Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
FUWASYS

44444 44444 44 44 (56)

45444 45544 44 44 (59)

 

45445 45545 44 45 (62)

Algemene omschrijving

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere complexe adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe specialistische adviesproducten

·   top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) adviesproducten

·   het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen

.   uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van complexe multidisciplinaire adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische adviesproducten

·   bottum up: bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen

·   strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire adviesterreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid

·   het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen

·   uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

 

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van complexe multidisciplinaire adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische adviesproducten

·   bottum up: fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen

·   strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire adviesterreinen die de kern vormen van het strategische beleid

·   strategische en gevoelige vraagstukken op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk terrein

·   het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders

.   inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten
voorbereiding en –ontwikkeling

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling vanuit eigen aandachtgebied/domein (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en afstemming op andere adviesproducten

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

.   creëren van draagvlak voor ontwikkeling van adviesproducten

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en integratie van complexe multidisciplinaire adviesproducten

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling en integratie van (strategische) adviesproducten

.   bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en integratie van complexe multidisciplinaire adviesproducten

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling en integratie van strategische adviesproducten en strategisch beleid

.   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid

besluitvormingsproces

.   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van (multidisciplinair) besluitvormingsproces

.   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces

·   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces

.   richtinggevend beïnvloeden van de formele besluitvorming over beleidsdoelen die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

implementatie en –uitvoering

·   draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen

·   (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen

·   draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen

·   (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen

·   draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering strategische adviesproducten en -processen

·   (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen

.   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij realisatie van strategisch beleid

evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   (coördinatie) monitoring adviesprocessen

.   (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid

·   (coördinatie) monitoring adviesprocessen

·   (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd

·   richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid

·   (coördinatie) monitoring adviesprocessen

.   (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

projecten

·   coördinatie complexe (specialistische) projecten

.   coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten

·   coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten

Speelruimte / Kaders

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   beoordeling op kwaliteit en bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling van strategisch beleid

·   ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed

·   beoordeling op de fundamentele beïnvloeding van de ontwikkeling en realisatie strategisch beleid

·   ontwikkeling van strategische adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden

.   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden

.   inzicht in maatschapelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

.   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden

.   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

.   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van strategisch(e) advies-producten, -processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe strategische adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van strategische adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

.   richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders