Expert Iv

Ontwikkelt, implementeert en ondersteunt de producten en processen in de informatievoorziening en/of zorgt voor de regie op informatie en gebruiksmanagement vanuit een specialisme en/of vanuit een brede integrale blik

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Informatie (Ontwerp, Architectuur, Bouw, Test, Infrastructuur, Beheer, Security) voor product en/of dienst is geregisseerd conform opdracht of contract
 • Productportfolio is opgesteld, onderhouden en beheerd
 • Producten en/of diensten zijn ontwikkeld en geïmplementeerd conform de overeengekomen specificaties (bijv. aansluitvoorwaarden, kaders en richtlijnen).
 • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatieonderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
 • Kan zich verplaatsen in de belangen van andere organisatieonderdelen en/of expertisevelden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie
 • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
 • Analyseren
 • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten
 • Overtuigingskracht
 • Komt met alternatieven ook wanneer dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie; toont lef
 • Werkt methodisch op een reproduceerbare wijze aan de totstandkoming van een Iv-product
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren
 • Denkt buiten de gebaande kaders en durft ongebruikelijke beslissingen te nemen
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Betrokken actoren zijn effectief ingeschakeld
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
 • Benut op het juiste moment het netwerk om organisatie-doelstellingen te bereiken
 • Benadert de juiste personen voor steun en medewerking
 • Netwerken
 • Houdt in de realisatie van de producten en/of diensten rekening met relevante ontwikkelingen
 • Laat blijken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en trends
 • Is in staat om de omgeving te beïnvloeden
 • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels en afspraken
 • Producten en diensten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • De administratie is op orde
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen op van wat mogelijk is
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Procesmatige) verbeteringen zijn gerealiseerd door continue evaluatie en reflectie (plan-do-check-act)
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen invloedsfeer
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Werkt zich snel in een nieuw/onbekend onderwerp in
 • Signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing/verbetering en doet voorstellen
 • Creativiteit