Resultaten

Opdracht(gever) (Ambtelijk)

 • Beveiligingswerkzaamheden 1) zijn uitgevoerd conform protocollen
 • Er is juist en tijdig opgetreden tijdens calamiteiten en/of crisissituaties
 • Incidenten zijn geregistreerd en administratief afgehandeld volgens protocollen en/of instructies
 • Bezoekers zijn geïnformeerd / geïnstrueerd over de huisregels en veiligheidsvoorschriften
 • Door middel van goed gastheerschap zijn bezoekers prettig ontvangen

Omgeving

 • Bij calamiteiten zijn de juiste interne en externe hulpverleningsorganisaties op de juiste wijze ingeschakeld

Bedrijfsvoering

 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende kaders, procedures en afspraken
 • Passende inzet van medewerkers is gerealiseerd 2)
 • Er is een gemotiveerd team 3)
 • Overdracht van werkzaamheden is conform protocollen uitgevoerd

Vernieuwen en verbeteren

 • Bijdragen aan verbetering van de werkprocessen is geleverd
 • Kennisdeling is geborgd

1) Inspectierondes (eventuel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers

2) Geldt alleen voor medewerkers beveiliging in schalen 5 en 6

3) Geldt alleen voor coördinatoren

 

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Vormt zich een mening op basis van observaties en schat risico’s in
 • Houdt bij de inschatting van de risico’s rekening met de actualiteit
 • Handelt conform ingeschatte risico’s
 • Volgt het protocol en weet bij onverwachte ontwikkelingen daar gepast van af te wijken om het gestelde resultaat te bereiken
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht
 • Blijft onder alle omstandigheden rustig en schat de risico’s in, handelt op basis van gezond verstand, ervaring, inzicht en kennis 
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke bezittingen en/of vertrouwelijke informatie
 • Houdt zich aan de binnen de organisatie geldende (formele) normen en waarden
 • Laat zich niet onder druk zetten bij het wel/niet toelaten van bezoekers en/of middelen
 • Gedraagt zich als het 'visitekaartje' van de organisatie, zodat bezoekers zich welkom voelen

Omgeving

 • Durft beslissingen te nemen op basis van beschikbare informatie, intuïtie en ervaring
 • Stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen en/of instanties in

Bedrijfsvoering

 • Werkt nauwkeurig en systematisch alle protocollen af
 • Houdt zorgvuldig het logboek / de administratie bij
 • Heeft oog voor details
 • Maakt medewerkers enthousiast 1)
 • Stimuleert anderen door zelf voorbeeldgedrag te tonen
 • Geeft op een constructieve wijze feedback

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met collega’s
 • Integreert nieuwe inzichten soepel in bestaande werkprocessen
 • Leert van eigen ervaring en fouten

1) Geldt alleen voor coördinatoren

 

 

Competenties

 • accuraat werken
 • besluiten nemen
 • integriteit
 • motiveren
 • oordeelsvorming
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Schaal 2: Geen relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 2: VMBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO/MBO: Relevant voor het anadachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • --

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Overige

 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Besluiten nemen
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Motiveren (geldt leen voor coordinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Schaal 3: Enige relevante ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 3: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO/MBO: Relevant voor het anadachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • Schaal 3: Erkend diploma Beveiligingsbeambte, certificering wordt elke 4 jaar herhaald: EHBO-diploma; certificaat AED en BHV

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Overige

 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Besluiten nemen
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Motiveren (geldt leen voor coordinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Schaal 4: Aantoonbare, meerjarige ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 4: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO/MBO: Relevant voor het anadachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • Schaal 4: Erkend diploma Beveiligingsbeambte, certificering wordt elke 4 jaar herhaald: EHBO-diploma; certificaat AED en BHV
 • Schaal 4: Persoonsbegeleiding (zoals liaison security officer, jaarlijkse oefening, uitgevoerd door politie-academie)

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Overige

 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Besluiten nemen
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Motiveren (geldt leen voor coordinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Schaal 5: Aantoonbare, meerjarige ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 5: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO/MBO: Relevant voor het anadachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • Schaal 5: Erkend diploma Beveiligingsbeambte, certificering wordt elke 4 jaar herhaald: EHBO-diploma; certificaat AED en BHV
 • Schaal 5: Persoonsbegeleiding (zoals liaison security officer, jaarlijkse oefening, uitgevoerd door politie-academie)

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kenni sen vaardigheden

 • PM

Overige

 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Besluiten nemen
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Motiveren (geldt leen voor coordinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • Schaal 6: Aantoonbare, meerjarige ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • Schaal 6: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • VMBO/MBO: Relevant voor het anadachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • Schaal 6: Erkend diploma Beveiligingsbeambte, certificering wordt elke 4 jaar herhaald: EHBO-diploma; certificaat AED en BHV
 • Schaal 6: Persoonsbegeleiding (zoals liaison security officer, jaarlijkse oefening, uitgevoerd door politie-academie)

Opleiding: departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kenni sen vaardigheden

 • PM

Overige

 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Integriteit (of: betrouwbaarheid)
 • Besluiten nemen
 • Accuraat werken (of: zorgvuldig en precies werken)
 • Motiveren (geldt leen voor coordinatoren)
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22121 11112  12  11 (19)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende routinematige en  beveiligingswerkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak

Resultaten

Bewaking en beveiliging

 • orde, rust en veiligheid is gehandhaafd onder supervisie van andere beveiligers
 • inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd
 • toezicht is gehouden op geparkeerde auto's
 • onregelmatigheden zijn gesignaleerd
 • toegangspasjes zijn gecontroleerd
 • bezoekers zijn gefouilleerd
 • in beslag genomen goederen zijn geregistreerd
 • bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen
 • bij ongevallen is de bedrijfshulpverlening ingeschakeld

Speelruimte

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen beveiligings-werkzaamheden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak, de verleend assistentie en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van gangbare procedures en kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • verkrijgen en verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

Functietypering

22122 12112  221 (23)

Schaal 3

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende enbeveiligingswerkzaam-heden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • inspelen op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak.
 • beslissen op basis van beoordeling van de beveiligingssituatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden
 • uitwisseling en overdragen van informatie van beveiliging  en/of klantgerichte dienstverlening

Resultaten

Bewaking en beveiliging

 • orde, rust en veiligheid is gehandhaafd
 • inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd
 • toezicht is gehouden op geparkeerde auto's
 • onregelmatigheden zijn gesignaleerd
 • toegangspasjes zijn gecontroleerd
 • bezoekers zijn gefouilleerd
 • in beslag genomen goederen zijn geregistreerd
 • bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen
 • tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienstinstructies en calamiteitenplan/ BHV-plan tijdig opgetreden
 • er is ingespeeld op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

Speelruimte

 • beslissen op basis van beoordeling van de beveiligingssituatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • uitwisseling en overdragen van informatie van beveiliging  en/of klantgerichte dienstverlening

Functietypering

22222 12212  22  22 (26)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende beveiligingswerkzaamheden met een uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • vaktechnische kennis op het gebied van beveiliging is vereist
 • informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden is verkregen
 • toelichting is gegeven over veiligheids-voorschriften

Resultaten

Bewaking en beveiliging

 • orde, rust en veiligheid is gehandhaafd
 • inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd
 • toezicht is gehouden op geparkeerde auto's
 • onregelmatigheden zijn gesignaleerd
 • toegangspasjes zijn gecontroleerd
 • bezoekers zijn gefouilleerd
 • in beslag genomen goederen zijn geregistreerd
 • bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen
 • tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienstinstructies en calamiteitenplan/ BHV-plan tijdig opgetreden
 • beheer en uitgifte passenvoorziening is uitgevoerd
 • er is ingespeeld op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

Speelruimte/ kaders

 • beslissen op basis van beoordeling van de beveiligingssituatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden

Contacten

 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden
 • toelichting geven over veiligheidsvoorschriften

Functietypering

22222  22222  22  22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende beveiligingswerkzaamheden met een uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • orde, rust en veiligheid is gehandhaafd
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkafspraken, regels en voorschriften vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken (seniorschap)

Resultaten

Bewaking en beveiliging

 • orde, rust en veiligheid is gehandhaafd
 • patrouilles zijn gereden en/of gelopen (eventueel met hond)
 • voor reguliere fysieke beveiliging is gezorgd
 • tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienstinstructies en calamiteitenplan/BHV-plan tijdig opgetreden
 • beheer en uitgifte passenvoorziening is uitgevoerd
 • er is ingespeeld op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

 • kennis is overgedragen

Speelruimte

 • beslissen op basis van beoordeling van de beveiligingssituatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden
 • effect van de werkzaamheden binnen een paar maanden merkbaar
 • werkafspraken, regels en voorschriften vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken (seniorschap)

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden
 • coördinerende vaardigheden (seniorschap)

Contacten

 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden
 • toelichting geven over veiligheidsvoorschriften

Functietypering

322333222  22  22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • beveiligingswerkzaamheden waarbij sprake is van niet eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen 
 • beslissen op basis van interpretatie van de beveiligingssituatie en keuze uit minder bekende mogelijkheden
 • beoordeling van de wijze van coördinatie van de dagelijkse gang van zaken

Resultaten

Bewaking en beveiliging

 • orde, rust en veiligheid is gehandhafd, mede door de-escalerend communiceren
 • patrouilles zijn gereden en/of gelopen (eventueel met hond)
 • voor reguliere fysieke beveiliging is gezorgd
 • beheer en uitgifte passenvoorziening is uitgevoerd
 • tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienstinstructies en calamiteitenplan/ BHV-plan adequaat gecoördineerd
Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding
 • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
 • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team is bevorderd
 • kennisoverdracht is geborgd

Speelruimte/ kaders

 • beslissen op basis van interpretatie van de beveiligingssituatie en keuze uit minder bekende mogelijkheden
 • effect van de werkzaamheden binnen een paar maanden merkbaar
 • werkafspraken, regels en voorschriften vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken
 • beoordeling van de wijze van coördinatie van de dagelijkse gang van zaken

Kennis en vaardigheden

 • vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging
 • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
 • inzicht in intermenselijk gedrag
 • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften
 • communicatieve vaardigheden
 • coördinerende vaardigheden

Contacten

 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden
 • toelichting geven over veiligheidsvoorschriften