Adviseur Bedrijfsvoering

Ondersteunt, bereidt voor en/of adviseert op onderdelen van het bedrijfsvoeringproces

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Adviezen en/of producten zijn geleverd conform afspraak, opdracht (SLA1) en/of adviesvraag
 • De klant is effectief ondersteund bij het formuleren van zijn/haar vraag
 • Achterhaalt de kern van de opdracht of het probleem en vraagt zonodig door
 • Probeert de vraag van de klant scherp te krijgen en toetst de vraagstelling bij de klant
 • Formuleert verschillende oplossingsmogelijkheden
 • Klantgerichtheid
 • Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s
 • Legt verbanden tussen gegevens
 • Weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren
 • Analyseren

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Heeft een relevant netwerk dat is onderhouden en gebruikt
 • Relevante ontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied zijn meegenomen bij adviezen en/of producten
 • Stemt tijdig af met andere afdelingen en collega's die bijdragen aan het eindresultaat en betrekt hen bij de ontwikkeling van het eindresultaat
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet direct van persoonlijk belang is
 • Zoekt actief collega's op om informatie te halen of te brengen
 • Toont interesse, deelt kennis
 • Samenwerken
 • Heeft oog voor belangentegenstellingen
 • Geeft de mogelijke consequenties van veranderingen aan bij de klant
 • Past acties aan veranderende omstandigheden aan
 • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en/of producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • De administratie is op orde
 • Heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen
 • Maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit
 • Heeft de aanpak afgestemd met de klant, de opdrachtgever en met de betrokken collega's/afdelingen
 • Plannen en organiseren
 • Legt de voortgang en de resultaten van het werk vast in documenten
 • Zorgt ervoor dat voortgang en resultaten toegankelijk zijn voor collega's en opvolgers
 • Legt verantwoording af aan opdrachtgever, leidinggevende en controlerende instanties
 • Voortgangscontrole

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Werkprocessen zijn verbeterd door middel van het plan-do-check-act-principe
 • Houdt vakkennis bij via literatuur, seminars en dergelijke
 • Deelt de opgedane kennis met collega's
 • Integreert nieuwe inzichten in bestaande werkprocessen
 • Werkt zich snel in een nieuw/onbekend onderwerp in
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Zelfontwikkeling