Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Informatie ten behoeve van of uit operaties/(veiligheids)onderzoeken is vergaard, veredeld, geanalyseerd, beoordeeld en/of gecontroleerd
 • Producten en diensten ten behoeve van afnemers zijn ontwikkeld en/of gerealiseerd binnen gestelde termijnen en helder geformuleerd, onderbouwd en/of geëvalueerd
 • Voortgang en doorlooptijd van operaties/operationele werkzaamheden/(veiligheids) onderzoeken zijn bewaakt en sluiten aan bij wat nodig is voor een volgende stap van het inlichtingenproces/onderzoek
 • Operaties/(veiligheids)onderzoeken zijn voorbereid, begeleid, uitgevoerd en/of geëvalueerd
 • Operaties/(veiligheids)onderzoeken zijn gecoördineerd en geëvalueerd

Omgeving

 • In- en externe (menselijke) contacten zijn effectief, efficiënt en veilig aangewend en benut
 • Heeft een relevant netwerk (relaties) opgebouwd, dat onderhouden is en gebruikt wordt en waarbij de veiligheid van de contacten is gewaarborgd
 • Interactie tussen samenwerkingspartners en afnemers is effectief en efficiënt
 • Juiste kennis van en inzicht in de relevante omgeving zijn vergaard en benut binnen operationele werkzaamheden

Bedrijfsvoering

 • De relevante kaders en wet- en regelgeving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • De administratie is op orde
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders/spelregels en afspraken
 • Operationele werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de gestelde kaders (tijd, kwaliteit en middelen)
 • Met collega’s is effectief en constructief samengewerkt tot een gezamenlijk resultaat
 • Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team(lid) zijn bevorderd (senior)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn juist en tijdig opgepakt
 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen

 

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Formuleert helder en duidelijk zodat anderen de essentie, nut en noodzaak begrijpen
 • Stuurt anderen in gesprekken om de juiste informatie boven tafel te krijgen
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die past bij de doelgroep
 • Hanteert een zodanige opbouw en structuur in geschreven teksten dat de boodschap op een voor de lezer begrijpelijke wijze overkomt
 • Durft en neemt (ongebruikelijke) beslissingen op basis van (ontbrekende) informatie, feiten en ingeschatte risico’s en hakt knopen door
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen en beslissen en stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Brengt samenhang en structuur aan bij complexe vraagstukken; onderscheidt hoofd- en bijzaken, oorzaak en gevolg en schat toepasbaarheid en waarde van de gegevens, informatie en inlichtingen realistisch in
 • Overziet de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes, benoemt voor- en nadelen van deze keuzes, maakt hierbij adequate inschattingen van afbreukrisico’s en hoe deze beperkt kunnen worden
 • Schat mensen en wat er van hen kan worden verwacht in, betrekt het krachtenveld van actoren in het oordeel en besluit en beziet situaties vanuit diverse invalshoeken, belangen en bijdragen
 • Komt met analyses van vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines/invalshoeken
 • Selecteert en ordent systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie en inlichtingen
 • Stemt de eigen gedragsstijl en handelen af op de situatie
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Past weloverwogen handelingsalternatieven toe, schakelt over op een andere aanpak indien nodig
 • Past de eigen verbale en non-verbale benaderingswijze aan de situatie aan

Omgeving

 • Is zich bewust van de omgeving, beweegt mee in situaties en stemt de aanpak daarop af
 • Ziet vooruit, onderkent signalen, wint relevante informatie in en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie en organisatie
 • Houdt in zijn/haar aanpak rekening met het krachtenveld in de omgeving
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van de, voor de organisatie, belangrijke partijen
 • Vertaalt politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in het vakgebied naar het eigen werkterrein
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden als werk- en tijdsdruk, tegenslag, conflictvolle en risicovolle situaties, niet van de wijs brengen
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst, doelmatig en veilig handelen
 • Blijft gemotiveerd bij teleurstelling, tegenspel of frustratie

Bedrijfsvoering

 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijke belang is en speelt informatie tijdig door
 • Draagt actief bij aan een open en effectieve teamsfeer
 • Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelen

Vernieuwen en verbeteren

 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën en wisselt regelmatig informatie en kennis uit met collega’s
 • Realiseert vernieuwende ideeën door origineel te denken en te handelen
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders (‘out of the box’ denken) waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden, nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en gewenste resultaten worden bereikt

 

Competenties

 • analyseren
 • besluiten nemen
 • flexibiliteit
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • S9
 • Relevante ervaring voor het deskundigheidsgebied

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S9: HBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • HBO
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • S9
 • Kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied
 • Kennis op het aandachtsgebied en aangrenzende aandachtsgebieden
 • Kennis van methoden en technieken en technische/ICT apparatuur/systemen
 • Kennis van de organisatie en haar taken
 • Kennis van moderne/vreemde talen
 • Grote dosis mensenkennis
 • Vaardigheid in het omgaan met (buitenlandse) relaties, externen en derden
 • Vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • Vaardigheid werkzaamheden te verrichten onder risicovolle (operationele) omstandigheden
 • Kunnen werken in teamverband

en/of

 • Kennis van moderne talen en bij de taal behorende sociaal-culturele aspecten
 • Vaardigheid in het begeleiden van de uitvoering van operaties ook onder risicovolle (operationele) omstandigheden
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Het vermogen tot het herkennen en onthouden van stemmen

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Uitdrukkingsvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Besluiten nemen
 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • S10
 • Relevante ervaring en hierin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S10: HBO/WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • HBO/WO
 • Relevant voor deskundigheids-/ vakgebied(en)

Overige kennis en vaardigheden

 • S10
 • Kennis van de ontwikkelingen op het aandachtsgebied en aangrenzende aandachtsgebieden
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Adviesvaardigheden

en/of

 • Kennis en vaardigheid in het gebruiken van specialistische ICT toepassingen
 • Vaardigheid in het coördineren van operaties
 • Vaardigheid in het operationeel aansturen van menselijke bronnen

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Uitdrukkingsvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Besluiten nemen
 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • S11
 • Relevante ervaring en hierin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • 11: HBO/WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • HBO/WO
 • Relevant voor deskundigheids-/ vakgebied(en)

Overige kennis en vaardigheden

 • S11
 • Kennis van de ontwikkelingen op het aandachtsgebied en aangrenzende aandachtsgebieden
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Adviesvaardigheden

en/of

 • Kennis en vaardigheid in het gebruiken van specialistische ICT toepassingen
 • Vaardigheid in het coördineren van operaties
 • Vaardigheid in het operationeel aansturen van menselijke bronnen

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Uitdrukkingsvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Besluiten nemen
 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

 

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van producten, diensten en middelen ten behoeve van operationele werkzaamheden binnen een eigen aandachtsgebied dat raakvlakken heeft met andere aandachtsgebieden
 • beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen 

Resultaten

Algemeen

 • informatie inhoudelijk juist geïnterpreteerd en getoetst op basis van vakdeskundigheid en geldende criteria en bewerkt tot inlichtingen en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van het inlichtingenproces/onderzoek
 • adviezen gegeven ten aanzien van de uitvoering van operationele werkzaamheden/onderzoeken op een afgebakend gebied

Techniek/ICT

 • specialistische uitvoerende ICT/technische ondersteuning en dienstverlening op locatie en in crisissituaties uitgevoerd dan wel gecoördineerd
 • complexe ICT/technische beheers- en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties en in crisissituaties uitgevoerd

Operaties en onderzoeken

 • informatie verzameld en vertaald tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied
 • onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd
 • onderzoekswerkzaamheden verricht op het eigen aandachtsgebied
 • inlichtingen geëxploiteerd naar andere diensten en relaties
 • relaties en bronnen benaderd en onderhouden
 • (specialistische) operationele opdrachten uitgevoerd ook onder speciale omstandigheden of met specialistische middelen
 • operationele acties voorbereid, uitgevoerd en gecoördineerd

Speelruimte / Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving, WIV/WVO en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden/onderzoeken en op de kwaliteit
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van netwerken/menselijke bronnen
 • vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten ten behoeve aan de operationele werkzaamheden/onderzoeken
 • vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over operationele werkzaamheden voor een goed verloop van een operatie/onderzoek
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen


Functietypering

433443333  33  33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van producten, diensten en middelen ten behoeve van operationele werkzaamheden binnen een nieuw, omvangrijk en/of complex aandachtsgebied waarbij sprake is van minder gangbare of nieuwe problemen
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

Resultaten

Algemeen

 • informatie inhoudelijk op de juiste wijze geanalyseerd en vakdeskundigheid en geldende criteria en bewerkt tot inlichtingen en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van het inlichtingenproces/onderzoek
 • adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende operationele werkzaamheden/onderzoeken

Techniek/ICT

 • specialistische uitvoerende ICT/technische ondersteuning en dienstverlening op locatie en in crisissituaties gecoördineerd
 • complexe ICT/technische beheers- en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties en in crisissituaties uitgevoerd dan wel gecoördineerd

Operaties en onderzoeken

 • informatie verzameld en vertaald tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied
 • complexe onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd
 • onderzoekswerkzaamheden verricht op het eigen aandachtsgebied
 • inlichtingen geëxploiteerd naar andere diensten en relaties en hierover geadviseerd
 • relaties en bronnen benaderd en onderhouden in een complexe omgeving
 • specialistische operationele opdrachten uitgevoerd ook onder speciale omstandigheden of met specialistische middelen
 • (technische- of cover)operaties voorbereid, uitgevoerd, gecoördineerd en geëvalueerd
 • deelgenomen aan complexe (technische) operaties vanuit het eigen aandachtsgebied

Speelruimte / Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving, WIV en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden/onderzoeken en op de kwaliteit
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van netwerken/menselijke bronnen
 • vaardigheid in het adviseren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen, notities, rapporten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten ten behoeve aan de operationele werkzaamheden/onderzoeken

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over operationele werkzaamheden voor een goed verloop van een operatie/onderzoek
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

Functietypering

43443  43334  443 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van producten, diensten en middelen ten behoeve van operationele werkzaamheden binnen een nieuw, omvangrijk en/of complex aandachtsgebied waarbij sprake is van minder gangbare of nieuwe problemen
 • inhoudelijke dan wel procesmatige coördinatie

Resultaten

Algemeen

 • informatie inhoudelijk op de juiste wijze geanalyseerd en vakdeskundigheid en geldende criteria en bewerkt tot inlichtingen en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van het inlichtingenproces/onderzoek
 • inhoudelijke adviezen gegeven ten aanzien van met elkaar verweven operationele werkzaamheden/onderzoeken
 • opgetreden als materie-inhoudelijk specialist

Techniek/ICT

 • specialistische uitvoerende ICT/technische ondersteuning en dienstverlening op locatie en in crisissituaties gecoördineerd
 • complexe ICT/technische beheers- en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties en in crisissituaties inhoudelijk als procesmatig gecoördineerd

Operaties en onderzoeken

 • informatie verzameld en vertaald tot inlichtingen
 • complexe onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd
 • onderzoekswerkzaamheden verricht op het eigen aandachtsgebied
 • inlichtingen geëxploiteerd naar andere diensten en relaties en hierover inhoudelijk geadviseerd
 • relaties en bronnen benaderd en onderhouden in een complexe omgeving
 • specialistische operationele opdrachten uitgevoerd ook onder speciale omstandigheden of met specialistische middelen
 • (technische- of cover)operaties voorbereid en gecoördineerd, begeleid en geëvalueerd

Speelruimte / Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving, WIV en/of beleidslijnen
 • beoordeling op bruikbaarheid van producten en diensten ten behoeve van operationele werkzaamheden/onderzoeken en afstemming met andere aandachtsgebieden
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van netwerken/menselijke bronnen
 • vaardigheid in het adviseren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen, notities, rapporten
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten ten behoeve aan de operationele werkzaamheden/onderzoeken
 • vaardigheid in het uitvoeren van analyses en het oplossen van knelpunten
 • vaardigheid in het bijdragen aan het ontwikkelen van producten en kaders ten behoeve van de operationele werkzaamheden/onderzoeken

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over operationele werkzaamheden voor een goed verloop van een operatie/onderzoek
 • er is daarbij sprake van belangentegenstellingen