeling en begeleiding en op afstemming op individuele plannen en beleid

·   benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek

·   handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij strafmaatregelen van toepassing zijn)

 

 

werkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie:

·   behandelmethoden, protocollen, zorg- en behandelbeleid

·   beoordeling van psychologische / (ortho)pedagogische diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid

·   benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek

·   handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij strafmaatregelen van toepassing zijn)

 

 

 

 

 

 

·   behandelmethoden, protocollen, zorg- en behandelbeleid

·   beoordeling van diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid en afstemming met andere (behandel)disciplines

·   beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen en ontwikkelde protocollen, behandelmethoden en richtlijnen

·   benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek

·   handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps-verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij het tuchtrecht  en strafmaatregelen van toepassing zijn)

 

 

·   behandelmethoden, protocollen, zorg- en behandelbeleid

·   beoordeling van diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid en afstemming met andere (behandel)disciplines

·   beoordeling van coördinatie van multidisciplinaire behandeling (variant 1)

·   beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen en ontwikkelde protocollen, behandelmethoden en richtlijnen

·   benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek

·   handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps- verantwoordelijkheid (Wet BIG waarbij het tuchtrecht  en strafmaatregelen van toepassing zijn)

·   strategische beleidslijnen en state-of-the-art behandelmethoden

·   beoordeling van diagnostiek, behandeling en (crisis)interventies op afstemming met zorg- en behandelbeleid en afstemming met andere (behandel)disciplines

·   beoordeling op bruikbaarheid van (beleids-)adviezen en ontwikkelde protocollen, behandelmethoden en richtlijnen

·   benadering wordt afgestemd op eigen analyse van individuele casuïstiek

·   medisch-psychiatrische handelingen worden verricht vanuit de eigen beroeps- verantwoordelijk-heid (Wet BIG waarbij het tuchtrecht  en strafmaatregelen van toepassing zijn)

Kennis & Vaardigheid

·   algemene theoretische kennis van klinische psychologie / (ortho)pedagogiek

·   inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek

·   vaardigheid in uitvoeren van begeleiding

·   algemene theoretische kennis van klinische psychologie / (ortho)pedagogiek

·   inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek

·   vaardigheid in uitvoeren van behandelingen

·   brede kennis van klinische psychologie, forensische psychiatrie en/of orthopedagogiek

·   inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren

·   vaardigheid in analyseren van individuele casuïstiek

·   vaardigheid in uitvoeren van behandelingen

·   vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit

·   vaardigheid in ontwikkelen en uitdragen van nieuwe richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   brede en gespecialiseerde kennis van klinische en forensische psychologie/psychiatrie of geneeskunde

·   inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren

·   vaardigheid in analyseren van complexe individuele casuïstiek

·   vaardigheid in uitvoeren van behandelingen

·   vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit

·   vaardigheid in ontwikkelen en uitdragen van nieuwe richtlijnen, behandel- methoden, protocollen en beleidsvoorstellen

·   vaardigheid in aansturen van multidisciplinaire teams (variant 1)

·   fundamentele wetenschappelijk-theoretische kennis van forensische psychiatrie

·   inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren

·   vaardigheid in analyseren van complexe individuele casuïstiek

·   vaardigheid in uitvoeren van behandelingen

·   vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit

·   vaardigheid in ontwikkelen, uitdragen van behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen en verkrijgen van draagvlak

 

Contacten

·   omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan

·   afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines

·   inhoudelijk toelichten van gegeven cq te geven zorg

 

·   omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan

·   afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines

·   inhoudelijk toelichten van gegeven cq te geven zorg

 

·   omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale- / ontwikkelings- problematiek en hiermee tactvol omgaan

·   overleg op interdisciplinair niveau en bereiken van afstemming, waarbij sprake van tegengestelde belangen

·   inhoudelijk verantwoorden en verdedigen van gegeven zorg

 

·   omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan

·   overleg op interdisciplinair niveau en realiseren van draagvlak, waarbij sprake van tegengestelde belangen

·   inhoudelijk verantwoorden en verdedigen van gegeven zorg

·   creëren van draagvlak op inrichtingsoverstijgend niveau voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van behandelmethoden, -programma’s en –beleid (variant 2)

·   omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan

·   overleg op interdisciplinair niveau en realiseren van draagvlak, waarbij sprake van tegengestelde belangen

·   inhoudelijk verantwoorden en verdedigen van gegeven zorg

·   creëren van draagvlak op inrichtingsoverstijgend niveau voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van behandelmethoden, -programma’s en -beleid