Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Verzoeken vanuit de politiek en samenleving zijn effectief vertaald naar producten en/of diensten
 • Randvoorwaarden voor een effectieve implementatie, behandeling en beoordeling zijn geborgd
 • Producten, diensten en casuïstiek zijn inhoudelijk juist beoordeeld en helder onderbouwd of klaar voor een volgende fase van behandeling
 • Beleid is geadviseerd op basis van de uitkomsten van de uitvoering
 • Selecteert systematisch de gegevens uit de verschillende informatiebronnen en legt daarbij de juiste verbanden
 • Ordent complexe informatie zodanig dat deze toegankelijk wordt
 • Schat eventuele belangen achter informatie goed in
 • Komt met analyses van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken
 • Analyseren
 • Ziet tegengestelde belangen en onderkent het politieke afbreukrisico voor de bewindspersonen
 • Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in
 • Benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie
 • Is zich bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen
 • Bestuurssensitiviteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Inhoudelijke en procesmatige afstemming met de omgeving heeft op de juiste wijze plaatsgevonden
 • Inhoudelijke bijdragen zijn geleverd aan conferenties, werkgroepen, etc. (nationaal en internationaal)
 • Luistert goed en vraagt door, onderscheidt hoofd- van bijzaken
 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant
 • Zoekt naar passende oplossingen
 • Herkent gevoeligheden en gedragscodes
 • Houdt voeling met de opdrachtgever
 • Klantgerichtheid
 • Onderbouwt zijn standpunt met voor de doelgroep heldere argumenten en stemt stijl en toon af op de situatie
 • Overtuigt bij fundamentele verschillen van inzicht anderen met de juiste argumenten
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten en deze in zijn voordeel uit te leggen
 • Overtuigingskracht
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie, en ideeën uit met anderen en vraagt reacties
 • Ondersteunt collega’s bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling.
 • Organiseert actieve betrokkenheid van belanghebbenden
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De kaders en wet- en regelgeving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • Er is een gemotiveerd team (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Mensen en middelen zijn effectief ingezet, werkprocessen zijn adequaat gecoördineerd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties en stemt dit zonodig af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang
 • Stemt eigen planning af op relevante werkzaamheden van anderen
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen en planning te halen
 • Plannen en organiseren
 • Maakt medewerkers enthousiast voor het bereiken van resultaten (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Maakt met medewerkers duidelijke afspraken over hun bijdragen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Geeft medewerkers erkenning voor hun bijdragen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Houdt voeling met de werkvloer (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Motiveren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen
 • Kennisdeling is geborgd
 • Signaleert noodzaak aan vernieuwing en doet voorstellen
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie.
 • Bedenkt oplossingen voor vraagstukken of knelpunten
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Creativiteit