Zorgprofessional

Beperkt detentieschade, onderhoudt en bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid van justitiabelen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Juiste zorgdiagnose op het eigen vakgebied is gesteld en risicotaxatie en toegeleiding hebben plaatsgevonden
 • Doelgericht en uitvoerbaar (verpleeg- of rehabilitatie-) plan is conform registratie-eisen opgesteld
 • Zorg op het eigen vakgebied is uitgevoerd naar eigen inzicht en deskundigheid, met inachtneming van protocollen
 • Er is adequaat gehandeld bij crisissituaties
 • Gezondheidsvoorlichting en psycho-educatie zijn doelmatig toegepast
 • Bijdragen zijn geleverd aan bevordering van een gezond en veilig leefklimaat, o.a. door voorlichting en preventie
 • Benadert patiënten respectvol en blijft te allen tijde correct
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie
 • Maakt de eigen (professionele) grenzen duidelijk, houdt (professionele) distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en regels
 • Integriteit
 • Onderzoekt samen met de patiënt en diens omgeving zijn/haar behoeften en mogelijkheden
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de patiënt en toont begrip voor diens situatie
 • Speelt pro-actief in op de belangen van de patiënt
 • Werkt aan vertrouwensrelatie met de patiënt, benadert deze met respect en toont zich optimistisch en stimulerend
 • Klantgerichtheid
 • Analyseert op systematische wijze een zorgvraag en maakt onafhankelijk een eerste inschatting van benodigde zorg
 • Achterhaalt en verifieert alle mogelijke informatie die van belang is voor een adequaat oordeel
 • Schat snel ernst en risico’s van een situatie in en neemt benodigde maatregelen
 • Maakt bij beslissingen een weloverwogen afweging tussen factoren aangaande benodigde zorg en veiligheid
 • Houdt bij alle keuzes en handelingen rekening met de eigen (wettelijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Oordeelsvorming
 • Stelt bij piekdrukte of onvoorziene situaties de juiste prioriteiten, houdt overzicht en handelt vlot en vastberaden
 • Blijft beheerst en doelmatig handelen in spanningsvolle situaties of bij tegenwerking
 • Neemt ook in lastige situaties beslissingen en is hierop aanspreekbaar
 • Houdt ook onder druk van anderen vast aan de eigen professionaliteit en beroepsethiek
 • Stressbestendigheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Coördinatie en overdracht naar in- of externe disciplines en ketenpartners zijn gerealiseerd
 • Opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd ( Van toepassing voor Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige)
 • Netwerk en samenwerkingsverbanden in de keten zijn opgebouwd en onderhouden
 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s, andere disciplines en ketenpartners
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen, samenwerking aan te gaan en hiermee regelmogelijkheden te vergroten
 • Samenwerken
 • Zoekt naar creatieve oplossingen om het doel te bereiken
 • Onderhandelt met andere disciplines of ketenpartners over mogelijke oplossingen
 • Benut verschillende wegen, bronnen en het netwerk om het doel te bereiken
 • Schakelt bij weerstand of tegenslag over op een andere aanpak om het doel te bereiken
 • Flexibiliteit

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Rapportages en dossiers zijn compleet en actueel
 • Wet- en regelgeving, protocollen, procedures en beroepscode zijn nageleefd
 • Maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen
 • Coördineert activiteiten en bewaakt tussentijds de voortgang
 • Maakt afspraken met derden over te verlenen diensten en spreekt tijdig aan op afwijking
 • Anticipeert op mogelijke knelpunten en grijpt tijdig in
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan ontwikkeling/verbetering van protocollen, behandelings- en begeleidingsmethodieken, zorgprocessen en zorgbeleid zijn geleverd
 • Deskundigheidsbevordering, training en coaching aan collega’s en andere disciplines (bijvoorbeeld bij psychiatrie, infectieziekten en verslaving) is gegeven
 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en is bereid eigen en andermans inzichten ter discussie te stellen
 • Reflecteert op eigen handelen, maakt dit bespreekbaar en staat open voor feedback
 • Evalueert de zorgverlening en trekt lering uit eigen en andermans ervaringen
 • Signaleert knelpunten en doet concrete voorstellen voor verbetering
 • Vertaalt ontwikkelingen in het vakgebied naar voorstellen voor aanpassing van begeleidingsprogramma’s en aangepaste of nieuwe therapeutische deeltechnieken.
 • Zelfontwikkeling