Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Brede grensverleggende wetenschappelijke thema’s zijn geïnitieerd en geborgd in het onderzoeksprogramma van de organisatie
 • De strategische koers van het onderzoek- en beleidsveld zijn aantoonbaar beïnvloed
 • Onderzoeksprogramma’s zijn belegd

Omgeving

 • Is (inter)nationaal wetenschappelijk gezaghebbend en is boegbeeld voor het instituut
 • (Inter)nationale samenwerkings-verbanden zijn gelegd om maatschappelijke vraagstukken te beïnvloeden

Bedrijfsvoering

 • Onderzoeksprogramma uitgevoerd conform geldende regels (AO)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Innovatieve onderzoeks-programma’s zijn geïnitieerd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Toont zich bij het handelen bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van zijn inzichten en de consequenties voor het onderzoeksprogramma
 • Onderkent tijdig de politieke afbreukrisico’s van onderzoeksprogramma’s voor de politiek-ambtelijke top
 • Is autonoom in zijn opvattingen en handelen met betrekking tot zijn onderzoeksveld en houdt daarbij rekening met politiek-maatschappelijke gevoeligheden
 • Houdt vast aan wetenschappelijke professionaliteit: is open en duidelijk over de wetenschappelijke opvattingen en handelt daarnaar
 • Introduceert nieuwe onderzoeksprogramma’s en wint belanghebbenden hiervoor
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van de ontwikkeling en kansen op het eigen onderzoeksveld(en)
 • Heeft op basis van ontwikkelingen (politiek, economisch, maatschappelijk) een duidelijke visie op het eigen onderzoeksterrein(en)
 • Draagt actief de eigen visie uit, rekening houdend met de positie en gevoelens van anderen
 • Legt en onderhoudt contacten met voor het instituut relevante personen en organisaties
 • Vormt zowel de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen
 • Is het ‘gezicht’ van het onderzoeksprogramma en van het instituut
 • Wint anderen voor het belang van zijn onderzoeksvragen en – thema’s
 • Presenteert onderzoeksresultaten naar voor de samenleving begrijpelijke consequenties
 • Gebruikt argumenten en inzichten van anderen om de visie kracht bij te zetten en de discussie te beïnvloeden

Omgeving

 • Legt en onderhoudt contacten met voor het instituut relevante personen en organisaties
 • Vormt zowel de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen
 • Is het ‘gezicht’ van het onderzoeksprogramma en van het instituut
 • Wint anderen voor het belang van zijn onderzoeksvragen en – thema’s
 • Presenteert onderzoeksresultaten naar voor de samenleving begrijpelijke consequenties
 • Gebruikt argumenten en inzichten van anderen om de visie kracht bij te zetten en de discussie te beïnvloeden

Vernieuwen en verbeteren

 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Creëert een omgeving waarin nieuwe onderzoeksmethoden en wetenschappelijke thema’s een kans krijgen

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • netwerken
 • onafhankelijkheid
 • overtuigingskracht
 • visie

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • (begel)leiden (inter)nationale wetenschappelijke congressen/symposia; woordvoerder namens het departement in internationale commissies/overleggen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Individueel maatwerk o.g.v. (project)managementvaardigheden
 • Opereren in een internationale politiek-bestuurlijke omgeving

Opleding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Visie
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • (begel)leiden (inter)nationale wetenschappelijke congressen/symposia; woordvoerder namens het departement in internationale commissies/overleggen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Individueel maatwerk o.g.v. (project)managementvaardigheden
 • Opereren in een internationale politiek-bestuurlijke omgeving

Opleding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Visie
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • begel)leiden (inter)nationale wetenschappelijke congressen/symposia; woordvoerder namens het departement in internationale commissies/overleggen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Individueel maatwerk o.g.v. (project)managementvaardigheden
 • Opereren in een internationale politiek-bestuurlijke omgeving

Opleding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Visie
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

45445 45545 54 45 (63)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • wetenschappelijke visievorming gericht op innovatie / grensverleggende vraagstukken
 • eindverantwoordelijk voor het eigen onderzoek(programma) in een wetenschappelijk aandachtsgebied
 • vertegenwoordigt de rijksoverheid, verdedigt standpunten en overbrugt tegenstellingen
 • het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders

Resultaten

Onderzoeksvoorbereiding en -uitvoering
 • wetenschappelijke visievorming ontwikkeld en besluitvorming voor de politieke en ambtelijke top
 • sturing en coördinatie verzorgd ten aanzien van de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeks-programmering en wetenschappelijk onderzoek
 • inhoudelijke resultaten getoetst en samengebracht op een wetenschappelijk aandachtsgebied binnen bijzondere maatschappelijke vraagstukken
Onderzoeksrapportage, evaluatie en uitdragen
 • onderzoeksproces voorbereid, uitgevoerd en bewaakt
 • partijen en spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en internationaal niveau effectief betrokken bij de uitvoering
 • onderzoeksproces en –resultaten zijn gemonitord en geëvalueerd in relatie tot de onderzoeksvraag, cq. -doelstelling en getoetst op politieke en ambtelijke gevoeligheid
 • optimale kennisontwikkeling en –uitwisseling geïnitieerd en gerealiseerd

Speelruimte/Kaders

 • strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • initiatieven, genomen voor het ontwikkelen van kennisthema’s gericht op maatschappelijke relevantie
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie en vormgeving aan onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces
 • beslissingen kunnen (inter)nationaal consequenties hebben
 • beoordeling van ontwikkelde (strategische) onderzoeksvisie, van vormgeving van onderzoeksprogrammering en op maatschappelijke en politieke relevantie

Vaardigheid

 • fundamenteel-wetenschappelijke kennis van een werkveld en/of diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische, en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen
 • inzicht in de gevolgen van het wetenschappelijke aandachtsgebied voor de internationale verhoudingen en de (politiek-maatschappelijke) consequenties
 • vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek 
 • vaardigheid in het vorm geven van onderzoeks-programma’s
 • vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen en bij de politiek en ambtelijke top
 • vaardigheid in het benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk 

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering
 • het richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van wetenschappelijke doelen
 • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in diverse (inter)nationale gremia
 • breed uitdragen, ook in de media en internationaal, van de inhoudelijke onderzoeksresultaten en/of de resultaten van onderzoeksprogrammering

Functietypering

55445 45555 54 45 (65)

Schaal 16

Algemene omschrijving

 • aansturen, ontwikkelen en vorm geven van de wetenschappelijke visievorming en het in beweging krijgen van het onderzoeksveld gericht op innovatieve/ grensverleggende wetenschappelijke brede/complexe thema’s/ programma’s
 • eindverantwoordelijk voor het eigen onderzoek(programma) in een breed wetenschappelijk aandachtsgebied
 • vertegenwoordigt de rijksoverheid als gezaghebbende autoriteit en is gemandateerd om bindende afspraken te maken over het onderzoek(programma)
 • het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders

Resultaten

Onderzoeksvoorbereiding en -uitvoering
 • (eind)verantwoordelijkheid voor (fundamenteel) wetenschappelijke visievorming voor besluitvorming door de ambtelijke en politieke top
 • sturing en coördinatie verzorgd ten aanzien van de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprogrammering en wetenschappelijk onderzoek
 • inhoudelijke resultaten getoetst en samengebracht op een breed/complex wetenschappelijk aandachtsgebied met politieke of maatschappelijke relevantie
Onderzoeksrapportage, evaluatie en uitdragen
 • (eind)verantwoordelijk voor zelf geïnitieerd onderzoeksproces voorbereid, uitgevoerd en bewaakt
 • partijen en spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en internationaal niveau effectief betrokken bij de uitvoering en als gezaghebbende autoriteit bindende standpunten ingenomen 
 • onderzoeksproces en –resultaten zijn gemonitord en geëvalueerd in relatie tot de onderzoeksvraag, cq. -doelstelling en getoetst op politieke en ambtelijke gevoeligheid
 • optimale kennisontwikkeling en –uitwisseling geïnitieerd en gerealiseerd

Speelruimte/Kaders

 • Voor de politieke en/of ambtelijke top worden fundamentele richtinggevende concepten geformuleerd welke de basis zijn voor de strategische beleidslijnen of modellen die moeten worden ontwikkeld
 • initiatieven, genomen voor het ontwikkelen van kennisthema’s gericht op maatschappelijke relevantie
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie en vormgeving aan onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces
 • vertegenwoordigt als autoriteit de rijksoverheid in (inter)nationaal overleg en is gemandateerd bindende afspraken te maken over breed/specialistisch onderzoek(sprogramma) rekening houdende met de politiek/bestuurlijk gevoelige strategische wetenschappelijke aangelegenheden
 • beslissingen kunnen (inter)nationaal) consequenties hebben voor het publieke vertrouwen in (de organisatie op) het werkveld en/of in het optreden van de rijksoverheid
 • beoordeling van ontwikkelde (strategische) onderzoeksvisie, van vormgeving van onderzoeksprogrammering en op maatschappelijke en politieke relevantie

Kennis & Vaardigheid

 • fundamenteel-wetenschappelijke kennis van een werkveld en/of diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische, en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
 • sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen
 • inzicht in de gevolgen van het wetenschappelijke aandachtsgebied voor de internationale verhoudingen en de (politiek-maatschappelijke) consequenties
 • vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek met als doel het onderzoeksveld in beweging te krijgen
 • vaardigheid in het vorm geven van onderzoeks-programma’s /thema’s
 • vaardigheid in uitdragen en verdedigen van de onderzoeksresultaten en daarvoor draagvlak creëren in (inter)nationaal verband en bij de politiek en ambtelijke top
 • vaardigheid in het als gezaghebbende autoriteit innemen van bindende standpunten
 • vaardigheid in het benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk 

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering
 • het richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van wetenschappelijke doelen en/of thema’s
 • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in diverse (inter)nationale gremia (innemen van bindende standpunten)
 • breed uitdragen, ook in de media en internationaal, van de inhoudelijke onderzoeksresultaten en/of de resultaten van onderzoeksprogrammering

Functietypering

55455 45555 55 55 (68)

Schaal 17

Algemene omschrijving

 • aansturen, ontwikkelen en vorm geven van de wetenschappelijke visievorming en het in beweging krijgen van het onderzoeksveld gericht op innovatieve/ grensverleggende wetenschappelijke complexe thema’s/ programma’s
 • eindverantwoordelijk voor het eigen onderzoek(programma)in een breed wetenschappelijk aandachtsgebied
 • vertegenwoordigt de rijksoverheid en is gemandateerd om bindende afspraken te maken over het onderzoek(programma)
 • als gezaghebbende autoriteit richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders waarbij sprake kan zijn van diepgaande politieke of maatschappelijke belangentegenstellingen of van fundamentele verschillen van inzicht
 • inspelen op fundamenteel politiek bestuurlijke en fundamenteel maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij strategische vraagstukken in het geding zijn

Resultaten

Onderzoeksvoorbereiding en -uitvoering
 • eindverantwoordelijkheid voor fundamenteel wetenschappelijke visievorming voor besluit-vorming door de ambtelijke en politieke top 
 • sturing en coördinatie verzorgd ten aanzien van de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprogrammering en wetenschappelijk onderzoek
 • inhoudelijke resultaten getoetst en samengebracht op een specialistisch wetenschappelijk aandachtsgebied en daartoe opgetreden als gezaghebbende autoriteit namens de rijksoverheid
Onderzoeksrapportage, evaluatie en uitdragen
 • (eind)verantwoordelijk voor zelf geïnitieerd fundamenteel onderzoeksproces voorbereid, uitgevoerd en bewaakt
 • partijen en spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en internationaal niveau effectief betrokken bij de uitvoering en als gezaghebbende autoriteit namens de rijksoverheid bindende standpunten ingenomen
 • onderzoeksproces en –resultaten zijn gemonitord en geëvalueerd in relatie tot de onderzoeksvraag, cq. -doelstelling en getoetst op politieke en ambtelijke gevoeligheid
 • optimale kennisontwikkeling en –uitwisseling geïnitieerd en gerealiseerd

Speelruimte/Kaders

 • Voor de politieke en/of ambtelijke top worden fundamentele richtinggevende concepten geformuleerd welke de basis zijn voor de strategische beleidslijnen of modellen die moeten worden ontwikkeld
 • initiatieven, genomen voor het ontwikkelen van kennisthema’s gericht op maatschappelijke relevantie
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie en vormgeving aan onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces
 • vertegenwoordigt als autoriteit de rijksoverheid in (inter)nationaal overleg en is gemandateerd bindende afspraken te maken over breed/specialistisch onderzoek(sprogramma) rekening houdende met de politiek/bestuurlijk gevoelige strategische wetenschappelijke aangelegenheden
 • beslissingen kunnen (inter)nationaal) consequenties hebben voor het publieke vertrouwen in (de organisatie op) het werkveld en/of in het optreden van de rijksoverheid
 • beoordeling van ontwikkelde fundamentele onderzoeksvisie en onderzoeksprogrammering op onderzoeksvraag

Kennis & Vaardigheid

 • fundamenteel-wetenschappelijke kennis van een werkveld en/of diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische, en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
 • sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen
 • inzicht in de gevolgen van het wetenschappelijke aandachtsgebied voor de internationale verhoudingen en de (politiek-maatschappelijke) consequenties
 • vaardigheid in het coördineren van multidisciplinaire (onderzoeks-) werkzaamheden rekening houdend met de ambtelijke, politieke of maatschappelijke verhoudingen en haalbaarheid
 • vaardigheid in het vorm geven van fundamenteel wetenschappelijk(e) onderzoek/-programma’s/ thema’s
 • vaardigheid in uitdragen en verdedigen van de onderzoeksresultaten en daarvoor draagvlak creëren in (inter)nationaal verband en bij de politiek en ambtelijke top
 • vaardigheid in het als gezaghebbende autoriteit namens de rijksoverheid innemen van bindende standpunten
 • vaardigheid in het benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering
 • overtuigen bij of overbruggen van fundamentele verschillen van inzicht ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek
 • opbouwen en onderhouden van een uitgebreid wetenschappelijk netwerk ten aanzien van een wetenschappelijk aandachtsgebied
 • vertegenwoordigen van de rijksoverheid naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in diverse (inter)nationale gremia (innemen van bindende standpunten)
 • breed uitdragen, ook in de media en internationaal, van de inhoudelijke onderzoeksresultaten en/of de resultaten van onderzoeksprogrammering