Inrichtingswerker

Zorgt voor beveiliging, observatie, begeleiding en voorbereiding op resocialisatie van justitiabelen, in een beveiligde leefomgeving ( Met eventueel als extra aandachtsgebieden: re-integratiebegeleiding, arbeid en forensische observatie )

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Intake, voorlichting en informatievoorziening aan justitiabelen zijn uitgevoerd volgens afspraken
 • Continuïteit en maximale deelname aan het (dag)programma en groepsproces zijn zo goed mogelijk gerealiseerd
 • Bijdragen zijn geleverd aan gedragsverandering bij justitiabelen, door motiverende bejegening en toepassing van erkende methoden
 • Materiële en Immateriële hulp is verleend
 • Veilig, stabiel en hygiënisch werk- en leefklimaat zijn optimaal gerealiseerd
 • Controles en inspecties zijn volgens dienst-instructies uitgevoerd
 • (Dreigende) ordeverstoringen en crisis-situaties zijn doeltreffend voorkomen cq. gede-escaleerd
 • Overeengekomen productie is behaald binnen reële mogelijkheden (arbeid)
 • Een veilige werkomgeving is gewaarborgd (arbeid)
 • Observatie en rapportage omtrent gedrag heeft plaatsgevonden conform observatieplan en protocollen (Forensische observatie)
 • Werkt aan een goede werkrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect
 • Gaat zorgvuldig en zuiver om met persoonlijke en gevoelige informatie
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie en stelt afwijkingen van de norm aan de orde.
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Integriteit
 • Verplaatst zich in de belevingswereld en situatie van de justitiabele en toont begrip
 • Maakt een voortdurende inschatting van de gemoedstoestand van de justitiabele
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag
 • Stemt de bejegening af op de toestand van de justitiabele
 • Inlevingsvermogen
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan aan persoon en situatie
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe, schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Schakelt in de toepassing van methodieken (motiverende bejegening) al naar gelang de situatie dat vraagt
 • Flexibiliteit
 • Neemt indien nodig het voortouw
 • Signaleert knelpunten in het leef/werkklimaat en draagt ideeën en oplossingen aan
 • Grijpt zo snel mogelijk in om escalatie te voorkomen
 • Is alert op onvoorziene situaties, maakt risico-inschattingen en neemt zonodig zelfstandig actie
 • Initiatief
 • Houdt het hoofd koel, blijft kalm en toont zich zelfverzekerd
 • Houdt overzicht, handelt vlot en vastberaden
 • Blijft overeind in spanningsvolle situaties, blijft beheerst en doelmatig handelen
 • Ontlaadt de spanning na herstel van de orde en rust
 • Stressbestendigheid
 • Maakt realistische planningen en stelt prioriteiten (arbeid)
 • Bewaart de balans tussen begeleidings- en productiedoelen (arbeid)
 • Stemt voortdurend af over voortgang en verwachtingen (arbeid)
 • Zoekt inventief naar mogelijkheden om achterstanden in te halen (arbeid)
 • Motiveert justitiabelen om af en toe een stapje harder te lopen (arbeid)
 • Plannen en organiseren

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Rapportage, advisering, overdracht, doorverwijzing en afstemming met andere disciplines zijn tijdig gerealiseerd
 • Re-integratieactiviteiten zijn afgestemd met ketenpartners en instanties (1re-integratie-begeleiding)
 • Wisselt kennis, informatie en ideeën met andere disciplines en instanties
 • Deelt kennis en informatie met collega’s binnen de organisatie en externe partners
 • Ondersteunt andere disciplines gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van gemeenschappelijke doelen
 • Werkt actief aan een goede samenwerkingsrelatie
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Regelgeving (PBW, ARBO), protocollen, dienstinstructies, procedures en (veiligheids)voorschriften zijn nageleefd
 • Gereedschap, apparatuur en machines zijn in goede staat van onderhoud (arbeid)
 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Continuïteit van werkprocessen op de afdeling is gewaarborgd (senior)
 • Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd (senior)

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen zijn geleverd
 • Benut kansen om de eigen professionele kennis en vaardigheden te vergroten
 • Signaleert knelpunten en adviseert over mogelijke verbeteringen
 • Stelt zich open op voor feedback van collega’s en trekt daar lering uit.
 • Heeft oog voor de balans tussen belasting en belastbaarheid bij zichzelf en collega’s en maakt dit bespreekbaar
 • Zelfontwikkeling