Functietyperingen vergelijken

Functiefamilie: Uitvoering

Functiegroep: Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Kies twee salarisschalen om de verschillen te zien tussen de bijbehorende functietyperingen.

Schaal 9 Schaal 9
FUWASYS

33333  33333  33  33 (42)

 

33333  33333  33  33 (42)

 

Algemene omschrijving

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

Resultaten
(Her)ontwikkeling (randvoorwaarden) nieuwe vastgoedobjecten en infrastructuur

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen

·   t.a.v. inhoudelijke deelproducten: interpreteren informatie, prioriteren, verbanden leggen om vervolgens informatie geaggregeerd aan te leveren voor alle fasen. Vanuit inzicht in proces en vanuit ontwikkelfase gerichte informatie praktische aanbevelingen doen. Dit over delen van ontwikkelfasen

·   werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen

·   t.a.v. inhoudelijke deelproducten: interpreteren informatie, prioriteren, verbanden leggen om vervolgens informatie geaggregeerd aan te leveren voor alle fasen. Vanuit inzicht in proces en vanuit ontwikkelfase gerichte informatie praktische aanbevelingen doen. Dit over delen van ontwikkelfasen

Realisatie projectfase

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen

·   procedureel en inhoudelijk voor de projectuitvoering benodigde vergunningen realiseren

·   toetsen van projectresultaten, opgeleverde documenten, etc. d.m.v. interpretatie en o.b.v. bekende aanpak en gestandaardiseerde, eenduidige criteria en signaleren van afwijkingen en risico’s.

·   leveren van specialistische technische producten op een deelgebied[1]

·   ondersteunen van projecten op het gebied van projectbeheersing[2] en risicomanagement; bijdragen aan monitoring voortgang projectuitvoering en projectevaluatie op een van de gebieden van projectbeheersing

·   inspelen op onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen in technologie

 

 

[1]   Bestekken, tekeningen, werkbeschrijvingen, e.d.

[2]   Het betreft onder meer Planningsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Financieel Management, Contractmanagement, Informatiemanagement, Techniek en Veiligheid

 

·   inspelen op niet eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek én hiervoor kan worden teruggevallen op beschikbare kennis over of ervaring met de vereiste aanpak. Er is inventiviteit nodig om deze kennis/ervaring toe te passen

·   procedureel en inhoudelijk voor de projectuitvoering benodigde vergunningen realiseren

·   toetsen van projectresultaten, opgeleverde documenten, etc. d.m.v. interpretatie en o.b.v. bekende aanpak en gestandaardiseerde, eenduidige criteria en signaleren van afwijkingen en risico’s.

·   leveren van specialistische technische producten op een deelgebied[1]

·   ondersteunen van projecten op het gebied van projectbeheersing[2] en risicomanagement; bijdragen aan monitoring voortgang projectuitvoering en projectevaluatie op een van de gebieden van projectbeheersing

·   inspelen op onverwachte omstandigheden en ontwikkelingen in technologie

 

 

[1]   Bestekken, tekeningen, werkbeschrijvingen, e.d.

[2]   Het betreft onder meer Planningsmanagement, Kwaliteitsmanagement, Financieel Management, Contractmanagement, Informatiemanagement, Techniek en Veiligheid

 

Beheer

·   opstellen van procedures en richtlijnen voor beheer van vastgoed, infrastructuur, terreinen, administratieve informatiesystemen of onderdelen daarvan

·   begeleiden en monitoren uitvoering van beheer en onderhoud van vastgoedprojecten, installaties, infrastructuur, natuur- en erfgoed, etc.

·   toezicht houden op uitbestede werken.

·   procedureel en inhoudelijk verlenen van vergunningen aan derden

·   beheren en onderhouden van informatie over vastgoed en infrastructuur, leveren van rapportages over vastgoed en infrastructuur op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, technische specificaties en signaleren van afwijkingen en risico’s

·   voorstellen voor verbeteringen op het eigen aandachtsgebied o.b.v. praktische uitvoerbaarheid in het werkproces

·   (financiële) controle en ondersteuning van planning en realisatie van het beheer

·   verkrijgen en interpreteren van informatie over ontwikkelingen en mogelijkheden t.a.v. planologie en leefomgeving

·   verzamelen en interpreteren van informatie uit interne en externe bronnen en opstellen rapporten over de juridische, economische en fysieke staat van de in beheer zijnde objecten en over de privaatrechtelijke situatie (kadastrale gegevens, erfdienstbaarheden e.d.)

·   opstellen van overeenkomsten met betrekking tot vervreemdingen, verpachtingen, verhuringen, vergunningen voor het gebruik van vastgoed welke complex van aard zijn door juridische aspecten en/of soort en aantal betrokken partijen

·   opstellen van procedures en richtlijnen voor beheer van vastgoed, infrastructuur, terreinen, administratieve informatiesystemen of onderdelen daarvan

·   begeleiden en monitoren uitvoering van beheer en onderhoud van vastgoedprojecten, installaties, infrastructuur, natuur- en erfgoed, etc.

·   toezicht houden op uitbestede werken.

·   procedureel en inhoudelijk verlenen van vergunningen aan derden

·   beheren en onderhouden van informatie over vastgoed en infrastructuur, leveren van rapportages over vastgoed en infrastructuur op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, technische specificaties en signaleren van afwijkingen en risico’s

·   voorstellen voor verbeteringen op het eigen aandachtsgebied o.b.v. praktische uitvoerbaarheid in het werkproces

·   (financiële) controle en ondersteuning van planning en realisatie van het beheer

·   verkrijgen en interpreteren van informatie over ontwikkelingen en mogelijkheden t.a.v. planologie en leefomgeving

·   verzamelen en interpreteren van informatie uit interne en externe bronnen en opstellen rapporten over de juridische, economische en fysieke staat van de in beheer zijnde objecten en over de privaatrechtelijke situatie (kadastrale gegevens, erfdienstbaarheden e.d.)

·   opstellen van overeenkomsten met betrekking tot vervreemdingen, verpachtingen, verhuringen, vergunningen voor het gebruik van vastgoed welke complex van aard zijn door juridische aspecten en/of soort en aantal betrokken partijen

Inkoop en contract-management

·   opstellen van commercieel-technische en juridische specificaties voor selectie- en gunningcriteria in overleg met de behoeftestellers;

·   uitvoeren van marktonderzoek en opstellen van rapportages

·   opstellen van offerte-uitnodigingen

·   begeleiden van het gehele inkooptraject voor eenvoudige inkoopvragen

·   leveren van informatie over de uitvoering van overeenkomsten en de prestaties van leveranciers op basis van interpretatie van gegevens van de interne afnemers en de leveranciers. Signaleren van afwijkingen en nadere afstemming met leveranciers hierover

·   opstellen van commercieel-technische en juridische specificaties voor selectie- en gunningcriteria in overleg met de behoeftestellers;

·   uitvoeren van marktonderzoek en opstellen van rapportages

·   opstellen van offerte-uitnodigingen

·   begeleiden van het gehele inkooptraject voor eenvoudige inkoopvragen

·   leveren van informatie over de uitvoering van overeenkomsten en de prestaties van leveranciers op basis van interpretatie van gegevens van de interne afnemers en de leveranciers. Signaleren van afwijkingen en nadere afstemming met leveranciers hierover

Afstoten

·     interne advisering over waardebepaling van een bepaald object. Uitvoeren van eenvoudige taxaties en opstellen van taxatierapporten. Opstellen van overeenkomsten voor het afstoten van vastgoed

 

 

·     interne advisering over waardebepaling van een bepaald object. Uitvoeren van eenvoudige taxaties en opstellen van taxatierapporten. Opstellen van overeenkomsten voor het afstoten van vastgoed

 

 

Speelruimte / Kaders

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen vormen het kader van de werkzaamheden

·   beoordeling van geleverde producten, diensten en op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   aanpak en keuze van methoden zijn in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen vormen het kader van de werkzaamheden

·   beoordeling van geleverde producten, diensten en op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   aanpak en keuze van methoden zijn in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid om na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied in vastgoed en/of infrastructuur

·   inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten

·   vaardigheid in het ontwerpen en realiseren van uitvoeringsgerichte regelingen en procedures

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

 

 

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied in vastgoed en/of infrastructuur

·   inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten

·   vaardigheid in het ontwerpen en realiseren van uitvoeringsgerichte regelingen en procedures

·   vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

 

 

Contacten

·   (inhoudelijke) afstemming over werkwijzen, voortgang, kwaliteit, realisatie, oplevering, prioriteiten knelpunten van projecten conform gemaakte contractafspraken (tijd, geld en kwaliteit)

·   tussen de samenwerkende partijen zoals klanten, bouw- en installatiebureaus, aannemers, leveranciers, architecten, (buitenlandse) overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, specialistische diensten, etc. en de eigen organisatie is sprake van uiteenlopende belangen

 

·   (inhoudelijke) afstemming over werkwijzen, voortgang, kwaliteit, realisatie, oplevering, prioriteiten knelpunten van projecten conform gemaakte contractafspraken (tijd, geld en kwaliteit)

·   tussen de samenwerkende partijen zoals klanten, bouw- en installatiebureaus, aannemers, leveranciers, architecten, (buitenlandse) overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, specialistische diensten, etc. en de eigen organisatie is sprake van uiteenlopende belangen