Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Adviesproducten (verkenningen, analyses, adviezen, instrumenten) zijn geïntegreerd en geaccepteerd/gedragen en gericht op de agenda van de opdrachtgever
 • Adviesproducten (verkenningen, analyses, instrumenten) zijn getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waarbij rekening is gehouden met politiek-maatschappelijke vraagstukken en agendasetting
 • Eigen aandachtsgebied in de politiek-bestuurlijke agendavorming /-setting is geborgd

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten het departement / de overheid zijn effectief betrokken
 • Relevante ontwikkelingen zijn onderkend en verwerkt in de adviezen en producten
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Adviezen / producten vanuit verschillende expertises zijn met elkaar verbonden en gericht op het gewenste effect / resultaat
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied (inter)departementaal (geldt alleen voor de specialist)

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en andere afspraken
 • Product is planmatig gerealiseerd (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Het team is inhoudelijk juist aangestuurd
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus is geborgd
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten zijn gerealiseerd d.m.v. plan-do-check-act-principe

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn voor de organisatie / ambtelijke top / bewindspersoon. Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig)
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen / ideeën bij (in-/externe) experts uit relevante disciplines
 • Houdt rekening met (inter)nationaal politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld
 • Is op de hoogte van relevante (internationale) politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.)
 • Straalt betrokkenheid en geloof in eigen mening uit
 • Stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep
 • Brengt op het juiste moment de juiste argumenten in
 • Oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia

Omgeving

 • Smeedt allianties om een gezamenlijk doel/resultaat te bereiken. Gaat om met weerstanden tussen personen / partijen
 • Stelt bij belangentegenstellingen oplossingen voor waar iedereen zich in kan vinden
 • Organiseert actieve betrokkenheid van relevante organisatieonderdelen / gremia
 • Onderhoudt goede (in)formele contacten met relevante personen / partijen binnen en buiten het departement/internationaal
 • Gebruikt het netwerk voor het opstellen en toetsen van adviezen

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen en stemt dit af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang.
 • Kent de regels en procedures en zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen/planning te behalen
 • Geeft medewerkers ruimte en waardering
 • Maakt medewerkers enthousiast door de juiste snaar te raken
 • Inspireert anderen door eigen gedrevenheid

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en nieuwe inzichten met anderen
 • Evalueert eigen werkwijze en ervaringen, leert daarvan en draagt inzichten over aan anderen
 • Signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing/verbetering en doet voorstellen

 

Competenties

 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • motiveren
 • netwerken
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol  in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departementale trajecten en/of (inter)nationale trajecten; politiek gevoelige dossiers
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en ervaring
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs
 • Functioneel aansturen (o.a. leiden van een team, individuele begeleiding / coaching)
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en ervaring verbijzonderd per departement
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol  in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departementale trajecten en/of (inter)nationale trajecten; politiek gevoelige dossiers
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en ervaring
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs
 • Functioneel aansturen (o.a. leiden van een team, individuele begeleiding / coaching)
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en ervaring verbijzonderd per departement
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol  in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departementale trajecten en/of (inter)nationale trajecten; politiek gevoelige dossiers
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en ervaring
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs
 • Functioneel aansturen (o.a. leiden van een team, individuele begeleiding / coaching)
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en ervaring verbijzonderd per departement
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44444 44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere complexe adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe specialistische adviesproducten
 • top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) adviesproducten
 • het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en afstemming op andere adviesproducten
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling van adviesproducten 
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van (multidisciplinair) besluitvormingsproces
implementatie -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen
 • (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processeninhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van (multidisciplinair) besluitvormingsproces
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • (coördinatie) monitoring adviesprocessen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • coördinatie complexe (specialistische) projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen 

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45444 45544 44 44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van complexe multidisciplinaire adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische adviesproducten
 • bottum up: bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
 • strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire adviesterreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid
 • het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en integratie van complexe multidisciplinaire adviesproducten
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling en integratie van (strategische) adviesproducten
 • bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces 
implementatie -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen
 • (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid
 • (coördinatie) monitoring adviesprocessen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen
projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten 

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling strategisch beleid
 • ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Functietypering

45445 45545 44 4(62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

 • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van complexe multidisciplinaire adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische adviesproducten
 • bottum up: fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen
 • strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire adviesterreinen die de kern vormen van het strategische beleid
 • strategische en gevoelige vraagstukken op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk terrein
 • het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen
 • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten

voorbereiding en ontwikkeling
 • (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en integratie van complexe multidisciplinaire adviesproducten
 • speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
 • creëren van draagvlak voor ontwikkeling en integratie van strategische adviesproducten en strategisch beleid
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid
besluitvormingsproces
 • inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
 • richtinggevend beïnvloeden van de formele besluitvorming over beleidsdoelen die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
implementatie -uitvoering
 • draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering strategische adviesproducten en -processen
 • (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen
 • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij realisatie van strategisch beleid
evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid
 • (coördinatie) monitoring adviesprocessen
 • (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen 
projecten
 • coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten

Speelruimte/kaders

 • strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders
 • beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed
 • beoordeling op de fundamentele beïnvloeding van de ontwikkeling en realisatie strategisch beleid
 • ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces
 • verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen 

Kennis en vaardigheden

 • gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
 • vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van      strategisch(e) adviesproducten, -processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten 

Contacten

 • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken
 • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van strategische adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen
 • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders