Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De adviesproducten (verkenningen, analyses, adviezen, instrumenten) zijn geïntegreerd en geaccepteerd/gedragen en gericht op de agenda van de opdrachtgever
 • Eigen aandachtsgebied in de politiek-bestuurlijke agenda-vorming /-setting is geborgd
 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn voor de organisatie / ambtelijke top / bewindspersoon. Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig)
 • Houdt rekening met (inter)nationaal politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld
 • Is op de hoogte van relevante (internationale) politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Straalt betrokkenheid en geloof in eigen mening uit
 • Stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep
 • Brengt op het juiste moment de juiste argumenten in
 • Oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia
 • Overtuigingskracht

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Adviezen / producten vanuit verschillende expertises zijn met elkaar verbonden en gericht op het gewenste effect / resultaat
 • Is gezaghebbend op het eigen vakgebied (inter)departementaal (geldt alleen voor de specialist)
 • Smeedt allianties om een gezamenlijk doel/resultaat te bereiken. Gaat om met weerstanden tussen personen / partijen
 • Stelt bij belangentegenstellingen oplossingen voor waar iedereen zich in kan vinden
 • Organiseert actieve betrokkenheid van relevante organisatieonderdelen / gremia
 • Samenwerken
 • Heeft goede (in)formele contacten met relevante personen / partijen binnen en buiten het departement/internationaal
 • Gebruikt het netwerk voor het opstellen en toetsen van adviezen
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen conform geldende (internationale) kaders / spelregels (ao-procedures) en afspraken
 • Product is planmatig gereali-seerd (tijd, kwaliteit, middelen)
 • Het team is inhoudelijk juist aangestuurd
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen en stemt dit af met de opdrachtgever
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is om eigen doelen/planning te behalen
 • Plannen en organiseren
 • Geeft medewerkers ruimte en waardering
 • Maakt medewerkers enthousiast door de juiste snaar te raken
 • Inspireert anderen door eigen gedrevenheid
 • Motiveren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Actieve kennisontwikkeling met betrekking tot de beleidscyclus (plan-do-check-act-principe) is geborgd
 • Deelt kennis en nieuwe inzichten met anderen
 • Evalueert eigen werkwijze en ervaringen, leert daarvan en draagt inzichten over aan anderen
 • Signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing/verbetering en doet voorstellen
 • Creativiteit