Topwetenschappelijk Medewerker

Initiëren en sturen van brede (meerdere deskundigheidgebieden omvattende) grensverleggende wetenschappelijke programma’s / thema’s

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Brede grensverleggende wetenschappelijke thema’s zijn geïnitieerd en geborgd in het onderzoeksprogramma van de organisatie
 • De strategische koers van het onderzoek- en beleidsveld zijn aantoonbaar beïnvloed
 • Onderzoeksprogramma’s zijn belegd
 • Toont zich bij het handelen bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van zijn inzichten en de consequenties voor het onderzoeksprogramma
 • Onderkent tijdig de politieke afbreukrisico’s van onderzoeksprogramma’s voor de politiek-ambtelijke top
 • Bestuurssensitiviteit
 • Is autonoom in zijn opvattingen en handelen met betrekking tot zijn onderzoeksveld en houdt daarbij rekening met politiek-maatschappelijke gevoeligheden
 • Houdt vast aan wetenschappelijke professionaliteit: is open en duidelijk over de wetenschappelijke opvattingen en handelt daarnaar
 • Introduceert nieuwe onderzoeksprogramma’s en wint belanghebbenden hiervoo
 • Onafhankelijkheid
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van de ontwikkeling en kansen op het eigen onderzoeksveld(en)
 • Heeft op basis van ontwikkelingen (politiek, economisch, maatschappelijk) een duidelijke visie op het eigen onderzoeksterrein(en)
 • Draagt actief de eigen visie uit, rekening houdend met de positie en gevoelens van anderen
 • Visie

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Is (inter)nationaal wetenschappelijk gezaghebbend en is boegbeeld voor het instituut
 • (Inter)nationale samenwerkingsverbanden zijn gelegd om maatschappelijke vraagstukken te beïnvloeden
 • Legt en onderhoudt contacten met voor het instituut relevante personen en organisaties
 • Vormt zowel de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen
 • Is het ‘gezicht’ van het onderzoeksprogramma en van het instituut
 • Netwerken
 • Wint anderen voor het belang van zijn onderzoeksvragen en – thema’s
 • Presenteert onderzoeksresultaten naar voor de samenleving begrijpelijke consequenties
 • Gebruikt argumenten en inzichten van anderen om de visie kracht bij te zetten en de discussie te beïnvloeden
 • Overtuigingskracht

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Onderzoeksprogramma uitgevoerd conform geldende regels (AO)

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Innovatieve onderzoeksprogramma’s zijn geïnitieerd
 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Creëert een omgeving waarin nieuwe onderzoeksmethoden en wetenschappelijke thema’s een kans krijgen
 • Creativiteit