Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Programma is optimaal afgestemd op leerbehoeften en -mogelijkheden en organisatie-doelstelling
 • Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten bij deelnemers zijn aanwijsbaar toegenomen
 • Overeengekomen bijdragen zijn geleverd aan de vastgestelde afspraken over gedrags- en houdingsverandering en persoonlijke ontwikkeling
 • Optimaal (gemotiveerde) deelname aan het (trainings)programma is gerealiseerd
 • Kiest een aanpak die past bij de situatie
 • Stemt de eigen gedragstijl af op de situatie
 • Schakelt bij weerstand over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Speelt adequaat in op onverwachte situaties
 • Flexibiliteit
 • Raakt bij cursisten de juiste snaar
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de cursist
 • Houdt rekening met de intrinsieke motivatie van de cursist
 • Enthousiasmeert en stimuleert de cursist tot actieve deelname aan het programma of training
 • Motiveren
 • Heeft een scherp beeld van de vraag van de klant
 • Is op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie van de klant en kan daarop inspelen
 • Toetst regelmatig de klanttevredenheid
 • Klantgerichtheid
 • Verplaatst zich in de belevingswereld van de cursist en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag en schat risico’s in
 • Achterhaalt op respectvolle wijze eventuele weerstand bij de cursisten
 • Inlevingsvermogen

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • (trainings)Programma’s zijn op de juiste wijze afgestemd met de relevante partijen
 • Weet wat er speelt en laat blijken op de hoogte te zijn van de relevante ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein
 • Geeft betekenis aan relevante ontwikkelingen voor de eigen programma’s
 • Omgevingsbewustzijn

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Collega-trainers en freelancers zijn optimaal geïnformeerd en geëquipeerd
 • Gemotiveerd team en juiste inzet van trainers op de programma’s (alleen voor de coördinator)
 • Maakt eigen belang ondergeschikt aan gezamenlijk belang
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling
 • Toont oprechte belangstelling in anderen en behoudt een goede relatie met hen
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met collega’s en vraagt reacties
 • Samenwerken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Actuele ontwikkelingen op het vakgebied zijn binnen het opleidingsinstituut geïntegreerd in het programma
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en actualisering van onderwijsprogramma’s zijn geleverd
 • Programma is adequaat getoetst en geëvalueerd bij de cursist
 • Volgt de ontwikkelingen op het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of werksituatie in
 • Zelfontwikkeling