Commissiesecretaris

Ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting, de commissie, de nabewerking en de afdoening van zaken en/of leidt zittingen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Dossiers en besluitvorming zijn juist en effectief voorbereid. (Concept-adviezen, gemotiveerde uitspraken, beschikkingen, verweerschriften, dagvaardingen, tenlasteleggingen, besluiten tot afdoening, verslagen, notities, etc.)
 • Inhoudelijke en procedurele ondersteuning is op de juiste wijze geleverd
 • Zittingen zijn op de juiste wijze geleid
 • Zittingen en zaken zijn inhoudelijk en procedureel correct afgehandeld
 • Selecteert systematisch de relevante gegevens uit de verschillende informatiebronnen en legt daarbij de juiste verbanden
 • Ordent complexe informatie zodat deze toegankelijk wordt
 • Schat eventuele belangen achter informatie goed in
 • Komt met analyses van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken
 • Analyseren
 • Vormt zich een mening op basis van relevante informatie
 • Motiveert de te nemen beslissingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende opvattingen en tegenstrijdigheden
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt
 • Vraagt zonodig second opinion van collega‚Äôs
 • Oordeelsvorming
 • Zet argumentatie helder en duidelijk en in correcte taal op schrift
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die past bij de doelgroep
 • Bouwt teksten zo op dat deze alle afwegingen en argumenten goed naar voren komen
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Inhoudelijke en procesmatige afstemming met de omgeving heeft plaatsgevonden
 • Onderhoudt contacten met alle partijen
 • Benut de contacten op het juiste moment om organisatiedoelen te bereiken
 • Gebruikt het netwerk om problemen bespreekbaar te maken en oplossingsmogelijkheden te toetsen
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Wet- en regelgeving, jurisprudentie, procedures en termijnen zijn zorgvuldig en correct toegepast
 • Administratie is op orde
 • Medewerkers zijn begeleid (senioren)
 • Stelt concrete doelen en prioriteiten en stemt dit af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang
 • Stemt eigen planning af op werkzaamheden van anderen
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen en planning te halen
 • Plannen en organiseren
 • Heeft aandacht voor details
 • Werkt nauwkeurig en systematisch
 • Volgt nauwkeurig voorgeschreven procedures en werkwijzen
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Voorstellen zijn geleverd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen, administraties en procedures
 • Kennisdeling is geborgd en zonodig actief bevorderd
 • Ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en literatuur zijn actief bijgehouden
 • Deelt de opgedane kennis met collega's
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Houdt vakkennis bij d.m.v. literatuur, seminars e.d
 • Zelfontwikkeling