Medewerker Beveiliging

Verricht beveiligingswerkzaamheden 1) ten behoeve van personen en gebouwen (inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers). ***************************************************************************************************************************** 1) inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6
FUWASYS

22121 11112 12 11 (19)

 

22122 12112 22 21 (23)

 

22222 22112  22  22 (26)

 

22222  22222  22  22 (28)

 

322333222  22  22 (32)

 

Algemene omschrijving

·   met elkaar samenhangende routinematige en  beveiligings- werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienst- verlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen

·   inspelen op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak

 

·   met elkaar samenhangende en beveiligings- werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienst- verlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen

·   inspelen op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak

·   beslissen op basis van beoordeling van de beveiligings- situatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden

·   uitwisseling en overdragen van informatie van beveiliging  en/of klantgerichte dienstverlening

 

·   met elkaar samenhangende beveiligings- werkzaamheden met een uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen

·   vaktechnische kennis op het gebied van beveiliging is vereist

·   informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden is verkregen

·   toelichting is gegeven over veiligheids- voorschriften

·   met elkaar samenhangende beveiligings- werkzaamheden met een uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter en die bij de uitvoering beoordeling vereisen

·   orde, rust en veiligheid is gehandhaafd

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd

·   werkafspraken, regels en voorschriften vormen het kader

·   beoordeling op aanpak, voortgang en volledigheid en naleving van regels en afspraken bij de verleende assistentie alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkaamhedenn (seniorschap)

·   beveiligings- werkzaamheden waarbij sprake is van niet eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor oplossingen moeten worden aangedragen 

·   beslissen op basis van interpretatie van de beveiligings- situatie en keuze uit minder bekende mogelijkheden

·   beoordeling van de wijze van coördinatie van de dagelijkse gang van zaken

Resultaten
Bewaking en beveiliging

·   orde, rust en veiligheid is gehandhaafd onder supervisie van andere beveiligers

·   inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd

·   toezicht is gehouden op geparkeerde auto's

·   onregelmatigheden zijn gesignaleerd

·   toegangspasjes zijn gecontroleerd

·   bezoekers zijn gefouilleerd

·   in beslag genomen goederen zijn geregistreerd

·   bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen

·   bij ongevallen is de bedrijfs- hulpverlening ingeschakeld

·   orde, rust en veiligheid is gehandhaafd

·   inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd

·   toezicht is gehouden op geparkeerde auto's

·   onregelmatigheden zijn gesignaleerd

·   beheer en uitgifte passen- voorziening is uitgevoerd

·   toegangspasjes zijn gecontroleerd

·   bezoekers zijn gefouilleerd

·   in beslag genomen goederen zijn geregistreerd

·   bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen

·   tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienst- instructies en calamiteitenplan/ BHV-plan tijdig opgetreden

·   er is ingespeeld op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

·   orde, rust en veiligheid is gehandhaafd

·   inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en) zijn uitgevoerd

·   toezicht is gehouden op geparkeerde auto's

·   onregelmatig- heden zijn gesignaleerd

·   toegangspasjes zijn gecontroleerd

·   bezoekers zijn gefouilleerd

·   in beslag genomen goederen zijn geregistreerd

·   bezoekers zijn ontvangen en doorverwezen

·   tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienst- instructies en calamiteitenplan/  BHV-plan tijdig opgetreden

·   beheer en uitgifte passenvoorziening is uitgevoerd

·   er is ingespeeld op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

·   orde, rust en veiligheid is gehandhaafd

·   patrouilles zijn gereden en/of gelopen (eventueel met hond)

·   voor reguliere fysieke beveiliging is gezorgd

·   tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienst- instructies en calamiteitenplan/ BHV-plan tijdig opgetreden

·   beheer en uitgifte passen- voorziening is uitgevoerd

·   er is ingespeeld op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden en waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

·   orde, rust en veiligheid is gehandhaafd, mede door de-escalerend communiceren

·   patrouilles zijn gereden en/of gelopen (eventueel met hond)

·   voor reguliere fysieke beveiliging is gezorgd

·   beheer en uitgifte passen- voorziening is uitgevoerd

·   tijdens (dreigende) calamiteiten en/of crisissituaties is volgens dienstinstructies en calamiteitenplan/ BHV-plan adequaat gecoördineerd

Coördinatie en vakinhoudelijke begeleiding

·   kennis is overgedragen

·   continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd

·   werkprocessen zijn geoptimaliseerd

·   kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team is bevorderd

·   kennisoverdracht is geborgd

Speelruimte / Kaders

·   beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen beveiligings- werkzaamheden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen

·   gedetailleerde werk- instructies en aanwijzingen vormen het kader

·   beoordeling op aanpak, voortgang en volledigheid en naleving van regels en afspraken bij de verleende assistentie alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkaamheden

·   beslissen op basis van beoordeling van de beveiligings situatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden

·   gedetailleerde werk- instructies en aanwijzingen vormen het kader

·   beoordeling op aanpak, voortgang en volledigheid en naleving van regels en afspraken bij de verleende assistentie alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkaamheden

·   beslissen op basis van beoordeling van de beveiligings- situatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden

·   gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader

·   beoordeling op aanpak, voortgang en volledigheid en naleving van regels en afspraken bij de verleende assistentie alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkaamheden

·   beslissen op basis van beoordeling van de beveiligings- situatie en keuze uit meerdere bekende mogelijkheden

.   keuze- mogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens. Daarbij moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken.

·   werkafspraken, regels en voorschriften vormen het kader

·   beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

·   beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken (seniorschap)

·   beslissen op basis van interpretatie van de beveiligingss- ituatie en keuze uit minder bekende mogelijkheden

·   keuze- mogelijkheden in aanpak en werkwijze, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens. Daarbij moet worden ingespeeld op wisselende omstandigheden en wijzigingen in de afspraken.

·   werkafspraken, regels en voorschriften vormen het kader

·   beoordeling op accuratesse van de gevolgde aanpak en op naleving van regels en afspraken

·   beoordeling van de wijze van coördinatie van de dagelijkse gang van zaken

Kennis & Vaardigheid

·   praktische kennis van gangbare procedures en kennis op het gebied van bewaking en beveiliging

·   kennis van (veiligheids) voorschriften en procedures

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

 

·   vaktechnische kennis op het gebied van beveiliging

·   kennis van (veiligheids-) voorschriften en procedures

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

 

·   vaktechnische kennis op het gebied van beveiliging

·   kennis van (veiligheids-) voorschriften en procedures

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

 

·   vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging

·   kennis van (veiligheids-) voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

·   (seniorschap)

 

 

·   vaktechnische kennis op het gebied van bewaking en beveiliging

·   kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures

·   inzicht in intermenselijk gedrag

·   nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het naleven en handhaven van regels en voorschriften

·   communicatieve vaardigheden

·   coördinerende vaardigheden

Contacten

·   verkrijgen en verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

·   uitwisseling en overdragen van informatie van beveiliging  en/of klantgerichte dienstverlening

 

 

 

·   verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   toelichting geven over veiligheids- voorschriften

 

·   verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   toelichting geven over veiligheids- voorschriften

·   verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   toelichting geven over veiligheids- voorschriften