Resultaten

Opdracht(gever)

 • Juiste zorgdiagnose op het eigen vakgebied is gesteld en risicotaxatie en toegeleiding hebben plaatsgevonden
 • Doelgericht en uitvoerbaar (verpleeg- of rehabilitatie-) plan is conform registratie-eisen opgesteld
 • Zorg op het eigen vakgebied is uitgevoerd naar eigen inzicht en deskundigheid, met inachtneming van protocollen
 • Er is adequaat gehandeld bij crisissituaties
 • Gezondheidsvoorlichting en psycho-educatie zijn doelmatig toegepast
 • Bijdragen zijn geleverd aan bevordering van een gezond en veilig leefklimaat, o.a. door voorlichting en preventie

Omgeving

 • Coördinatie en overdracht naar in- of externe disciplines en ketenpartners zijn gerealiseerd
 • Opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd
 • Netwerk en samenwerkingsverbanden in de keten zijn opgebouwd en onderhouden 

Bedrijfsvoering

 • Rapportages en dossiers zijn compleet en actueel
 • Wet- en regelgeving, protocollen, procedures en beroepscode zijn nageleefd

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan ontwikkeling/verbetering van protocollen, zorgprocessen en zorgbeleid zijn geleverd
 • Deskundigheidsbevordering en coaching aan collega’s en andere disciplines (bijvoorbeeld bij psychiatrie, infectieziekten en verslaving) is gegeven

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)

 • Benadert patiënten respectvol en blijft te allen tijde correct
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie
 • Maakt de eigen (professionele) grenzen duidelijk, houdt (professionele) distantie
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en regels
 • Onderzoekt samen met de patiënt en diens omgeving zijn/haar behoeften en mogelijkheden
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de patiënt en toont begrip voor diens situatie  
 • Speelt pro-actief in op de belangen van de patiënt
 • Werkt aan vertrouwensrelatie met de patiënt, benadert deze met respect en toont zich optimistisch en stimulerend  
 • Analyseert op systematische wijze een zorgvraag en maakt onafhankelijk een eerste inschatting van benodigde zorg
 • Achterhaalt en verifieert alle mogelijke informatie die van belang is voor een adequaat oordeel
 • Schat snel ernst en risico’s van een situatie in en neemt benodigde maatregelen
 • Maakt bij beslissingen een weloverwogen afweging tussen factoren aangaande benodigde zorg en veiligheid
 • Houdt bij alle keuzes en handelingen rekening met de eigen (wettelijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Stelt bij piekdrukte of onvoorziene situaties de juiste prioriteiten, houdt overzicht en handelt vlot en vastberaden
 • Blijft beheerst en doelmatig handelen in spanningsvolle situaties of bij tegenwerking
 • Neemt ook in lastige situaties beslissingen en is hierop aanspreekbaar
 • Houdt ook onder druk van anderen vast aan de eigen professionaliteit en beroepsethiek

Omgeving

 • Deelt relevante kennis en informatie met collega’s, andere disciplines en ketenpartners
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties
 • Stemt af met collega’s om in de aanpak op één lijn te blijven
 • Benut kansen om contacten te leggen, samenwerking aan te gaan en hiermee regelmogelijkheden te vergroten
 • Zoekt naar creatieve oplossingen om het doel te bereiken
 • Onderhandelt met andere disciplines of ketenpartners over mogelijke oplossingen
 • Benut verschillende wegen, bronnen en het netwerk om het doel te bereiken
 • Schakelt bij weerstand of tegenslag over op een andere aanpak om het doel te bereiken

Bedrijfsvoering

 • Maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen
 • Coördineert activiteiten en bewaakt tussentijds de voortgang
 • Maakt afspraken met derden over te verlenen diensten en spreekt tijdig aan op afwijking
 • Anticipeert op mogelijke knelpunten en grijpt tijdig in

Vernieuwen en verbeteren

 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Bespreekt casuïstiek met collega’s en is bereid eigen en andermans inzichten ter discussie te stellen
 • Reflecteert op eigen handelen, maakt dit bespreekbaar en staat open voor feedback
 • Evalueert de zorgverlening en trekt lering uit eigen en andermans ervaringen
 • Signaleert knelpunten en doet concrete voorstellen voor verbetering

Competenties

 • flexibiliteit
 • integriteit
 • klantgerichtheid
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Medische Assistentie

Ervaring

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Opleidingsniveau
 • MBO
Opleidingsrichting/vakkennis
 • Gerichte vakopleiding voor het betreffende vakgebied (bv. tandartsassistent of radiodiagnostisch laborant)
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding zijn op het vereiste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Gerichte vakkennis en vaardigheden op het betreffende vakgebied, vaardigheid in omgaan met de doelgroep

Competenties

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
Medische Assistentie

Ervaring

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Opleidingsniveau
 • MBO
Opleidingsrichting/vakkennis
 • Gerichte vakopleiding voor het betreffende vakgebied (bv. tandartsassistent of radiodiagnostisch laborant)
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding zijn op het vereiste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Gerichte vakkennis en vaardigheden op het betreffende vakgebied, vaardigheid in omgaan met de doelgroep

Competenties

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Verpleegkundige

Ervaring

 • Ervaring in de reguliere gezondheidszorg

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting/vakkennis
 • Kwalificatieniveau 4 en aanvullende opleidingen of HBO-Verpleegkunde (kwalificatieniveau 5)
 • Actuele registratie in het BIG-register
 • Interne bijscholing tot justitieel verpleegkundige
 • Inschrijving in het Kwaliteitsregister verpleegkundigen
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding zijn op het vereiste niveau (actuele registratie in het kwaliteitsregister)
Overige kennis en vaardigheden
 • Verpleegkundige handelingen, preventie, infectieziekten, psychiatrie, verslavingsproble-matiek, culturele diversiteit, zorgcoördinatie, risicotaxatie, toegeleiding, gezondheidsvoor-lichting en –opvoeding, methodisch werken, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

 Competenties

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Sociaal-psychiatrische Verpleegkunde

Ervaring

 • Ervaring in residentiële setting in GGZ

Opleiding

Opleidingsniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en vakkennis
 • HBO-Verpleegkunde (kwalificatieniveau 5)
 • Post-HBO SPV
 • Actuele registratie in het BIG-register
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding zijn op het vereiste niveau (actuele registratie in het kwaliteitsregister)
Overige kennis en vaardigheden
 • Psychiatrie, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, gedrags- en milieutherapie, transculturele psychologie, psychopharmaca, zorgcoördinatie, risico-taxatie, toegeleiding, psycho-educatie, methodisch werken, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthante-ring, voorlichting aan derden over medicatie en specifieke bejegening 

 Competenties

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Sociaal-psychiatrische Verpleegkunde

Ervaring

 • Ervaring in residentiële setting in GGZ

Opleiding

Opleidingsniveau
 • HBO+
Opleidingsrichting en vakkennis
 • HBO-Verpleegkunde (kwalificatieniveau 5)
 • Post-HBO SPV
 • Actuele registratie in het BIG-register
 • Eigen deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding zijn op het vereiste niveau (actuele registratie in het kwaliteitsregister)
 • Uitgebreide kennis zorg/behandelinstellingen
Overige kennis en vaardigheden
 • Psychiatrie, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, gedrags- en milieutherapie, transculturele psychologie, psychopharmaca, zorgcoördinatie, risico-taxatie, toegeleiding, psycho-educatie, methodisch werken, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthante-ring, voorlichting aan derden over medicatie en specifieke bejegening 

Competenties

 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32232  33222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • assisteren bij medische handelingen
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen (indien van toepassing)

Resultaten

Diagnostiek / beoordeling
 • eerste beoordeling op eigen vakgebied
Zorgcoördinatie
 • dossiervoering en logistiek
 • voorbereiding medische handelingen  
Individuele zorgverlening
 • geassisteerd bij medische handelingen conform protocollen
 • voorlichting over hygiëne en zelfzorg gericht toegepast

Speelruimte/Kaders

 • protocollen, werkafspraken en voorschriften
 • beoordeling van ondersteunende (medische) handelingen
 • benadering wordt afgestemd op eigen beoordeling van (medische) situatie
 • zorg wordt verricht vanuit de bevoegdheden Wet BIG (indien van toepassing)

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in relatie van eigen vakgebied tot overige (para)medische disciplines
 • vaardigheid in vaktechnische handelingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid

Contacten

 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • klantgerichte dienstverlening

Functietypering

33232  33223  32  22 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • verrichten van vaktechnische handelingen ter ondersteuning van medisch proces
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen

Resultaten

Diagnostiek / beoordeling
 • voorlopige diagnose op eigen vakgebied
Zorgcoördinatie
 • rapportage, dossiervoering en logistiek
Individuele zorgverlening
 • gestandaardiseerde (medische) handelingen op vakgebied conform protocollen
 • gezondheidsvoorlichting gericht toegepast

Speelruimte/ Kaders

 • protocollen, werkafspraken en voorschriften
 • beoordeling van(medische) handelingen en rapportages
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van (medische) gegevens
 • zorg wordt verricht vanuit de bevoegdheden Wet BIG

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van betreffende vakgebied
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in relatie van eigen vakgebied tot overige (para)medische disciplines
 • vaardigheid in vaktechnische handelingen
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid

Contacten

 • informatie-uitwisseling om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen
 • klantgerichte dienstverlening

Functietypering

33332  33233  33  33 (40)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • coördineren van medische zorgverlening aan justitiabelen
 • verrichten van verpleegkundige handelingen
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen

Resultaten

Diagnostiek / beoordeling
 • triage *), indicatiestelling en (verpleegkundige) diagnose

*) Triage is bepalen welke patienten medische zorg nodig hebben, wat de urgentie is en door wie de patiënt (eventueel) behandeld moet worden

Zorgcoördinatie
 • toegeleiding en overdracht naar andere in- en externe zorgverleners gecoördineerd
 • bijdragen aan optimalisatie van werkprocessen en ontwikkeling van protocollen
 • deskundigheidsbevordering tbv collega’s en andere disciplines
Individuele zorgverlening
 • verpleegplan opgesteld
 • verpleegkundige zorg is verleend conform protocollen
 • adequaat opgetreden bij medische crisissituaties
 • verleende verpleegkundige zorg geëvalueerd en verbeteringen aangebracht
 • gezondheidsvoorlichting gericht toegepast
 • rapportage en dossiervoering

Speelruimte/Kaders

 • zorgbeleid en protocollen
 • beoordeling van triage/zorgcoördinatie, diagnosestelling en (crisis)interventies
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van medische situatie en behandelmogelijkheden
 • verpleegkundige zorg wordt verricht vanuit de bevoegdheden Wet BIG

kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van verpleegkundige zorg
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van andere (para)medische disciplines
 • vaardigheid in verpleegkundige handelingen
 • communicatieve vaardigheden
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met psychosociale / medische problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines

Functietypering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • coördineren van psychosociale zorgverlening aan justitiabelen na detentie
 • verlenen van sociaal-psychiatrische begeleiding
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen

Resultaten

Diagnostiek / beoordeling
 • diagnose en indicatiestelling op eigen vakgebied
 • inventarisatie van individuele sociale situatie
 • observaties, gedragsrapportages en bijdragen behandelplan
Zorgcoördinatie
 • toegeleiding, (plaatsing) en overdracht naar andere in- en externe zorgverleners gecoördineerd
 • bijdragen aan optimalisatie van werkprocessen en ontwikkeling van protocollen
 • deskundigheidsbevordering tbv collega’s en andere disciplines
Individuele zorgverlening
 • individueel begeleidingsplan afgestemd op behandelplan en zorgbeleid, en afgestemd met multidisciplinair team
 • contacten onderhouden met de sociale context (systeem) van de justitiabele
 • psychiatrische zorg toegepast volgens erkende methodieken
 • psycho-educatie gericht toegepast
 • verleende zorg geëvalueerd
 • rapportage en dossiervoering

Speelruimte/Kaders

 • zorgbeleid, behandelplan en protocollen
 • beoordeling van diagnosestelling, zorgcoördinatie en interventies
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van psychosocialesituatie en begeleidings-mogelijkheden
 • psychiatrisch-verpleegkundige zorg wordt verricht vanuit de bevoegd-heden Wet BIG

Kennis en vaardigheden

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodieken op het gebied van sociaal-psychiatrische begeleiding
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van andere psychomedische disciplines
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiek
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines

Functietypering

433443333  43  33 (46)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • coördineren van psychosociale zorgverlening aan justitiabelen op overdracht naar externe zorginstellingen met meervoudige / onvoorspelbare problematiek tijdens en na detentie
 • verlenen van sociaal-psychiatrische begeleiding
 • onder eigen verantwoordelijkheid (wet BIG) verrichten van medische handelingen
 • analyseren van meervoudige / onvoorspelbare begeleidingsproblematiek vanuit de sovciaal-psychologische invalshoek
 • analyseren van bestaande behandelings- en begeleidingstechnieken en ontwikkelingen op het vakgebied vanuit de sociaal-psychiatrische invalshoek en oplossingen en alternatieven aandragen in samenwerking met andere zorgprofessionals, medici en gedragswetenschappers 

Resultaten

Diagnostiek / beoordeling
 • diagnose en indicatiestelling op eigen vakgebied
 • inventarisatie van individuele sociale situatie
 • observaties, gedragsrapportages en bijdragen behandelplan
Zorgcoördinatie
 • toegeleiding, (plaatsing) en overdracht naar andere in- en externe zorgverleners gecoördineerd
 • bijdragen aan optimalisatie van werkprocessen en ontwikkeling van protocollen
 • deskundigheidsbevordering tbv collega’s en andere disciplines
 • meervoudige / onvoorspelbare begeleidingsproblematiek geanalyseerd en vertaald naar passend vervolgtraject
 • inhoudelijke bijdragen aan ontwikkeling van trainingen van zorgprofessionals
 • analyses van behandelings- en begeleidingstechnieken
 • formulering knelpunten en bijdragen aan oplossingen in multidisciplinair verband
 • analyseren van ontwikkelingen op het vakgebied en vertalen naar voorstellen voor aanpssing van begeleidingsprogramma's en aangepaste of nieuwe therapeutische deeltechnieken
Individuele zorgverlening
 • individueel begeleidingsplan afgestemd op behandelplan en zorgbeleid, en afgestemd met multidisciplinair team
 • contacten onderhouden met de sociale context (systeem) van de justitiabele
 • psychiatrische zorg toegepast volgens erkende methodieken
 • psycho-educatie gericht toegepast
 • verleende zorg geëvalueerd
 • rapportage en dossiervoering

Speelruimte/Kaders

 • zorgbeleid, behandelplan en protocollen
 • beoordeling van diagnosestelling, zorgcoördinatie en interventies
 • benadering wordt afgestemd op eigen interpretatie van psychosociale situatie en begeleidings-mogelijkheden
 • psychiatrisch-verpleegkundige zorg wordt verricht vanuit de bevoegd-heden Wet BIG
 • vrijheid om alternatieven / oplossingen aan te dragen voor behandelings- en begeleidingstechnieken vanuit analyse van de problematiek

Kennis en vaardigheden

 • theoretische specialistische kennis van psychopathologie en methodieken op het gebied van sociaal-psychiatrische begeleiding
 • diepgaande kennis van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, odat de cliënten binnen de juiste instelling geplaatst worden
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van andere psychomedische disciplines
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen met psychosociale problematiekcoördinerende vaardigheden

Contacten

 • bij de contacten is sprake van omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren groepen en individuele justitiabelen met meervoudige / onvoorspelbare psychosociale problematiek en hiermee tactvol omgaan
 • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines
 • bij de externe contacten (met Forensisch Psychiatrische Klinieken) is sprake van afstemming over uitvoering van de afspraken over de zorg, begeleiding en behandeling