Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer

Stuurt op uitvoering en resultaten die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van recreatieve en cultuurhistorische waarden

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 8 Schaal 9
FUWASYS

32332 33333 33 33 (40)

33333 33333 33 33 (42)

Algemene omschrijving

·   levert bijdragen aan het realiseren van de doelen van een afgebakend organisatieonderdeel

·   operationeel aansturen medewerkers (tot schaalniveau 7), aannemers, vrijwilligers, stagiairs, zorggroepen

·   programma’s opstellen, periodiek overleg, evalueren en rapporteren

·   realiseert de doelen van een afgebakend organisatieonderdeel

·   bewaken vanuit overkoepelende rol de samenhang tussen verschillende aandachtsgebieden

Resultaten
Beheer, Publiek en Ecologie

·   is operationeel verantwoordelijk voor het eigen aandachtsgebied inclusief beheerbudget en rapportages.

·   bijdragen aan inrichtingsplannen op het aandachtsgebied

·   besluitvorming over onderwerpen/prioriteiten/budgetten op het aandachtgebied vertalen en aanpassen in eigen jaar- en communicatieplan

·   verantwoordelijk voor plannen en (doen) uitvoeren van de (terrein-) maatregelen in organisatie(onderdeel); toetsen van beheertypes

·   opstellen rapportages over uitvoering, voortgang en budgettair in organisatie(onderdeel)

·   opbouwen en onderhouden netwerk op aandachtgebied; informeren netwerk over relevante ontwikkelingen binnen organisatie(onderdeel)

·   vanuit een overkoepelende rol de samenhang van verschillende aandachtsgebieden bewaken

·   anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten de afgesproken plannen

·   vanuit overkoepelende expertises input geven op landelijke ontwikkelingen en thema’s

·   vertalen van landelijke kaders naar eigen aandachtsgebied(en)

·   leveren van operationele adviezen

·   inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in natuur en terreinen of op beleidswijzigingen

Publiek

·   opvattingen en ontwikkelingen relevant voor organisatieonderdeel geïnventariseerd en geïnterpreteerd; voorstellen gedaan over wijzen van inspelen;

·   vertegenwoordigen organisatie op aandachtgebied naar externe partijen, bijdragen aan planvorming op hoger organisatieniveau

·   kansen signaleren en voorstellen leveren aan management

·   opbouwen en onderhouden netwerk en informeren over relevante ontwikkelingen en opvattingen binnen organisatie(onderdeel)

·   bijdragen aan standpuntbepaling op hoger organisatieniveau

·   adviseren medewerkers en management vanuit het verantwoordelijkheidsgebied

Ecologie

·   verantwoordelijk voor inventarisatie en monitoring organisatie-(onderdeel); uitvoering van het inventarisatie & monitoringprogramma; gegevens interpreteren en budgetbeheer eigen taakonderdelen jaarplan

·   leveren operationele adviezen op het gebied van flora- en faunabeheer, ontwikkelen gebiedsvisie, recreatie en communicatie

Speelruimte / Kaders

·   samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving, procedures, beheer-, jaar- en inrichtingsplannen, financiële kaders, werkprocessen en afspraken

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid zelf afwegen te maken welke samenhangende keuzefactoren inhoudelijk van toepassing zijn en in welke situatie; gevolgen beslissingen zijn zichtbaar in de aanpak en uitvoering van het werk binnen in- en externe werkverbanden

·   inspelen op gebruikerswensen en wijzigingen in genoemde plannen en kaders

·   beoordeling van kwaliteit resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties, normen en criteria

·   samenhangende richtlijnen en/of beleidslijnen, wet- en regelgeving, procedures, beheer-, jaar- en inrichtingsplannen, financiële kaders, werkprocessen en afspraken

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid zelf afwegingen te maken welke samenhangende keuzefactoren inhoudelijk van toepassing zijn en in welke situatie; gevolgen beslissingen zijn zichtbaar in de aanpak en uitvoering van het werk binnen in- en externe werkverbanden

·   beoordeling van kwaliteit resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties,  normen en criteria

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied natuur- en terreinbeheer en aanverwante processen

·   kennis van de organisatie en zijn omgeving

·   kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied

·   inzicht in de samenhang van het eigen werkterrein met andere organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische aspecten.

·   coördinerende, communicatieve en organiserende vaardigheden

·   vaardigheid in opstellen plannen, evaluaties en rapportages

·   vaardigheid in het implementeren, sturen op de uitvoering en monitoring van beheerprocessen

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over knelpunten

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied natuur- en terreinbeheer en aanverwante processen

·   kennis van de organisatie en zijn omgeving

·   kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied

·   inzicht in de samenhang van het eigen werkterrein met andere organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische aspecten

·   coördinerende, communicatieve, adviserende en organiserende vaardigheden

·   vaardigheid in opstellen plannen, evaluaties en in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   vaardigheid in het implementeren, sturen op de uitvoering en monitoring van beheerprocessen

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

Contacten

(inhoudelijke) afstemming met in- en externe partijen over opdrachten, werkwijzen, voortgang, kwaliteit, knelpunten en realisatie van werkzaamheden conform gemaakte afspraken (tijd, geld en kwaliteit) waarbij sprake is van uiteenlopende belangen

·   inhoudelijke) afstemming met in- en externe partijen over opdrachten, werkwijzen, voortgang, kwaliteit, knelpunten en realisatie van werkzaamheden conform gemaakte afspraken (tijd, geld en kwaliteit) waarbij sprake is van uiteenlopende belangen

·   met opdrachtgever(s) over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden