Commissiesecretaris

Ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting, de commissie, de nabewerking en de afdoening van zaken en/of leidt zittingen

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13
FUWASYS

33332  33233  33  32 (39)

33333  33333  33  33 (42)

 

433443333  43 33 (46)

 

Advies: 44343 43334 43 43 (49)

 

Advies: 44443 44434 43 43 (52)

Advies: 44444 44444 44 44 (56)

Algemene omschrijving

·   ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft eenvoudige, standaardmatige, reguliere zaken op een specifiek juridisch gebied

·   ondersteunt (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft veel voorkomende zaken die zich evenwel niet lenen voor standaardafdoening

·   ondersteunt vanuit eigen aandachtsgebied/
domein (juridisch) de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Het betreft complexe zaken waarbij sprake is van meerdere juridische aspecten

·   kwalitatief hoge juridische ondersteuning vanuit eigen aandachtsgebied/
domein bij de zaaksbehandeling

·   bewerkt zaken voor, ondersteunt juridisch tijdens de procesgang en concipieert beslissingen

·   adviseert in kwesties van zeer complexe juridische aard in zaken die weinig voorkomen, die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat en waarbij politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke of financieel-economische belangen in het geding zijn

·   werkt – vanuit zaaksgebonden juridische kaders – mee aan de ontwikkeling van jurisprudentie

 

·   kwalitatief hoge juridische ondersteuning vanuit eigen aandachtsgebied/
domein bij de zaaksbehandeling

·   leidt vooronderzoeken in klachtprocedures[1]

·   bewerkt (klacht)zaken voor, zorgt voor juridische ondersteuning tijdens de procesgang en concipieert beslissingen

·   adviseert in kwesties van zeer complexe juridische aard in zware of uitzonderlijke zaken die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat en waarin sprake is van een brede precedentwerking en/of van grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen en/of internationale rechtssystemen

·   werkt – vanuit zaaksgebonden juridische kaders – mee aan de ontwikkeling van jurisprudentie

 

[1]  Ingevolge de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 66, 1e lid, kunnen (plv.) secretarissen bij de centrale en regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg tot vooronderzoeker worden benoemd die hun de bevoegdheid geeft om partijen te horen in het vooronderzoek

 

·   kwalitatief hoge juridische ondersteuning vanuit eigen aandachtsgebied/
domein bij de zaaksbehandeling

·   leidt vooronderzoeken in klachtprocedures

·   bewerkt (klacht)zaken voor, zorgt voor juridische ondersteuning tijdens de procesgang en concipieert beslissingen

·   adviseert in kwesties van zeer complexe juridische aard in zware of uitzonderlijke zaken die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat en waarin sprake is van een brede precedentwerking en/of van grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen en/of internationale rechtssystemen

·   werkt – vanuit zaaksgebonden juridische kaders – mee aan de ontwikkeling van jurisprudentie

·   coördinatie

Resultaten
Juridisch ondersteunende werkzaamheden

·   standaardmatige, reguliere (juridische) zaken getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten

·   dossiers bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd

·   vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden

·   ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting

·   verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)

·   concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening (sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld

·   opgestelde persberichten en publicaties

 

·   (juridische) zaken die zich niet lenen voor standaardafdoening getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten

·   dossiers bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd

·   vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden

·   ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting

·   verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)

·   concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening( sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld

·   opgestelde persberichten en publicaties

 

·   complexe (juridische) zaken getoetst op formele (ontvankelijkheid) en materiële (vereiste stukken aanwezig) vereisten

·   dossiers van complexe zaken bestudeerd en geïnterpreteerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s, instructies opgesteld, aanvullende jurisprudentie opgezocht, correspondentie afgehandeld, zaken voorbereid en geagendeerd

·   vergaderingen, zittingen, verhoren georganiseerd, leden en partijen geïnformeerd, stukken toegezonden

·   ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting

·   verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)

·   concept-dagvaardingen, voorstellen voor afdoening( sepot, transactie), concept-uitspraken, (beschikkingen, vonnissen) verslagen, etc.) eventueel na overleg in raadkamer opgesteld

·   opgestelde persberichten en publicaties

 

Juridische werkzaamheden

·   dossiers bestudeerd geanalyseerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s opgesteld, correspondentie afgehandeld en zaken voorbereid en geagendeerd

·   ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting

·   verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)

·   concept-uitspraken, beschikkingen, adviezen voor afdoening, etc. (eventueel na overleg in raadkamer)

·   opgestelde persberichten en publicaties

·   juridisch complexe dossiers waarin grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen spelen, bestudeerd geanalyseerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s opgesteld, correspondentie afgehandeld en zaken voorbereid en geagendeerd

·   vooronderzoeken in klachtprocedures geleid.

·   beslissing genomen over het verloop van klachtzaken en na eventueel mondeling verhoor voorstellen gedaan aan het college of zaken behandeld moeten worden ter terechtzitting of in raadkamer

·   ondersteuning aan zittingen, vergaderingen, verhoren en/of gefungeerd als griffier ter zitting

·   verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)

·   juridisch complexe concept-uitspraken, beschikkingen, adviezen voor afdoening, etc. (eventueel na overleg in raadkamer

·   opgestelde persberichten en publicaties ten aanzien van sociaal-maatschappelijke onderwerpen

·   juridisch complexe dossiers waarin grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, financieel-economische belangen spelen, bestudeerd geanalyseerd, aanvullende stukken opgevraagd, nota’s opgesteld, correspondentie afgehandeld en zaken voorbereid en geagendeerd

·   deelgenomen aan zittingen, vergaderingen, verhoren, gefungeerd als griffier ter zitting, verslag van de zitting en inhoudelijke bijdragen (voortgang, raadgevende stem) en procedurele ondersteuning (procesverloop, termijnen)

·   vooronderzoeken in klachtprocedures geleid

·   beslissing genomen over het verloop van klachtzaken en na eventueel mondeling verhoor voorstellen gedaan aan het college of zaken behandeld moeten worden ter terechtzitting of in raadkamer

·   juridisch complexe concept-uitspraken, beschikkingen, adviezen voor afdoening, etc. (eventueel na overleg in raadkamer)

·   opgestelde persberichten en publicaties ten aanzien van sociaal-maatschappelijke onderwerpen

·   juridische werkzaamheden gecoördineerd

·   ingespeeld op uitkomsten van onderhandelingsprocessen

Speelruimte / Kaders

·   wet- en regelgeving en beleidslijnen

·   werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden binnen kaders aan het eigen inzicht overgelaten

·   beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

·   wet- en regelgeving en beleidslijnen

·   werkwijzen en totstandkoming deelproducten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.

·   beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

·   wet- en regelgeving en beleidslijnen

·   werkwijzen en inhoud van te leveren (deel)producten worden op basis van inhoudelijke analyse aan het eigen inzicht over gelaten

·   beoordeling op geleverde ondersteuning en op kwaliteit van geleverde deelproducten

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid van de inhoudelijke bijdragen (o.a. concept-uitspraken)

·   werkwijzen en inhoud van te leveren adviezen worden aan het eigen inzicht over gelaten

·   abstractere juridische onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid van de inhoudelijke bijdragen (o.a. concept-uitspraken en voorstellen voor afdoening)

·   werkwijzen en inhoud van te leveren adviezen komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces.  Beslist over/bij de juridische advisering en voorbereiding ten aanzien van in behandeling zijnde (klacht)zaken als mede over bijdragen en advisering in het kader van juridische beleidsontwikkeling

·   in algemene termen geformuleerde strategische beleidslijnen, abstractere juridische onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid van de inhoudelijke bijdragen (o.a. concept-uitspraken en voorstellen voor afdoening)

·   werkwijzen en inhoud van te leveren adviezen komen na analyse tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces. Beslist over/bij de juridische advisering en voorbereiding ten aanzien van in behandeling zijnde (klacht)zaken als mede over bijdragen en advisering in het kader van juridische beleidsontwikkeling

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische en toepassingsgerichte (juridische) kennis op het vakgebied

·   inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het verzamelen en interpreteren van gegevens

·   vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken

·   communicatieve vaardigheden

·   theoretische en toepassingsgerichte (juridische) kennis op het vakgebied

·   inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie

·   vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken

·   communicatieve vaardigheden

·   brede theoretische of gespecialiseerde (juridische) kennis op het vakgebied

·   inzicht in organisatorische en juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie

·   vaardigheid in het schrijven van concept-uitspraken

·   communicatieve vaardigheden

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het juridisch terrein

·   inzicht in sociale, maatschappelijke, financieel-economische en of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen op het eigen juridisch terrein

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van uitspraken en procesverloop

·   vaardigheid in het opstellen van concept-uitspraken

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het juridisch terrein

·   inzicht in sociale, maatschappelijke, financieel-economisch en of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen op het eigen juridisch terrein

·   vaardigheid in het leiden van vooronderzoeken in klachtprocedures

·   vaardigheid in het opstellen van concept-uitspraken

 

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het juridisch terrein

·   inzicht in sociale, maatschappelijke, financieel-economisch en of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen op het eigen juridisch terrein

·   vaardigheid in het leiden van vooronderzoeken in klachtprocedures

·   vaardigheid in het opstellen van concept-uitspraken

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie

Contacten

·   informatie-uitwisseling met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning

·   met partijen die uiteenlopende belangen kunnen hebben

 

·   afstemming met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning

·   contacten met relevante externen gericht op het verkrijgen van aanvullende informatie en het in voorkomende gevallen verstrekken ervan

·   afstemming met collega’s over de aanpak, voortgang van juridische ondersteuning

·   contacten met relevante externen gericht op het verkrijgen van aanvullende informatie en het in voorkomende gevallen verstrekken ervan

·   in- en externe contacten kenmerken zich door het voeren van overleg met partijen met verschillende belangen en het bereiken van afstemming over de toepassing van regelgeving of de uitvoering van beleid dan wel de werkwijze bij te leveren diensten

·   in- en externe contacten kenmerken zich door het voeren van overleg met partijen gericht op het bereiken van afstemming. Daarbij is sprake van tegengestelde belangen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken