Operationeel Medewerker WIV WVO

Geeft uitvoering aan de WIV/WVO door het vergaren, verwerken, behandelen en duiden van (geheime) informatie tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied en/of het verrichten en/of faciliteren van operationele werkzaamheden ten behoeve van de taken van de organisatie

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Producten en diensten ten behoeve van operationele en/of technische werkzaamheden zijn op een juiste wijze verricht, geïnterpreteerd, beoordeeld en binnen gestelde termijnen afgehandeld conform WIV/WVO
 • De producten en diensten zijn beschikbaar en actueel
 • Informatie ten behoeve van of uit operaties/(veiligheids) onderzoeken is vergaard, geanalyseerd, en/of gecontroleerd
 • Effectief vergaarde, verwerkte en geduide informatie tot inlichtingen zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid en verwerkt conform opdracht
 • Neemt beslissingen op basis van (ontbrekende) informatie, feiten en ingeschatte risico’s en hakt knopen door
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen en beslissen
 • Stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Toont zich kalm en zelfverzekerd en durft ongebruikelijke beslissingen te nemen
 • Besluiten nemen
 • Stemt de eigen gedragsstijl af op de situatie en kent daarin zijn eigen grenzen
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe, schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan de situatie aan
 • Flexibiliteit
 • Onderzoekt de wensen en belangen van zowel de interne als externe klant
 • Zoekt (samen met de klant) naar passende oplossingen
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering
 • Toetst de klanttevredenheid
 • Klantgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe informatiebronnen en operationele mogelijkheden zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Vanuit het eigen aandachtsgebied zijn heldere instructies en informatie overgebracht aan andere belanghebbenden
 • Informatie en (tussen)producten zijn tijdig opgevraagd en geleverd
 • Informatie en (tussen)producten zijn tijdig opgevraagd en geleverd
 • Onderkent signalen, wint relevante informatie in en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie
 • Houdt in zijn/haar aanpak rekening met het krachtenveld in de omgeving
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van de, voor de organisatie, belangrijke partijen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Laat blijken belangrijke informatie te kunnen oppikken uit mondelinge mededelingen en herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Draagt bij aan wederzijds begrip en/of openheid door de ander de ruimte te geven zich volledig uit te spreken
 • Vat de boodschap van de ander correct samen, vraagt door op onduidelijke uitspraken en hints en weet overzicht te houden
 • Gaat in op wat gesprekspartners zeggen en respecteert de normen, waarden en gedragscodes van anderen door hier tactvol en correct mee om te gaan
 • Luisteren
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden als werk- en tijdsdruk, tegenslag, conflictvolle en risicovolle situaties, niet van de wijs brengen
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst, doelmatig en veilig handelen
 • Blijft gemotiveerd bij teleurstelling, tegenspel of frustratie
 • Stressbestendigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkwijzen en processen zijn conform de geldende werkinstructies uitgevoerd
 • Producten en/of diensten voldoen aan vakinhoudelijke normen en de normen van de organisatie
 • De eigen administratie is op orde
 • Met collega’s is effectief en constructief samengewerkt tot een gezamenlijk resultaat
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijke belang is
 • Speelt informatie, die voor anderen van belang is, tijdig door
 • Draagt actief bij aan een open en effectieve teamsfeer
 • Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
 • Samenwerken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn gesignaleerd, geëvalueerd en gecommuniceerd
 • Voorstellen zijn geleverd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen, administraties en procedures
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn tijdig gesignaleerd en eventueel opgepakt
 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of een nieuwe werksituatie
 • Leert van eigen fouten en benut suggesties van anderen effectief
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk/knelpunt
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders (‘out of the box’ denken) waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden, nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en gewenste resultaten worden bereikt
 • Zelfontwikkeling