Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer

Stuurt op uitvoering en resultaten die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van recreatieve en cultuurhistorische waarden

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Terreinbeheer binnen een organisatieonderdeel is gepland en uitgevoerd of uitvoering is georganiseerd
 • Recreatieve, educatieve en voorlichtingsactiviteiten zijn gepland en uitgevoerd of uitvoering is georganiseerd
 • Inventarisatie en monitoringsactiviteiten zijn gepland en uitgevoerd of uitvoering is georganiseerd
 • Bijdragen aan ontwikkeling en verbetering van programma’s, plannen, producten en/of beleids- en beheerevaluaties zijn geleverd, gepland en uitgevoerd
 • Bijdragen zijn geleverd in projecten
 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen aandachtsgebied en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het aandachtsterrein
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt plannen op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Signaleert afwijkingen van de afspraken over tijd en kwaliteit en stuurt zo nodig bij
 • Bewaakt en controleert de naleving van afspraken, termijnen en routing, voortgang van activiteiten en de kwaliteit van producten en stuurt zo nodig bij
 • Informeert alle betrokkenen tijdig over de status en voortgang van werken en informatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Actief luisteren, doorvragen en samenvatten van de klantbehoeften en houdt in het handelen rekening met de klantbehoeften
 • Is zich bewust van regels en verschillende posities, gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Maakt (on)mogelijkheden duidelijk en maakt daarover heldere afspraken
 • Klantgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Publiek en omgeving zijn actief betrokken, geïnformeerd en terrein gebonden informatie is geleverd
 • Netwerk is opgebouwd en onderhouden en geïnformeerd over ontwikkelingen organisatie
 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het aandachtsgebied
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het aandachtsgebied relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren
 • Is zich bewust van de belangen van in- en externe partijen
 • Stemt eigen werkzaamheden en werkzaamheden van anderen (collega’s, marktpartijen, aannemer) met elkaar af
 • Netwerken
 • Overlegt regelmatig inzake de voortgang van werkzaamheden met collega’s. Deelt relevante informatie en ervaringen
 • Verzamelt proactief en tijdig gegevens bij partijen
 • Geeft duidelijk uitleg en durft mensen aan te spreken
 • Instrueert opdrachtnemer over werkzaamheden en opdrachtuitvoering.
 • Weet de relevante verhoudingen over werkzaamheden en opdrachtuitvoering aan de opdrachtnemer over te brengen
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform werkinstructies, wet- en regelgeving, procedures en afspraken
 • Producten en diensten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak: afspraken over tijd, kwaliteit, middelen
 • Zorggroepen, stagiairs, aannemers, vrijwilligers en eigen medewerkers e.d. zijn operationeel aangestuurd
 • Toegekende budgetten zijn bewaakt, knelpunten zijn gesignaleerd en rapportages zijn opgesteld
 • Kwaliteitssystemen zijn toegepast
 • Dossiers en gegevens in systemen voldoen aan gestelde eisen van de bedrijfsvoering
 • Zorgt voor plannen en planningen
 • Stelt evaluaties op bij afronding werken
 • Vertaalt landelijke plannen en regelgeving naar het eigen aandachtsgebied
 • Volgt de voorschriften bij uitvoering van werkzaamheden
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Knelpunten zijn gesignaleerd en voorstellen voor verbetering resultaten, werkprocessen, inzet personeel en beheersystemen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen en/of procedures op basis van periodieke evaluaties (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Kennisdeling is geborgd
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Benut nieuwe ervaringen effectief
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Volgt ontwikkelingen, opleidingen en trainingen binnen het vakgebied en werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Leert van eigen ervaringen en fouten en deelt deze met anderen en levert verbeterpunten aan.
 • Zelfontwikkeling