Inspecteur / Medewerker Toezicht

Verricht (voorbereidende) toezicht- en/of opsporingsactiviteiten op naleving van wet- en regelgeving en voorkomt of beëindigt ongewenste situaties

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • (Voorbereidende) toezicht-activiteiten zijn uitgevoerd conform opdracht en/of afspraak
 • (Voorbereidende) opsporings-activiteiten zijn uitgevoerd conform opdracht van het OM (geldt alleen voor opsporing)
 • Knelpunten, trends en ontwikke-lingen zijn gevraagd en ongevraagd gesignaleerd
 • Maakt een realistische inschatting van de toezicht- of opsporingsituatie, taxeert risico’s en impact en stelt prioriteiten
 • Komt snel en adequaat tot een juiste aanpak op basis van informatie, afwegingen en argumenten
 • Observeert scherp en herkent (signalen van) misstanden
 • Overziet mogelijke consequenties van zijn keuzes en optreden
 • Oordeelsvorming
 • Tast de positie en bereidwilligheid van de wederpartij af.
 • Verplaatst zich in de positie van de ander en toont begrip
 • Maakt de eigen positie en (professionele) grenzen kenbaar
 • Handelt naar de regels, procedures, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein
 • Toetst ideeën, mogelijkheden binnen de organisatie
 • Organisatiesensitiviteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe bronnen zijn effectief, efficiënt en zorgvuldig gebruikt
 • Heeft een relevant in- en extern netwerk dat is onderhouden en wordt gebruikt
 • Interventies zijn gericht op waarheidsvinding en/of gedragsverandering
 • Vergunningen, ontheffingen, etc. zijn correct verleend
 • Er is acceptatie van de toezicht-activiteiten bij de klanten
 • Onderbouwt zijn acties helder en logisch
 • Brengt zijn bevindingen met beslistheid
 • Luistert goed naar de argumenten en sluit hierop aan met relevante argumentatie
 • Benoemt posities, regelgeving, consequenties en benadrukt gemeenschappelijke belangen
 • Overtuigingskracht
 • Houdt overzicht, brengt structuur aan en bewaart rust, ook in conflictvolle en risicovolle situaties en onder tijdsdruk
 • Laat zich niet van de wijs brengen bij verbale en schriftelijke druk door belanghebbenden
 • Stelt onder druk snel de juiste prioriteiten en neemt de juiste besluiten
 • Toont initiatief, durf, stabiliteit en zelfvertrouwen
 • Stressbestendigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Toezicht- en opsporings-processen- en producten zijn conform wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • Een doelmatig en werkbaar plan van aanpak is geleverd
 • De administratie en de inhoud van de systemen zijn op orde
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties
 • Komt met een plan van aanpak om gestelde doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, geld en middelen
 • Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke alternatieven en escaleert indien nodig
 • Plannen en organiseren
 • Heeft aandacht voor details, pikt zaken op waar anderen overheen kijken
 • Werkt nauwkeurig en systematisch volgens de voorgeschreven werkwijzen en procedures
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen door periodieke evaluaties (bijv. dmv plan-do-check-act-principe) zijn geleverd
 • Weet wat er speelt in het vakgebied, in de omgeving en in de organisatie
 • Past ideeën voor verbetering van werkzaamheden direct toe
 • Evalueert eigen werkwijzen, leert van de ervaringen en deelt nieuwe inzichten met collega’s
 • Zelfontwikkeling